Reglement commissie Van werk naar werk

Geldend van 01-04-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2013

Intitulé

Reglement commissie Van werk naar werk

Reglement commissie Van werk naar werk

Artikel 1 Samenstelling commissie

Lid 1

 • 1

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 10d:24 CAR-UWO.

 • 2

  De commissie bestaat uit:

  • -

   een vaste onafhankelijk voorzitter;

  • -

   een lid aan te wijzen door het college;

  • -

   een lid, aan te wijzen door de werknemersgeleding.

 • 3

  Voor elk lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

Lid 2

De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden

Lid 1

De commissie heeft als taak het college desgevraagd te adviseren:

 • a

  over de naleving van tussen het college en de ambtenaar gemaakte afspraken in het kader van het Van werk naar werk-contract;

 • b

  over eventuele verlenging van het Van werk naar werk-contract, zoals bedoeld in artikel 10d:22;

 • c

  over geschillen voortvloeiend uit het Van werk naar werk contract.

Lid 2

Een verzoek om advies als bedoeld in lid 1 kan worden gedaan door of namens het college of door de betrokken ambtenaar.

Lid 3

De commissie brengt een bindend advies uit.

Artikel 3 Werkwijze

Lid 1

De commissie kan belanghebbenden en bij de voorbereiding en uitvoering van het Van werk naar werk-contract betrokkenen horen.

Lid 2

Het college en de betrokken ambtenaar zijn verplicht alle gevraagde informatie te verschaffen aan de commissie.

Lid 3

Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Lid 4

De commissie brengt haar advies schriftelijk uit, binnen vier weken na de aanvraag daartoe.

Artikel 4 Citeerregel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Reglement commissie Van werk naar werk gemeente Moerdijk" en treedt in werking met ingang van 1 april 2013.