Subsidieregeling evenementen

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling evenementen

gelet op artikel 2, 3, 5 en artikel 7.3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 (Asv2015);

Gelet op de Kaders evenementenbeleid 2017-2020 dat zich toespitst op:

 • -

  de gemeente Doetinchem zich kan profileren als gastvrije stad waarin evenementen een prominente rol spelen,

 • -

  dat de evenementen een bijdrage leveren aan de economie van de stad en de beleving door de inwoners van stad en regio,

 • -

  de versterking, facilitering en subsidiëring van grote en kleine evenementen in de binnenstad,

 • -

  de versterking van kleinschalige evenementen in Wehl en Gaanderen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Op deze regeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 van toepassing.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor

1. Grote evenementen en Kleinschalige culturele en sportevenementen

2. Het college stelt jaarlijks voor het begin van het subsidiejaar een subsidieplafond per categorie van activiteiten vast en maakt dit bekend.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1. Vervallen.

 • 2. Vervallen.

 • 3. De subsidieaanvraag bevat:

  • -

   een volledig ingevuld (digitaal) aanvraagformulier;

  • -

   een activiteitenplan met aandacht voor de inhoudelijke criteria;

  • -

   een realistische en gespecificeerde begroting. Hierin zijn ook vermeld de inkomsten uit fondsen,sponsorwerving en andere subsidies, de eigen bijdrage en eventuele inkomsten uit entreegelden

   - de subsidieaanvraag bevat een sluitend dekkingsvoorstel (dat sluitend gemaakt mag worden met de aangevraagde subsidie)

 • 4. Subsidies, op basis van deze regeling verstrekt, worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteit is verricht.

Artikel 4 Algemene regels

 • 1. De activiteit vindt plaats in de gemeente Doetinchem.

 • 2. De activiteit is voor iedereen toegankelijk.

 • 3. Er dient sprake te zijn van een acceptabele kosten/baten verhouding .

 • 4. De activiteit moet inhoudelijk, organisatorisch en financieel goed onderbouwd zijn.

 • 5. De aanvrager maakt gebruik van voorliggende voorzieningen (sponsoring, fondsen of andere subsidiemogelijkheden). De aanvrager dient daarop gerichte inspanning aan te tonen.

 • 6. De organisatie wordt niet op een andere manier door de gemeente gesubsidieerd voor deze activiteit.

 • 7. Indien een vereiste vergunning niet wordt afgegeven, komt het evenement niet in aanmerking voor subsidiëring.

 • 8. Bij bekendmaking van de activiteit dient de gemeente als subsidiegever te worden vermeld.

Artikel 5 Inhoudelijke criteria waaraan de aanvragen worden getoetst

5.1 Grote evenementen

a. Het evenement dient aan te sluiten bij de Kaders evenementenbeleid 2017-2020 en het Aanvalsplan Binnenstad.

 • b.

  Het moet gaan om een uniek evenement met een uniek karakter, eenmalig of met het doel om het tot een wederkerig evenement te laten groeien.

 • c.

  Bij de organisatie van het evenement zijn lokale en/of regionale ondernemers betrokken;

 • d.

  Het evenement levert een bijdrage aan de economie van Doetinchem.

 • e.

  De inhoud en kwaliteit, draagvlak en de onderstreping van de centrale rol van Doetinchem in de Achterhoek zijn richtinggevende factoren voor de gemeentelijke subsidiëring van het evenement.

 • f.

  Grote evenementen in de openbare ruimte zijn in principe gratis toegankelijk.

 • g.

  De organisatie dient minimaal 50% zelf aan inkomsten te genereren en hierop gerichte inspanning te tonen.

5.2 Kleinschalige culturele en sportevenementen

a. De activiteit moet naar het oordeel van burgemeester en wethouders een bijzondere culturele activiteit zijn.

b. Een culturele activiteit is een activiteit waarbij de aandacht van het publiek op een of meerdere van de volgende kunstdisciplines gevestigd wordt: zang, dans, toneel, poëzie, literatuur, muziek muziektheater en film eventueel in combinatie met andere kunstvormen.

c. De activiteit moet origineel en vernieuwend zijn.

d. De activiteit levert een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor een breed publiek.

e. Een evenement op het terrein van de sport heeft minimaal het hoogste landelijke of een internationaal niveau.

f. Er wordt ruime bekendheid (passend bij de aard/uitstraling van het evenement) gegeven aan het evenement, zodat een redelijke publieke belangstelling dan wel deelname wordt verondersteld.

g. Geen aanspraak op subsidie geldt voor evenementen die al behoren tot de kernactiviteit van een structureel gesubsidieerde instelling.

h. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de kosten van de activiteit met een maximum van € 1.500,-.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Kosten in verband met verstrekking van consumpties, reis- en verblijfkosten, cadeaus, presentjes en prijzen zijn niet subsidiabel.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

De subsidieaanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen.

 • 3. Met het in werking treden van deze regeling vervalt de Subsidieregeling incidentele evenementen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 december 2016