Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2017

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders

met nummer 192353;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2017.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  maand: een kalendermaand.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. Ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister bij aanvang van het kalenderjaar aangewezen netbeheerder.

 • 2. In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die bij aanvang van het kalenderjaar de buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen bedraagt € 2,50 per strekkende meter per jaar, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1. Het aantal strekkende meters wordt gesteld op het aantal strekkende meters dat aanwezig is bij aanvang van het kalenderjaar.

 • 2. Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 11 Overgangsrecht

De volgende verordeningen worden met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken:

 • ·

  Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016 vastgesteld door de raad van de gemeente Bussum van 7 december 2015;

 • ·

  Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016 vastgesteld door de raad van de gemeente Naarden van 7 december 2015;

 • ·

  Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2016 vastgesteld door de raad van de gemeente Muiden van 7 december 2015;

met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 7 december 2016.

de voorzitter
de griffier