Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ter uitvoering van de Beheerverordening Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken Hof van Twente 2016;

gelet op artikel 19, derde lid van de Beheerverordening Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken Hof van Twente 2016.

besluiten:

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • b.

  gedenkteken: (natuur)steen, zerk (liggend of staand) of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken, naamplaatjes

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

 • d.

  grafvelden: een grafveld met herkenbare uitstraling in grafbedekking;

  • 1

   oude grafvelden met hardstenen grafmonumenten, kettingen en hekwerken en zwerfkeien

  • 2

   grasgrafvelden met staande uniforme stenen in hoogte en uitvoering

  • 3

   huidige, nieuwe grafvelden, staande en liggende stenen binnen vastgestelde maatvoering

  • 4

   natuurlijke grafvelden met zwerfkeien

 • e.

  urnenzuilen: individuele urnenzuil met zeskantige afdekplaten

 • f.

  urnenkelder: individuele urnenkelder met lessenaar

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1. Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn:

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuraties;

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

 • 3. Het aanbrengen van een lessenaar en zeskantige afdekplaat volgen de vastgestelde maatvoering in artikel 4 en algemene voorwaarden in artikel 2, lid 2 vergunningsvrij.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1. Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, glas, of een verduurzaamde houtsoort. Afmetingen van grafbedekkingen kunnen per begraafplaats en grafveld verschillen.

 • - Op de oude grafvelden blijven de afmetingen van grafbedekkingen met hardsteen en zwerfkeien ongewijzigd.

 • - Op grasgrafvelden mag een staande steen worden toegepast, niet hoger dan maximum 90 cm. De dikte van de steen is afhankelijk van het gekozen materiaal. Voor natuursteen wordt een richtlijn van 10 cm. gesteld. De breedte van de steen mag de 80 cm. niet overschrijden. Het is toegestaan voor de staande steen over een diepte van 40 cm. een plantvakje of liggend afdekplaatje aan te brengen.

 • - Op de huidige, nieuwe grafvelden wordt een liggende grafbedekking toegestaan met de maximale afmeting van 200 x 100 cm. De maximale hoogte van de staande steen mag niet hoger zijn dan 90 cm. De dikte is afhankelijk van het gekozen materiaal. Voor natuursteen wordt een richtlijn van 10 cm. gesteld.

 • - Op de natuurlijke grafvelden mag uitsluitend een zwerfkei inclusief naamplaat van maximaal 50 x 50 cm. worden aangebracht.

 • 2. De grafbedekking aangebracht op een zeskantige urnenzuil mag de afmetingen van de zeskantige vorm niet overschrijden, de dikte mag maximaal 3 cm. bedragen.

 • 3. De grafbedekking aangebracht op een urnengrafkelder is een lessenaar met een hoogte boven maaiveld aan de voorzijde 10 cm. en aan de achterzijde 20 cm. De letterplaat heeft een afmeting van 60 x 60 cm. en een oversteek aan elke zijde van 1,5 cm.

 • 4. Op een urnengraf is een liggende grafbedekking toegestaan met de maximale afmeting van 100 x 100 cm. De dikte is afhankelijk van het gekozen materiaal. Voor natuursteen wordt een richtlijn van 10 cm. gesteld. In plaats van een staande steen mag ook een sierurn met een maximale hoogte van 90 cm worden aangebracht.

 • 5. Grafkelders zijn uitsluitend mogelijk op de oude en huidige, nieuwe grafvelden. In overleg met de beheerder worden de exacte maatvoering en plaats bepaald.

 • 6. Kindergraven verschillen per begraafplaats en grafveld in afmetingen. De bestaande maatvoering is leidend. In overleg met de beheerder worden de exacte maatvoering en plaats bepaald.

 • 7. Op de herdenkingszuil op de strooivelden is het aanbrengen van een messing naamplaatje voor een periode van 20 jaar toegestaan. Het naamplaatje heeft een afmeting van 10 cm bij 7 cm en dient met kit te worden aangebracht. Op het naamplaatje worden maximaal naam, geboorte- en sterfdatum vermeld. Geboorte en sterf aanduiding dienen te worden aangegeven met de daarvoor bedoelde symbolen (* en †).

 • 8. Op de gedenkplaatsen is een gedenkteken toegestaan, passend binnen het grafveld. In overleg met de beheerder worden de exacte maatvoering en plaats bepaald.

Artikel 5 Plaatsen van het gedenkteken

 • 1. Gedenktekens worden geplaatst op verzoek van de rechthebbende.

 • 2. Schade aan grafbedekkingen, paden, plantsoen worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

Artikel 6 Losse bloemen, planten en herdenkingsvoorwerpen

 • 1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

 • 2. Op de natuurlijke grafvelden, gedenkplaatsen en strooivelden mogen uitsluitend losse bloemen worden aangebracht.

 • 3. Niet aan het gedenkteken verbonden voorwerpen zoals kleine vogeltjes e.d. zijn bij onderhoudswerkzaamheden en weersomstandigheden kwetsbaar voor schade en vermissing. Het belang van dergelijke voorwerpen voor de nabestaanden wordt onderkend en toegestaan. Het risico bij schade en vermissing blijft onder alle omstandigheden bij de rechthebbende berusten.

Artikel 6 Heesters en planten

De planten op het graf mogen de ruimte voor het graf van de beschikbare oppervlakte en hoogte niet overschrijden.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking één dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

Goor, 6 december 2016.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta- van Moorsel MPM

Toelichting UITVOERINGSBESLUIT VOOR GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvende gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen gedenktekens schaden. Overleg tussen rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld, de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

Artikel 3.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

Artikel 4.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.