Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente;

Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ter uitvoering van de Beheerverordening Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken Hof van Twente 2016,

gelet op Artikel 11, tweede lid en Artikel 15 van de Beheerverordening Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken Hof van Twente 2016.

Besluiten:

vast te stellen de volgende nadere regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  graf: een zandgraf

 • b.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet,

 • c.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van een of twee asbussen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het laten en begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het laten bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het laten van verstrooien van as in een graf.

 • f.

  algemeen graf: een graf door de gemeente in gebruik voor het laten begraven van lijken conform het vastgestelde beleid.

 • g.

  particulier urnengraf, urnenzuil en urnenkeldergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechspersoon het recht is verleend tot

  • 1.

   het laten bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het laten verstrooien van as in een urnengraf.

 • h.

  particulier gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • i.

  strooiveld: een daarvoor aangewezen plek waar gelegenheid wordt geboden voor het doen verstrooien van as.

 • j.

  enkel particulier graf: een graf, enkeldiep uitgegeven.

 • k.

  particulier dubbelgraf: twee graven, enkeldiep uitgegeven op de begraafplaatsen Delden en Diepenheim, voor uitsluitend tegelijkertijd naast elkaar te verlengen of afstand te doen.

 • l.

  Dubbeldiep graf: één graf, dubbeldiep uitgegeven.

Artikel 2 Indeling en uitgifte van de graven

 • 1. De algemene graven worden uitsluitend uitgegeven voor het begraven van lijken in opdracht van en op kosten van de gemeente gedurende de wettelijke grafrust;

 • 2. De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  • a.

   Enkeldiep graf op de begraafplaatsen Delden en Diepenheim uitgegeven voor de tijd van tien, twintig of dertig jaren en bestemd voor het begraven van één lijk en maximaal twee asverstrooiingen of asbussen met of zonder urn te doen bijzetten en bijgezet houden;

  • b.

   Enkeldiep graf op de begraafplaatsen Goor en Markelo uitgegeven voor de tijd van tien, twintig of dertig jaren bestemd voor het begraven van één lijk en maximaal twee asverstrooiingen of asbussen met of zonder urn te doen bijzetten en bijgezet te houden;

  • c.

   Dubbeldiep graf op de begraafplaatsen Goor en Markelo uitgegeven voor de tijd van tien, twintig of dertig jaren bestemd voor het begraven van twee lijken onder elkaar en maximaal twee asverstrooiingen of asbussen met of zonder urn te doen bijzetten en bijgezet te houden in een dubbeldiep graf;

  • d.

   Het is toegestaan om bij de eerste uitgifte van een dubbeldiep graf of één dubbeldiepgraf of één enkeldiep graf te reserveren. Bij de uitgifte van een dubbel enkeldiepgraf of enkeldiep graf één enkeldiep of dubbel enkeldiepgraf naast elkaar te reserveren.

Artikel 3 De bezorging van as

 • 1. De particuliere urnengraven worden onderverdeeld: urnengraven, urnenzuilen of urnenkelders en uitgegeven voor de tijd van tien, twintig of dertig jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen, dan wel het verstrooiien van de as van twee overledenen;

 • 2. Het strooiveld is een permanent daarvoor bestemd terrein waarop as wordt verstrooid op elke begraafplaats met uitzondering van de begraafplaats in Goor.

Artikel 4 Gedenkplaatsen

De particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de tijd van vijf of tien jaar.

Artikel 5 Volgorde van uitgifte van particuliere graven, urnengraven, urnenzuilen, urnenkeldergraven en gedenkplaatsen

 • 1. Particuliere (urnen)graven op een nieuw grafveld worden op volgorde van uitgifte toegewezen.

 • 2. Particuliere (urnen)graven, waarvan afstand is gedaan, kunnen op verzoek als keuzegraf worden toegewezen, mits de volgorde van uitgifte dit toelaat. Deze graven kunnen vooraf worden gereserveerd.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking één dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Goor, 6 december 2016

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM