Subsidieregeling Vakantieactiviteiten Capelle aan den IJssel 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Vakantieactiviteiten Capelle aan den IJssel 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV);

overwegende dat:

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;

 • -

  de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken;

 • -

  de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Vakantieactiviteiten Capelle aan den IJssel 2017.

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor vakantieactiviteiten die gedurende één of meer schoolvakanties in Capelle aan den IJssel worden aangeboden aan jeugd en jongeren.

Artikel 3. Prestatieafspraken

Met subsidieontvangers worden in de subsidiebeschikking afzonderlijke afspraken gemaakt over de specifiek te verrichten activiteiten en de in dat kader te leveren exacte prestaties.

Artikel 4. Subsidieontvanger

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

 • 2. Het organiseren van vakantieactiviteiten dient te passen in de doelstelling van de subsidieontvanger.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6. Aanvraag

1.Bij een aanvraag om een subsidie legt de aanvrager, in afwijking van artikel 6, tweede lid, van de ASV alleen de volgende gegevens over:

 • a.

  een volledig ingevuld aanvraagformulier;

 • b.

  een begroting van de geplande activiteiten.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot uiterlijk tien weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Aanvragen ingediend eerder of later dan genoemde termijn in het eerste lid worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8. Subsidieplafond en wijze van verdeling.

 • 1. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de programmabegroting vastgesteld met daarin een verdeling van de beschikbare middelen per subsidieregeling. De aldus in de programmabegroting opgenomen middelen gelden voor deze subsidieregeling als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb.

 • 2. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de eisen van de ASV en deze subsidieregeling, te rekenen vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag wordt ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 3. Een subsidie wordt verleend voor zover het subsidieplafond niet wordt overschreden.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1. Subsidieontvangers die activiteiten ontplooien met en/of voor kinderen dienen een beleid te voeren, gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen.

 • 2. Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Vakantieactiviteiten Capelle aan den IJssel 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregelingtreedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vakantieactiviteiten 2017.

Artikelsgewijze toelichting

Algemeen

Deze regeling bevat op onderdelen specifieke aanvullingen of wijzigingen op de ASV.

Artikel 1. Toepassingsbereik

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 2. Activiteiten

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 3. Prestatieafspraken

In de subsidiebeschikking kunnen de te verrichten activiteiten nader worden gespecificeerd. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van afspraken over te bereiken aantallen, maar ook aan afspraken over de samenwerking met andere partijen en cofinanciering (zie ook artikel 9).

Artikel 4. Subsidieontvanger

Op grond van artikel 3 van de ASV bepaalt het college voor zover van toepassing in een subsidieregeling tevens welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. In dit artikel wordt voor de Subsidieregeling Vakantieactiviteiten aan welke partijen een subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 6. Aanvraag

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 8. Subsidieplafond en wijze van verdeling

Het subsidieplafond wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen, waarbij de aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarin de gesubsidieerde activiteit zal plaatsvinden. Als een aanvraag niet compleet is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te vullen. In dat geval geldt de datum waarop de aanvraag compleet is als ontvangstdatum.

Artikel 9. Verplichtingen

Een belangrijk aspect van het creëren van een veilige omgeving voor kinderen is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de invulling van het beleid, dat erop gericht is om een veilige omgeving voor kinderen te waarborgen, kan gedacht worden aan het vragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van medewerkers die met kinderen werken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de toolkit en het stappenplan zoals omschreven op de website www.inveiligehanden.nl.

Artikel 10. Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.