Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein

Geldend van 16-12-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein

Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein.

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;

gelet op het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Nieuwegein (hierna: de APV);

Besluit:

Vast te stellen het navolgende besluit.

Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Openbare plaats: openbare weg zoals bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening, waaronder begrepen parkeerplaatsen (25 m2 is circa 2 parkeerplaatsen).

 • b.

  Bouwmaterieel: materieel dat noodzakelijk is en gebruikt wordt voor verbouwingen aan een bouwwerk, tuin of gebouw, zoals een bouw- of afvalcontainer, een toiletwagen, een bouwkeet, en tijdelijke constructies vanwege de (ver)bouwwerkzaamheden zoals een steiger en afschermhekken.

 • c.

  Bouwmateriaal: materiaal dat geschikt is en gebruikt kan worden voor de constructie, afwerking en versiering van een tuin, gebouw of bouwwerk.

 • d.

  Melden: het op de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen manier officieel mededelen van het gevraagde.

 • e.

  Melder: degene die meldt.

Artikel 2 Meldingsprocedure

 • 1. De plaatsing van bouwmaterieel en/of bouwmateriaal moet vooraf aan het college van burgemeester en wethouders gemeld worden.

 • 2. De melder meldt de plaatsing van bouwmateriaal en/of bouwmaterieel ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de plaatsing.

 • 3. Melding gebeurt via het op de website van de gemeente geplaatste digitale formulier “Bouwmateriaal en bouwmaterieel op een openbare plaats”.

Artikel 3 Plaatsingsvereisten melding

 • 1. Bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt na een melding op maximaal 25m2 openbare plaats geplaatst gedurende maximaal vier weken vanaf het moment van plaatsing, tenzij de openbare plaats in een betaald parkeerzone is gelegen zoals aangegeven in de geldende Parkeerverordening.

 • 2. Bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt na een melding op maximaal 25m2 openbare plaats geplaatst in een betaald parkeerzone gedurende maximaal een week vanaf het moment van plaatsing.

 • 3. Bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt na een melding op een openbare plaats geplaatst, behalve:

  • a.

   op plekken waar een parkeer- of stopverbod van kracht is;

  • b.

   op een als zodanig ingerichte speelplaats, zandbak of speelweide;

  • c.

   op een parkeerplaats voor specifieke categorieën, zoals gehandicaptenparkeerplaatsen of parkeerplaatsen voor deelauto’s;

  • d.

   op of binnen 0,5 meter van een brandkraan (boven- of ondergronds);

  • e.

   op een blinden geleide strook;

  • f.

   binnen 1 meter van oppervlaktewater;

  • g.

   een meter binnen de kroonprojectie van een boom.

 • 4. Bij de plaatsing dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

  • a.

   De vrije doorgang voor hulpdiensten op een rijbaan is minimaal 3,50 m breed;

  • b.

   vluchtwegen en achterpaden blijven vrij;

  • c.

   op het trottoir blijft een strook van minimaal 1,50 meter over voor voetgangers;

  • d.

   als er steigers op het trottoir geplaatst worden, moet de doorgangshoogte minimaal 2,20 meter zijn;

  • e.

   bij steigers worden voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat er vuil verspreidt of materiaal naar beneden valt;

  • f.

   een steiger wordt op zodanige manier geplaatst dat deze niet kan omvallen, omwaaien, of ander gevaar kan opleveren;

  • g.

   de container(s) wordt, als er stoffen of iets dergelijks uit kunnen waaien, aan de bovenzijde afgedekt;

  • h.

   voor het storten van illegaal afval in of in de nabijheid van de bouwcontainer(s) is de melder verantwoordelijk;

  • i.

   een open container of puinzak is tussen zonsopgang en –ondergang, en in ieder geval tussen 22.00 uur en 6.00 uur, afgedekt;

  • j.

   een container wordt voorzien van retro reflecterende markering volgens de eisen van publicatie 130 van het CROW;

  • k.

   het bouwmateriaal en/of bouwmaterieel wordt dusdanig geplaatst dat ze voor zo min mogelijk overlast, hinder en onveiligheid zorgen;

  • l.

   door het plaatsen van bouwmaterieel en/of bouwmateriaal op de weg mag de toegang tot aangrenzende percelen niet worden ontnomen of belemmerd;

  • m.

   omwonenden worden vooraf op de hoogte gesteld van de werkzaamheden;

  • n.

   containers worden niet direct voor ramen geplaatst, tenzij er overeenstemming is met de huiseigenaar of bewoner;

Artikel 4 Aanvullende voorschriften

 • 1. Als er, ter beoordeling van de gemeente, in verband met de plaatsing van het bouwmateriaal en/of bouwmaterieel aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van veiligheid of bruikbaarheid, kunnen de kosten van deze maatregelen en/of de kosten in man uur in rekening gebracht worden gebracht bij de melder.

 • 2. Bij het plaatsen en gebruiken van het bouwmateriaal en bouwmaterieel moeten de voorschriften en waarborgen volgens het Boombeschermingsplan in acht worden genomen.

 • 3. In geval van wegwerkzaamheden of bijzondere gebeurtenissen (zoals evenementen of calamiteiten) kan de gemeente de melder verplichten de voorwerpen tijdelijk te verwijderen of te verplaatsen.

 • 4. Na afloop van het gebruik moet de gebruikte openbare plaats en de directe omgeving daarvan schadevrij en opgeruimd achtergelaten worden. Mocht dit niet gebeuren, dan zal het terrein op kosten van de melder door de gemeente worden opgeruimd en/of hersteld.

Artikel 5 Overgangsbepalingen

Dit besluit is van toepassing op aanvragen voor ontheffingen die voor de inwerkingtreding van dit besluit hebben plaatsgevonden en waarop ten tijde van de inwerkingtreding nog geen besluit is genomen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt en onder gelijktijdige intrekking van het Besluit bouwmateriaal op de weg.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein.

Toelichting bij Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein.

Algemeen

Het is in de in artikel 2.10, lid 1 Algemene plaatselijke verordening (verder: APV) genoemde gevallen verboden een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Het college kan van het gestelde verbod een ontheffing verlenen. In artikel 2:10, lid 2 APV is bepaald dat waar het bouwcontainers, bouwsteigers en andere bouwmaterialen betreft, het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels kan stellen. De nadere regels staan geformuleerd in het Uitvoeringsbesluit Bouwmaterieel en Bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein (verder: het Besluit). De nadere regels zien op de plaatsingsvoorwaarden vanuit oogpunt van veiligheid, openbare orde en leefbaarheid, maar ook op de manier van het melden.

De plaatsing van bouwmateriaal en bouwmaterieel op de weg moet voorafgaand aan de plaatsing gemeld worden. In het Besluit is bepaald wanneer volstaan kan worden met het melden van het tijdelijk plaatsen van bouwmaterieel of bouwmateriaal. In het besluit wordt tevens een model meldformulier vastgesteld.

Als de melding voor het tijdelijk plaatsen van bouwmaterieel en bouwmateriaal niet voldoet aan de regels uit artikel 2:10, lid 1 APV en de nadere regels uit het Besluit (plaatsingsvoorwaarden en meldvoorwaarden), kan men bij het college een ontheffing aanvragen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Om een eenduidige uitleg van begrippen te bevorderen wordt in dit artikel een aantal begrippen gedefinieerd.

Artikel 2

Lid 1 van dit artikel formuleert dat het tijdelijk onttrekken van parkeercapaciteit aan het algemene gebruik, om er bouwmateriaal of bouwmaterieel op te plaatsen, in de meeste wijken tot maximaal 4 weken mogelijk is. In betaald parkeerzones is de parkeerbelastingverordening van kracht. Het voor langer dan 1 week onttrekken van de parkeercapaciteit vergt daarom een bredere beoordeling. Vandaar dat in lid 2, voor het tijdelijk plaatsen van Bouwmateriaal en Bouwmaterieel in betaald parkeerzones de meldtermijn is ingekort tot 1 week. In geval van langere termijn dient een toestemming gevraagd te worden bij de Parkeerbalie. Toestemming wordt verleend na overeenstemming over de onttrekkingsvergoeding.

Voor wat betreft de betaald parkeerzones is aangesloten bij de zones zoals aangegeven in de geldende Parkeerverordening. Voor meer informatie omtrent de parkeerzones of voor het vragen van toestemming kunt u terecht op www.parkeerservice.nl/nieuwegein of contact opnemen met de Parkeerbalie via het telefoonnummer 030 - 60 46 667.

In lid 3 wordt uitdrukkelijk bepaald dat bouwmaterieel en bouwmateriaal niet mag worden geplaatst op locaties waardoor verkeersdoorstroming, bereikbaarheid en bruikbaarheid van de plek of de voorziening (zoals een speelplek of boom) ondermijnd worden.

Tevens is in de leden 11, 12 en 13 verwoord dat de melder de materialen zo dient neer te zetten dat overlast of hinder voor omwonenden zo goed mogelijk voorkomen wordt. De direct omwonenden van de plaats waar tijdelijk bouwmaterieel of bouwmateriaal wordt geplaatst, moeten vooraf worden geïnformeerd. Dit om grote verrassingen te voorkomen over de bruikbaarheid van de openbare ruimte en de parkeerplaatsen. Dit moet naar redelijkheid en billijkheid. Bijvoorbeeld via een kort briefje, telefoontje of mailtje.

De overige leden spreken voor zich.

Artikel 3

Dit artikel formuleert in de drie leden wanneer kan worden volstaan met het melden van het tijdelijk plaatsen van bouwmateriaal en bouwmaterieel, welke termijn in acht moet worden gehouden en hoe het melden moet gebeuren.

Als bouwmaterieel en bouwmateriaal korter dan 4 weken geplaatst wordt op een oppervlakte van maximaal 2 parkeerplaatsen (circa 25 m2), dan kan volstaan worden met een melding. In betaald parkeerzones is de termijn maximaal 1 week. Melden vindt plaats middels een digitaal meldformulier welke te vinden is onder het e-loket van de gemeente Nieuwegein (“Bouwcontainers”).

Op het tijdelijk plaatsen van bouwmateriaal en bouwmaterieel wordt precario geheven conform de gelden Precarioverordening. Voor het plaatsen van bouwmateriaal en bouwmaterieel op een betaald parkeerplaats geldende specifieke precario tarieven. In geval van een ontheffing worden ook leges geheven volgens de Legesverordening.

Artikel 4

Als er naar de mening van de gemeente aanvullende maatregelen genomen moeten worden vanuit het oogpunt van veiligheid of bruikbaarheid, terwijl de melding wel aan de voorwaarden en nadere regels voldoet, dan kan de gemeente deze op grond van lid 1 aan de melder opleggen. Tegen het opnemen van aanvullende maatregelen of tegen de weigering dat te doen op aanvraag van een derde belanghebbende staat voor de melder, respectievelijk de derde belanghebbende Awb-beroep open.

De andere leden spreken voor zich.

Artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich.