Subsidieregeling Brede School Netwerken Capelle aan den IJssel 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Brede School Netwerken Capelle aan den IJssel 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV);

overwegende dat:

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;

 • -

  de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken;

 • -

  de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Brede School Netwerken Capelle aan den IJssel 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a. Brede School Netwerken: partijen die onder regie van de gemeente Capelle aan den IJssel betrokken zijn bij het vormgeven van een buitenschools educatief programma op het gebied van onder andere sport, kunst en cultuur, techniek, vrije tijd en media.

 • b. Netwerkpartners: elke partij die op vrijwillige basis deelneemt aan het Brede School Netwerk.

 • c. Stedelijke BSN activiteiten: activiteiten met een educatief karakter die openbaar toegankelijk zijn voor alle jongeren van 4 tot en met 12 jaar uit de gemeente Capelle aan den IJssel

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor naschoolse, kortlopende educatieve activiteiten die ten doel hebben de ontwikkeling te bevorderen van sociaal-emotionele vaardigheden, talenten en het zelfreflecterend vermogen van Capelse jongeren van 4 tot en met 12 jaar.

 • 2. De activiteiten dienen aan te sluiten bij de doelstelling van de gemeentelijke notitie Brede School Netwerken 2015 e.v.

Artikel 4. Prestatieafspraken

Met subsidieontvangers worden in de subsidiebeschikking afzonderlijke afspraken gemaakt over de specifiek te verrichten activiteiten en de in dat kader te leveren exacte prestaties.

Artikel 5. Subsidieontvanger

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend op drie verschillende momenten:

 • a.

  Subsidieaanvragen voor activiteiten die starten vanaf het begin van het schooljaar tot en met 31 december worden uiterlijk 15 juli van hetzelfde kalenderjaar ingediend.

 • b.

  Subsidieaanvragen voor activiteiten die starten vanaf 1 januari tot het einde van het schooljaar worden uiterlijk 15 november van het voorafgaande kalenderjaar ingediend.

 • c.

  Subsidieaanvragen voor stedelijke BSN activiteiten worden ingediend vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het gemeentelijke begrotingsjaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot uiterlijk 10 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8. Beslistermijn

 • 1. In afwijking van artikel 8, eerste lid van de ASV, beslist het college op een aanvraag om een subsidie zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, sub a en b binnen zes weken nadat de uiterste aanvraagdatum genoemd in artikel 7 lid 1, sub a en b is verstreken.

 • 2. Conform artikel 8, eerste lid van de ASV, beslist het college op een aanvraag om een subsidie zoals bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 9. Termijn subsidie

De subsidie wordt voor maximaal 6 maanden verstrekt, waarbij het in afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, sub d van de ASV mogelijk is om een subsidieaanvraag in te dienen voor een periode die de grens van een kalenderjaar overschrijdt.

Artikel 10. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de programmabegroting vastgesteld met daarin een verdeling van de beschikbare middelen per subsidieregeling. De aldus in de programmabegroting opgenomen middelen gelden voor deze subsidieregeling als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb.

 • 2. Een subsidie wordt verleend voor zover het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 3. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van de uitkomsten van een netwerkvergadering waarin door de netwerkpartners wordt bepaald welke educatieve activiteiten genoemd in artikel 3 de netwerkpartners willen afnemen en welke activiteiten derhalve voor subsidiering in aanmerking komen.

Artikel 11. Verplichtingen

 • 1. Subsidieontvangers dienen een beleid te voeren, gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen.

 • 2. Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Brede School Netwerken Capelle aan den IJssel 2015 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Brede School Netwerken 2017.

Artikelsgewijze toelichting

Algemeen

Deze regeling bevat op onderdelen specifieke aanvullingen of wijzigingen op de ASV.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De onder b. bedoelde netwerkpartners bestaan onder andere uit scholen, buurthuizen en potentiële subsidieontvangers.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 3. Activiteiten

Activiteiten moeten aansluiten bij het gemeentelijk beleid. In het geval van deze subsidieregeling is dit beleid verwoord in de gemeentelijke notitie Brede School Netwerken 2015 e.v. In onderstaande passage uit deze notitie wordt de doelstelling van de Brede School Netwerken als volgt verwoord:

“De ‘Op maat’ ontwikkelingsrichting binnen de BSN wordt voortgezet waarbij kinderen van 4 tot en met 12 jaar vanuit een achterstandsituatie worden ontzien. Daarbij zal een optimale verbinding gezocht worden met Integrale Kindcentra (IKC)”.

Artikel 4. Prestatieafspraken

In de subsidiebeschikking kunnen de te verrichten activiteiten nader worden gespecificeerd. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van afspraken over te bereiken aantallen, maar ook aan afspraken over de samenwerking met andere partijen en cofinanciering (zie ook artikel 11).

Artikel 5. Subsidieontvanger

Op grond van artikel 3 van de ASV bepaalt het college voor zover van toepassing in een subsidieregeling tevens welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. In dit artikel wordt voor de Subsidieregeling Brede School Netwerken vastgelegd aan welke partijen een subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 8. Beslistermijn

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 9. Termijn subsidie

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 10. Subsidieplafond en wijze van verdeling

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van de in lid 3 beschreven netwerkvergadering. Tijdens deze vergadering bespreken de netwerkpartners aan welke activiteiten behoefte is. Dit doen zij op basis van een overzicht van mogelijke activiteiten welke is opgesteld door de gemeente. De uitkomsten van de netwerkvergadering worden vastgelegd in een lijst met daarop alle gekozen activiteiten van potentiële subsidieontvangers. De potentiële subsidieontvangers die volgens deze lijst voor een subsidie in aanmerking komen, moeten vervolgens een aanvraag indienen die voldoet aan de eisen van de ASV en deze subsidieregeling. De gemeente beoordeelt de subsidieaanvraag en besluit over het al of niet verlenen van de subsidie.

Artikel 11. Verplichtingen

Een belangrijk aspect van het creëren van een veilige omgeving voor kinderen is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de invulling van het beleid, dat erop gericht is om een veilige omgeving voor kinderen te waarborgen, kan gedacht worden aan het vragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van medewerkers die met kinderen werken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de toolkit en het stappenplan zoals omschreven op de website www.inveiligehanden.nl.

Artikel 12. Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.