Subsidieregeling Integratiebeleid Capelle aan den IJssel 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Integratiebeleid Capelle aan den IJssel 2017.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV);

overwegende dat:

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;

 • -

  de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken;

 • -

  de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Integratiebeleid Capelle aan den IJssel 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Zelforganisatie: Een organisatie opgezet vanuit een groep inwoners met een migratieachtergrond die zich inzet voor de specifieke belangen van haar achterban en wordt gedragen door personen uit de eigen doelgroep die op vrijwillige basis actief zijn.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten op stedelijk, bovenwijks, niveau die gericht zijn op:

 • a.

  Discriminatiepreventie en -bestrijding

 • i.

  Het bieden van klachtbehandeling op het gebied van discriminatie en gelijke behandeling en,

 • ii.

  Het registeren van klachten en meldingen op het gebied van discriminatie en gelijke behandeling en,

 • iii.

  Het organiseren van thema- en voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van preventie en bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling.

 • b.

  Zelforganisaties

  i.Het vergroten van de zelfredzaamheid, emancipatie en participatie van de achterban.

 • c.

  Taalcoaching

  • i.

   Het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal door middel van deelname aan conversatielessen en 1 op 1 taalcoaching met als doel de deelnemer in staat te stellen om een sociaal netwerk op te bouwen, deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten, (vrijwilligers)werk te verrichten en/of door te stromen naar formele taaltrajecten of regulier onderwijs.

  • d.

   Het Multicultureel Centrum

   • i.

    Het aanbieden van activiteiten gericht op participatie en integratie, met name voor inwoners die hierin achterblijven en;

   • ii.

    Het versterken van de sociale cohesie en de dialoog tussen inwoners en;

   • iii.

    Het exploiteren van een multicultureel centrum met als doel het bieden van ruimte voor participatieactiviteiten in Capelle aan den IJssel

  • e.

   De ontmoetingsruimte aan de Capelseweg 39 d te Capelle aan den IJssel

   • i.

    Het exploiteren van een ruimte ten behoeve van activiteiten gericht op de zelfredzaamheid, emancipatie en participatie van Caribische Nederlanders.

  • 2.

   De activiteiten dienen aan te sluiten bij de voor deze subsidieregeling relevante doelstelling(en) van taakveld 6.1 (samenkracht en burgerparticipatie) van de gemeentelijke programmabegroting.

Artikel 4. Prestatieafspraken

Met subsidieontvangers worden in de subsidiebeschikking afzonderlijke afspraken gemaakt over de specifiek te verrichten activiteiten en de in dat kader te leveren exacte prestaties.

Artikel 5. Subsidieontvanger

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon. De uit te voeren activiteiten dienen te passen in de doelstelling van de subsidieontvanger.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1. Ten aanzien van subsidie voor zelforganisaties is per activiteit een bedrag van maximaal € 1.200,-- beschikbaar.

 • 2. Een zelforganisatie kan in een kalenderjaar voor maximaal 4 activiteiten subsidie aanvragen.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1. Conform artikel 7, eerste lid van de ASV, wordt een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, ingediend vóór 1 april voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2. In afwijking van artikel 7, eerste lid van de ASV, kan een aanvrager die voor de eerste maal een subsidie aanvraagt die per kalenderjaar wordt verstrekt, de aanvraag indienen tot uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3. In afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV, wordt een andere aanvraag om een subsidie ingediend vanaf 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot uiterlijk 10 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4. Aanvragen ingediend buiten bovengenoemde termijnen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 9. Beslistermijn

 • 1. In afwijking van artikel 8, eerste lid van de ASV, beslist het college op een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt en die is ingediend voor 1 april voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, binnen 8 weken nadat deze uiterste aanvraagdatum is verstreken.

 • 2. Het college kan de termijn genoemd in het eerste lid eenmaal met ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan het college de door een zelforganisatie gevraagde subsidie weigeren, als de organisatie zich alleen richt op de identiteit van de achterban en/of hoofdzakelijk een aanbod heeft op het veld van eigen cultuur, ontmoeting en gezelligheid voor de eigen achterban.

Artikel 11. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de programmabegroting vastgesteld met daarin een verdeling van de beschikbare middelen per subsidieregeling. De aldus in de programmabegroting opgenomen middelen gelden voor deze subsidieregeling als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb.

 • 2. De verdeling van het subsidieplafond voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt en die conform artikel 8, eerste lid, zijn aangevraagd voor 1 april voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, vindt plaats op basis van een vergelijking van de subsidieaanvragen die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als hierdoor het subsidieplafond niet zou worden overschreden. De subsidieaanvragen die voor de voorgeschreven aanvraagdatum zijn ontvangen en die voldoen aan de eisen van artikel 6 van de ASV, worden eerst getoetst aan de overige artikelen van de ASV. Als de beoordeling op grond van de ASV geen aanleiding geeft om de aanvraag af te wijzen, wordt de aanvraag getoetst aan deze subsidieregeling. Indien het totaalbedrag van de aanvragen die na deze toetsing voor toewijzing in aanmerking komen het subsidieplafond overschrijdt, worden deze aanvragen met elkaar vergeleken. De aanvragen die op basis van de uitkomsten van deze vergelijking het meest bijdragen aan het realiseren van het gemeentelijk beleid, worden in volgorde van de uitkomsten van de vergelijking gehonoreerd tot het niveau van het subsidieplafond.

 • 3. De verdeling van het subsidieplafond voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt en die conform artikel 8, tweede lid, zijn aangevraagd voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft en de verdeling van het subsidieplafond voor andere aanvragen om subsidie, vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de eisen van de ASV en deze subsidieregeling. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag wordt ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12. Verplichtingen

 • 1. Subsidieontvangers die activiteiten ontplooien met en/of voor kinderen dienen een beleid te voeren, gericht op het waarborgen van een veilige omgeving voor kinderen.

 • 2. Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in het vorige lid vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Integratiebeleid Capelle aan den IJssel 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Integratiebeleid 2017.

Artikelsgewijze toelichting

Algemeen

Deze regeling bevat op onderdelen specifieke aanvullingen of wijzigingen op de ASV.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 3. Activiteiten

De doelstellingen van taakveld 6.1 (samenkracht en burgerparticipatie) waarbij de activiteiten dienen aan te sluiten, zijn:

 • ·

  Het vergroten van de zelfredzaamheid en integratie van diverse doelgroepen, waaronder het LHBT, of;

 • ·

  Het bieden van een sociale basisinfrastructuur bestaande uit algemene voorzieningen en regelingen gericht op participatie en (behoud van) zelfredzaamheid (waarvoor geen indicatie of individuele beschikking nodig is) en accommodaties.

Artikel 4. Prestatieafspraken

In de subsidiebeschikking kunnen de te verrichten activiteiten nader worden gespecificeerd.

Hierbij kan worden gedacht aan het maken van afspraken over te bereiken aantallen, maar ook aan afspraken over de samenwerking met andere partijen en cofinanciering (zie ook artikel 12).

Artikel 5. Subsidieontvanger

Op grond van artikel 3 van de ASV bepaalt het college voor zover van toepassing in een subsidieregeling tevens welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. In dit artikel wordt voor de Subsidieregeling Integratiebeleid vastgelegd aan welke partijen een subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Dit artikel spreekt voor zichzelf

Artikel 8 Aanvraagtermijn

In de ASV en in deze subsidieregeling worden twee soorten subsidies onderscheiden; subsidie voor de duur van een kalenderjaar en subsidie die niet per kalenderjaar wordt verstrekt (aangeduid als ‘andere aanvragen om subsidie’ of ‘andere subsidies’).

Subsidies die voor de duur van een kalenderjaar worden verstrekt, kunnen op twee momenten worden aangevraagd. Conform artikel 7, eerste lid van de ASV dient de aanvraag te worden ingediend vóór 1 april voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. In het tweede lid van artikel 8

van deze subsidieregeling wordt hierop een uitzondering gemaakt voor aanvragers die voor de eerste keer een subsidie voor de duur van een kalender aanvragen. Deze aanvraag kan tot uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend. Deze uitzondering wordt gemaakt om nieuwe aanvragers, die nog niet bekend zijn met de subsidieregelingen van de gemeente, in de gelegenheid te stellen om op een latere datum een aanvraag om subsidie in te dienen. Hierbij dient de aanvrager er wel rekening mee te houden dat de aanvragers die voor 1 april een aanvraag om subsidie hebben ingediend, bij de verdeling van het subsidieplafond (zie artikel 11) voor gaan. Een risico van het indienen van een aanvraag op een later tijdstip is dan ook dat het subsidieplafond mogelijk al bereikt is.

In het derde lid van dit artikel is bepaald dat subsidies die niet per kalenderjaar worden verstrekt, het gehele jaar door kunnen worden aangevraagd, maar niet eerder dan 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft en niet later dan tien weken voordat de aanvrager wil beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9. Beslistermijn

Het eerste lid van dit artikel bevat een afwijking van artikel 8, eerste lid van de ASV. Deze afwijking houdt in dat het college pas beslist op een aanvraag om een subsidie (die per kalenderjaar wordt verstrekt en die is ingediend voor 1 april) binnen 8 weken na 1 april, in plaats van binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 9, tweede lid, houdt in dat bovenstaande beslistermijn eenmaal met maximaal 8 weken kan worden verlengd.

De besluitvorming over aanvragen om subsidie voor een kalenderjaar die met gebruikmaking van de mogelijkheid van artikel 8, tweede lid, zijn ingediend voor 1 oktober en de besluitvorming over andere aanvragen om subsidie, vindt plaats conform ASV, dus binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend. Ook deze termijn kan eenmaal met maximaal acht weken worden verlengd.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgrond

Indien de activiteiten puur gericht zijn op het vergroten van de eigen identiteit van de achterban en niet gericht zijn op het vergoten van zelfredzaamheid, emancipatie en participatie van de achterban, wordt geen subsidie verstrekt. Ook activiteiten die enkel gericht zijn op ontmoeting en gezelligheid binnen de eigen cultuur komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11. Subsidieplafond en wijze van verdeling

De raad stelt met het vaststellen van een subsidieplafond een maximum aan het bedrag dat voor bepaalde subsidies beschikbaar is. Als het totaal van de aanvragen die voor toewijzing in aanmerking komen het subsidieplafond overschrijdt, zal dit bedrag worden verdeeld. Deze verdeling vindt, voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt en die zijn aangevraagd voor 1 april voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, plaats op basis van een vergelijking van de aanvragen die voor toewijzing in aanmerking zouden komen als het subsidieplafond hierdoor niet zou worden overschreden. Dit betekent dat eerst wordt onderzocht of de aanvragen op tijd zijn ingediend en compleet zijn, alsmede of zij voldoen aan de overige eisen die in de ASV worden gesteld. In dit kader wordt ook afgewogen of er een reden is om de aanvraag af te wijzen op grond van een van de afwijzingsgronden van artikel 9 van de ASV. Vervolgens worden de aanvragen getoetst aan deze subsidieregeling. Daarbij wordt onder meer beoordeeld of de aanvraag activiteiten betreft die op grond van de subsidieregeling in principe kunnen worden gesubsidieerd en of de aanvrager behoort tot de doelgroep van de subsidieregeling. Als het totaalbedrag van de aanvragen die na deze procedure zouden kunnen worden toegewezen het bedrag van het subsidieplafond overschrijdt, vindt een vergelijking van de aanvragen plaats. Daarbij wordt bezien welke te subsidiëren activiteiten het meest zullen bijdragen aan de beleidsdoelen die met de subsidie nagestreefd worden. De volgorde van de aanvragen wordt bepaald door de mate waarin de activiteiten relevant zijn voor het bereiken van de beleidsdoelen. In deze volgorde komen de aanvragen voor het volledige bedrag tot het niveau van het subsidieplafond voor toewijzing in aanmerking. Gezien deze systematiek van verdeling van het subsidieplafond is het voor aanvragers van belang om ervoor te zorgen dat het college op de uiterste aanvraagdatum beschikt over een complete aanvraag.

Voor de andere aanvragen om subsidie én voor aanvragen om subsidie die per kalenderjaar worden verstrekt en die zijn aangevraagd voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt het subsidieplafond verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als een aanvraag niet compleet is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag aan te vullen. In dat geval geldt de datum waarop de aanvraag compleet is als ontvangstdatum.

Artikel 12. Verplichtingen

Een belangrijk aspect van het creëren van een veilige omgeving voor kinderen is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de invulling van het beleid, dat erop gericht is om een veilige omgeving voor kinderen te waarborgen, kan gedacht worden aan het vragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van medewerkers die met kinderen werken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de toolkit en het stappenplan zoals omschreven op de website www.inveiligehanden.nl.

Artikel 13. Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zichzelf.