VERORDENING TOT HET INTREKKEN VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN WATERTOERISTENBELASTING 2015.

Geldend van 29-12-2016 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN WATERTOERISTENBELASTING 2015.

De raad van Venray,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. 422);

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet:

mede gezien het advies van de commissie Werken en Besturen d.d. 30 november 2016;

besluit:

in te trekken de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN WATER TOE RISTENBELASTING 20 1 5 .(Verordening watertoeristenbelasting 2015)

Artikel 1 Intrekking

  • 1. De 'Verordening watertoeristenbelasting 2015' vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de intrekking van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 3. De verordening wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

  • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening tot intrekking van de Verordening watertoeristenbelasting 2015'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2016.
, voorzitter , raadsgriffier