Verordening Elektronisch Bekenmaking Regio Gooi en Vechtstreek 2016

Geldend van 12-12-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2016

Intitulé

Verordening Elektronische Bekendmaking Regio Gooi en Vechtstreek 2016

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 21 november 2016 (16.0010141)

gelet op art. 32ja, 32k en 32l van de Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 139 lid 2 t/m lid 5 en art. 141 t/m 144 van de Gemeentewet, art. 2:14 en art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet elektronische bekendmaking, het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 2008, 511, 553 en de Stcrt. 2008, 248)

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende:

Verordening Elektronische Bekendmaking Regio Gooi en Vechtstreek 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a.

De gemeenschappelijke regeling

De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

b.

   

 Regio

 

Het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in artikel 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

c.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

 

d.

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

 

e.

Bekendmaking

de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht; de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten; de kennisgeving van meldingen; de overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen; de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.  

f.

Besluit

Een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht

g.

Elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling

Het publicatieblad, bedoeld in artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat wordt uitgegeven door het dagelijks bestuur en voldoet aan de technische eisen uit de ministeriële regeling “Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden”.

Artikel 2 Elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling

 • 1. Het Dagelijks Bestuur geeft een elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling uit. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven op: 

 • 2. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 3 Bekendmaken

 • 1. Onverminderd het bepaalde in enig wettelijk voorschrift worden de volgende berichten in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd, te weten:

  • a.

   bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking, en beschikkingen die niet aan belanghebbende(n) in persoon kunnen worden verzonden of uitgereikt;

  • b.

   wettelijk voorgeschreven kennisgevingen en mededelingen, niet zijnde de voor de inwerkingtreding van een besluit voorwaardelijke bekendmakingen;

  • c.

   overige berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht.

 • 2. Het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling is de officiële bron voor de in lid 1 genoemde berichten.

Artikel 4 Vorm Blad Gemeenschappelijke Regeling

 • 1. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling bevat in ieder geval: de titel Blad Gemeenschappelijke Regeling en de naam van de Regio Gooi en Vechtstreek, de datum van publicatie, het volgnummer en namens welk bestuursorgaan de publicatie plaatsvindt.

 • 2. Verordeningen, nadere regels van het Dagelijks Bestuur en beleidsregels worden in hun geheel, inclusief eventuele toelichting en bijlagen, opgenomen in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling, waarbij voor elk besluit een afzonderlijk Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur bepaalt voor het overige de vorm van de publicaties in het Blad Gemeenschappelijke Regeling met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en de mogelijkheden die de Gemeenschappelijke Voorziening Decentrale Regelgeving biedt.

 • 4. Indien volledige opname van een besluit in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling niet of alleen gedeeltelijk uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische Blad Gemeenschappelijke Regeling. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd bij de receptie van de Regio Gooi en Vechtstreek aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 te Bussum.

 • 5. Voor zover elektronische uitgifte van het Blad Gemeenschappelijke Regeling geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het Dagelijks Bestuur in een vervangende uitgave.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2016.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Elektronische Bekendmaking Regio Gooi en Vechtstreek 2016.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooien Vechtstreek op d.d. 7 december 2016.

J.J. Bakker
Secretaris
P.I. Broertjes
voorzitter

Toelichting

 • 1.

  Officiële publicaties

  Art. 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een eigen (elektronisch) publicatieblad in te stellen. Waar het voor de gemeenten vanaf 1 januari 2014 een verplichting is om middels hun publicatieblad (het Gemeenteblad) besluiten inhoudende algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken, heeft het openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling hierin een keuze.

  Na het besluit van het openbaar lichaam tot het instellen van een elektronisch publicatieblad geldt echter volgens art. 32 k lid 2 Wgr voortaan de verplichting om op deze wijze bekend te maken.

  De Regio Gooi en Vechtstreek kiest er voor om alle officiële publicaties elektronisch te publiceren. Deze verordening stelt dus niet alleen het eigen (elektronisch) publicatieblad (te weten, Blad Gemeenschappelijke Regeling) in, maar biedt tevens de grondslag om naast de besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden ook andere besluiten elektronisch bekend te maken.

  Het blijft uiteraard mogelijk om, bij wijze van service, ook nog in het huis-aan-huisblad de inwoners van Gooi en Vechtstreek en andere betrokkenen hierover te informeren.

   

 • 2.

  Voorwaarden voor elektronisch publiceren

  Wettelijk voorschrift vereist voor elektronisch berichtenverkeer

  Berichten die niet aan één of meer geadresseerden zijn gericht kunnen alleen elektronisch worden verstuurd, als dit in een wettelijk voorschrift is geregeld. - art. 2:14 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb).

  Een drietal uitspraken van de Raad van State die betrekking hadden op de kennisgeving van ontwerpbesluiten onderstrepen dit principe nog eens. De Afdeling oordeelde dat niet met een kennisgeving van een ontwerpbesluit als bedoeld in art. 3:12 Awb door Burgemeester en Wethouders kon worden volstaan, omdat een gemeentelijke verordening waarin die mogelijkheid werd geboden ontbrak.

  Indien dit in een verordening wordt geregeld, kunnen berichten in de zin van artikel 2:14 Awb elektronisch worden gepubliceerd.

   

  Elektronisch publicatieblad voor bekendmaking regelgeving en andere besluiten van algemene strekking

  Decentrale regelgeving inhoudende algemeen verbindende voorschriften kan alleen rechtsgeldig elektronisch worden bekendgemaakt als ze in een van overheidswege uitgegeven blad, ofwel een elektronisch publicatieblad (i.c. Blad Gemeenschappelijke Regeling)  wordt gepubliceerd (art. 32k lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen juncto 139 Gemeentewet).

  Dat geldt in beginsel ook voor andere besluiten van algemene strekking (art. 3:42 Awb).

    

 • 3.

  De Verordening Elektronische Bekendmaking

  De belangrijkste regels over bekendmaking van overheidsbesluiten zijn vastgelegd in wetgeving. Algemene regels zijn te vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht. Ten slotte kunnen op grond van bijzondere wet- of regelgeving voor bepaalde soorten publicaties afzonderlijke regels gelden (zoals bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke ordening).

  Het voorgaande houdt in dat de ruimte om bij verordening regels te stellen beperkt is. Deze verordening regelt naast de voorwaarden om elektronisch te kunnen publiceren dan ook alleen een aantal uitvoeringsaspecten, zoals de wijze van publicatie, kennisgeving en terinzagelegging.

   

 • 4.

  Wettelijke voorschriften voor de officiële publicaties

  • Bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden

  Per 1 januari 2014 zijn gemeenten verplicht om gemeentelijke regelgeving inhoudende algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken via een elektronisch uitgegeven gemeenteblad. Waar het voor de gemeenten vanaf genoemde datum een verplichting is om middels hun publicatieblad (het Gemeenteblad) besluiten inhoudende algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken, heeft het openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling hierin een keuze.

  Na het besluit van het openbaar lichaam tot het instellen van een elektronisch publicatieblad geldt echter volgens art. 32 k lid 2 Wgr voortaan de verplichting om op deze wijze bekend te maken.

  Het elektronisch publicatieblad dient te voldoen aan de voorschriften uit de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

  De bekendmaking van regelgeving is in hoofdzaak geregeld in art. 32ja, 32k en 32l van de Wet gemeenschappelijke regelingen en art. 139 lid 2 t/m lid 5 van de Gemeentewet.

  Indien elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het Dagelijks Bestuur in een vervangende uitgave.

  Het Rijk heeft nadere regels gesteld ten aanzien van de elektronische uitgave. In art. 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is bepaald dat de elektronische uitgifte van het publicatieblad geschiedt door plaatsing op een door het bestuur te bepalen internetadres. Bij ministeriële regeling zijn daarnaast nog eisen aan de beveiliging gesteld.

   

  • Bekendmaking overige besluiten Awb

 • a.

  Beschikkingen (3:41 Awb)

  Voor beschikkingen geldt dat deze bekend worden gemaakt door toezending of uitreiking aan de belanghebbenden, onder wie de aanvrager.

  In sommige gevallen is dat niet mogelijk. Artikel 3:41 Awb tweede lid schrijft dan een “andere geschikte wijze” voor.

  Als andere geschikte wijzen van bekendmaking kunnen afhankelijk van de omstandigheden onder meer worden beschouwd publicatie in een dag- of nieuwsblad, aanplakking op het gemeentelijke publicatiebord of aanplakking ter plekke. Soms zal redelijkerwijs kunnen worden volstaan met het op het kantoor van het bestuursorgaan ter inzage leggen van het besluit, mits de terinzagelegging op enigerlei wijze is bekendgemaakt (MvT, Kamerstukken II 23 700, nr. 3, p. 13 en NEV II 23 700, nr. 5, p. 4).

  Voor zover de situatie publicatie in een huis-aan-huisblad toestaat, kan dit in het vervolg ook in het elektronisch publicatieblad plaatsvinden.

 • b.

  Besluiten van algemene strekking, niet zijnde regelgeving (3:42 Awb)

  In artikel 3:42 Awb is geregeld hoe besluiten van algemene strekking, niet zijnde regelgeving, bekend worden gemaakt. Bekendmaking vindt plaats door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Elektronische bekendmaking kan alleen plaatsvinden via een elektronisch uitgegeven overheidsblad, tenzij elektronische bekendmaking via een ander medium bij wettelijk voorschrift mogelijk is gemaakt , (MvT, Kamerstukken II, 2006/07, 31 084, nr. 3, p. 27).

  Indien alleen van de zakelijke inhoud wordt kennisgegeven, wordt het besluit tegelijkertijd ter inzage gelegd. In de kennisgeving wordt vermeld waar en wanneer het besluit ter inzage ligt. (art. 3:42 derde lid Awb)

  Bekendmaking van besluiten van algemene strekking kan derhalve elektronisch plaatsvinden. Meest voor de hand ligt om alleen een samenvatting weer te geven en het volledige besluit ter inzage te leggen, indien het besluit omvangrijk is.

  Sommige besluiten zijn te omvangrijk om integraal in de kennisgeving op te nemen. In die gevallen kan worden volstaan met in de bekendmaking de zakelijke inhoud van het besluit te vermelden. In de kennisgeving moet worden vermeld dat en waar het besluit voor een ieder ter inzage ligt. Het artikel regelt niet hoe lang het besluit ter inzage moet worden gelegd. Een termijn van ten minste zes weken is in aansluiting op de wettelijke bezwaar- en beroepstermijn voor de hand liggend.