Subsidieregeling Sport en Gezondheid

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sport en Gezondheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal

Overwegende:

s portbeoefening in verenigingsverband bij draagt aan de sociale samenhang en het de sportieve ontwikkeling en de gezondheid bevordert van iedereen die eraan meedoet. Met name deelname van de jeugd wordt gestimuleerd . Het sportieve verenigingsleven betreft een algemene voorziening met een preventieve functie t.a.v. sociale en individuele ontwikkeling.

Gelet op:

 • -

  artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016;

 • -

  hoofdstuk 4.6 van het Beleidskader accommodaties en subsidies van 12 juli 2016;

 • -

  het Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016, het Beleidsplan Wmo 2015-2016 en het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

BESLUIT

vast te stellen de

Subsidieregeling Sport en Gezondheid

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Sport

Alle in groepsverband en onder deskundige leiding georganiseerde activiteiten op sportgebied, voor de sporten zoals vermeld in artikel 3.

EHBO

Training EHBO-vaardigheid, standby en hulpverlening bij risico-gelegenheden.

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidieaanvrager is een in Leudal gevestigde organisatie met minimaal 20 contribuerende (jeugd)leden.

 • 2. Sport: Voor het aantal jeugdleden (tot 18 jaar) geldt woonachtig in de gemeente Leudal en als teldatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 3. EHBO: Voor het aantal leden geldt woonachtig in de gemeente Leudal en als teldatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 3 Subsidiemethode

 • 1. Verenigingen op het gebied van voetbal, tennis, atletiek:

  • *

   Een basisbedrag van € 2.000,-.

  • *

   Een bedrag per jeugdlid van € 30,-.

 • 2. Verenigingen op het gebied van volleybal, handbal, zwemmen:

  • *

   Een basisbedrag van € 5.000,-.

  • *

   Een bedrag per jeugdlid van € 35,-.

 • 3. Verenigingen op het gebied van badminton, tafeltennis, turnen, judo, taekwondo:

  • *

   Een basisbedrag van € 1.000,-.

  • *

   Een bedrag per jeugdlid van € 35,-.

 • 4. Verenigingen op het gebied van schaken en ruitersport:

  • *

   Een basisbedrag van € 375,-.

  • *

   Een bedrag per jeugdlid van € 10,-.

 • 5. Verenigingen op het gebied van handboogschieten, hengelsport, wielersport:

  • *

   Een bedrag per jeugdlid van € 10,-.

 • 6. EHBO-verenigingen:

  • *

   Een bijdrage in de huurkosten van maximaal € 1.000,-.

  • *

   Een bijdrage per lid van € 8,-.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het college kan jaarlijks een subsidieplafond bepalen voor deze regeling.

 • 2. Als het college een subsidieplafond heeft bepaald en het totaal van de berekende subsidies het plafond overschrijdt, wordt de subsidie per organisatie naar verhouding verminderd.

Artikel 4a

Naast de weigeringsgronden zoals genoemd in art. 7 Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien in de financiering van de beoogde activiteiten is voorzien door andere subsidies, steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente.

Artikel 5 Overgangsregeling

De subsidie voor het jaar 2017 is minimaal gelijk aan het bedrag dat voortvloeit uit het raadsbesluit van 7 juli 2015 betreffende wijziging deelsubsidieverordeningen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Sport en Gezondheid.’

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2016.
De secretaris, De burgemeester,
Mw. D.J.E. Noppers A.H.M. Verhoeven MPM