Subsidieregeling Jeugd

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jeugd

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Leudal

Overwegende:

h et ondersteunen van ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd is een kerndoel van het gemeentelijk beleid. Voor ogen staat een evenwichtig opgroeiende jeugd, die actief deelneemt aan de samenleving.

Gelet op:

 • -

  artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016;

 • -

  hoofdstuk 4.6 van het Beleidskader accommodaties en subsidies van 12 juli 2016;

 • -

  het Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 en het Beleidsplan Wmo 2015-2016;

BESLUIT

vast te stellen de

Subsidieregeling Jeugd

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Activiteiten voor de jeugd, in groepsverband georganiseerd, op het gebied van vorming, spel, recreatie, creativiteit en dienstverlening.

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidieaanvrager is een in Leudal gevestigde vereniging of stichting die activiteiten aanbiedt voor de jeugd in Leudal.

 • 2. De activiteiten worden door vrijwilligers georganiseerd.

 • 3. Is de aanvrager een vereniging, dan beschikt deze over minimaal 30 jeugdleden.

 • 4. De subsidieaanvrager beschikt in de loop van 2017 over een protocol ten aanzien van veiligheid en voorkomen kindermisbruik en ongewenst gedrag.

 • 5. Wat betreft kindervakantiewerk kan per dorp slechts één organisatie voor subsidie in aanmerking komen.

 • 6. Een organisatie voor open jeugd- en jongerenwerk moet als zodanig door het college zijn erkend, waarbij gekeken wordt naar bereik en effectiviteit.

 • 7. Voor het aantal jeugdleden (tot 18 jaar) geldt woonachtig in de gemeente Leudal en als teldatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 3 Subsidiemethode

 • 1. Organisaties betreffende Scouting of Jong Nederland:

  • *

   Een basisbedrag van € 750,-.

  • *

   Een bedrag van € 20,- per jeugdlid.

  • *

   Bij eigendom van een clubgebouw € 1.500,- voor onderhoudskosten.

 • 2. Organisaties betreffende Open jeugd- en jongerenwerk:

  • *

   Een basisbedrag van € 2.500,- per jaar.

  • *

   Bij eigendom van een clubgebouw € 1.500,- voor onderhoudskosten.

 • 3. Organisaties betreffende Kindervakantiewerk:

  • *

   Een basisbedrag van € 300,-.

  • *

   Een bedrag per deelnemend kind van € 1,- per dag dat deelgenomen wordt.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het college kan jaarlijks een subsidieplafond bepalen voor deze regeling.

 • 2. Als het college een subsidieplafond heeft bepaald en het totaal van de berekende subsidies het plafond overschrijdt, wordt de subsidie per organisatie naar verhouding verminderd.

Artikel 4a

Naast de weigeringsgronden zoals genoemd in art. 7 Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien in de financiering van de beoogde activiteiten is voorzien door andere subsidies, steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Jeugd.’

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2016.
De secretaris, De burgemeester,
Mw. D.J.E. Noppers A.H.M. Verhoeven MPM