Subsidieregeling gemeenschapshuizen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling gemeenschapshuizen

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Leudal

Overwegende dat:

k apitaallasten en kosten groot onderhoud van gemeenschapshuizen in eigendom van de gemeente door de gemeente worden gedekt. Volgens het raadsbesluit van 30 juni 2015 betreffende opheffen rechtsongelijkheid tussen gemeenschapshuizen, wordt een zelfde lijn gevolgd voor niet-gemeentelijke gemeenschapshuizen. Deze lijn is bevestigd in het Beleidskader accommodaties en subsidies.

Gelet op:

 • -

  artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016;

 • -

  hoofdstuk 4.3 van het Beleidskader accommodaties en subsidies van 12 juli 2016;

BESLUIT

vast te stellen de

Subsidieregeling gemeenschapshuizen

Artikel 1 Subsidiabele kosten

 • 1. Kapitaallasten en de kosten van groot onderhoud van gemeenschapshuizen, niet in eigendom van de gemeente.

 • 2. Kosten gymzaal welke integraal onderdeel is van een gemeenschapshuis, al dan niet in gemeentelijk eigendom.

Artikel 2 Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidieaanvrager exploiteert een gemeenschapshuis, niet in eigendom van de gemeente, dat in zijn functie door het college is erkend.

 • 2. De subsidieaanvrager is geen commerciële exploitant.

 • 3. Per dorp wordt niet meer dan één gemeenschapshuis, al dan niet in gemeentelijk eigendom, ondersteund.

 • 4. De subsidieaanvrager toont aan in welke mate zelf kapitaallasten en kosten groot onderhoud uit de reserve of de exploitatie van het gemeenschapshuis kunnen worden gedekt en levert tevens documenten aan waaruit blijkt of reeds vanuit andere steunmaatregelen of financieringsbronnen vanuit de gemeente wordt voorzien”..

 • 5. Werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd of kosten die al zijn gemaakt maken geen deel uit van de subsidieaanvraag.

Artikel 3 Subsidiemethode

 • 1. Een door het college vast te stellen bijdrage in de kapitaallasten en kosten groot onderhoud.

 • 2. Een vast bedrag van € 10.000,- voor de exploitatie van een gymzaal die onderdeel is van een gemeenschapshuis.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het college kan jaarlijks een subsidieplafond bepalen voor deze regeling.

 • 2. Als het college een subsidieplafond heeft bepaald en het totaal van de berekende subsidies het plafond overschrijdt, wordt de subsidie per organisatie naar verhouding verminderd.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling gemeenschapshuizen.’

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2016.
De secretaris, De burgemeester,
Mw. D.J.E. Noppers A.H.M. Verhoeven MPM