Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet Asten 2016

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet Asten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 76a van de Participatiewet;

overwegende dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in titel 5.2 Awb aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in de Participatiewet en het bij of krachtens die wet bepaalde;

besluit:

met ingang van 1 oktober 2016 aan te wijzen als toezichthouder Participatiewet:

● medewerkers opsporing & handhaving;

● administratief medewerkers opsporing & handhaving;

● preventiemedewerkers;

● deelnemers Project Intensieve Controle (zoals vermeld in het beleidsplan

Hoogwaardig handhaven 2015-2018;

aangesteld en werkzaam bij het openbaar lichaam werkbedrijf Atlant De Peel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 6 december 2016.
college van burgemeester en wethouders van Asten
mr. W.M.A. Verberkt
secretaris
mr. H.G. Vos
burgemeester