Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels voor parkeerfonds Parkeerfondsverordening Alkmaar

Geldend van 14-12-2016 t/m heden

Intitulé

Parkeerfondsverordening gemeente Alkmaar

Artikel 1. Algemeen

 • 1. Door de gemeente Alkmaar wordt een voorziening geadministreerd onder de naam Parkeerfonds.

 • 2. Het parkeerfonds heeft tot doel een collectieve parkeeroplossing te bieden om te voorzien in de parkeerbehoefte in een bepaald gebied.

Artikel 2. Toepassingsbereik Parkeerfonds

Het college van burgemeester en wethouders (college) is bevoegd gebieden aan te wijzen waarop deze verordening van toepassing is.

Artikel 3. Beheer van het Parkeerfonds

 • 1. De gelden van het Parkeerfonds worden door het college beheerd.

 • 2. Het is aan het college, met inachtneming van het budgetrecht van de gemeenteraad, om besluiten te nemen over het doen van uitgaven uit het Parkeerfonds in het kader van: het nakomen van de op de gemeente Alkmaar rustende verplichtingen welke voortvloeien uit de met de gemeente Alkmaar gesloten overeenkomsten met betrekking tot het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Alkmaar;

 • 3. Het college neemt bij de te nemen beslissingen de in de volgende artikelen in acht.

Artikel 4. Inkomsten van het Parkeerfonds

Het Parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • 1.

  Gelden die zijn betaald op grond van een met de gemeente Alkmaar gesloten overeenkomst met betrekking tot het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 lid 5 van de Bouwverordening.

 • 2.

  Overige gelden die bij besluit van het college of de gemeenteraad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het Parkeerfonds.

Artikel 5. Bijdragen aan het Parkeerfonds

 • 1. Het college stelt de berekening van het aantal parkeerplaatsen, waarvoor een storting in het Parkeerfonds verschuldigd is, vast.

 • 2. Het tarief voor de stortingen in het Parkeerfonds bedraagt € 9.000,-- per parkeerplaats (prijspeil 2016) .

 • 3. Het college draagt zorg voor de jaarlijkse indexering op basis van CBS consumentenindexcijfer van de onder het tweede lid van dit artikel opgenomen tarieven, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 6. Uitgaven ten laste van het Parkeerfonds

 • 1. Ten laste van het Parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan ten behoeve van de nakoming van de op de gemeente Alkmaar rustende verplichtingen welke voortvloeien uit de onder artikel 4, sub 1 bedoelde overeenkomsten. Hiervoor geldt de beperking dat hiervoor alleen gelden mogen worden ingezet welke zijn ingebracht in het Parkeerfonds op basis van artikel 4 sub 1.

 • 2. Ten laste van het Parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan welke kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de benutting van de openbare parkeercapaciteit.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1. Aanvrager verplicht zich door ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening om een bedrag, berekend conform het bepaalde in artikel 5, te storten in het Parkeerfonds.

 • 2. De storting in het Parkeerfonds dient voor het afgeven van de omgevingsvergunning op rekening van de gemeente Alkmaar te zijn bijgeschreven.

 • 3. De gemeente verplicht zich om na storting van het bedrag, de genoemde parkeerplaatsen in deze overeenkomst binnen een acceptabele, door het college vast te stellen, loopafstand aan te leggen. Indien door de gemeente Alkmaar binnen een termijn van 10 jaar na ingebruikname van het object waarvoor de ontheffing is verleend, geen aanvullende parkeercapaciteit is aangelegd, dan is de gemeente Alkmaar verplicht het eerde gestorte bedrag, vermeerderd met de bij de gemeente Alkmaar geldende rente, terug te storten aan aanvrager.

Artikel 8. Administratieve bepalingen

 • 1. Het college draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het Parkeerfonds gestorte gelden.

 • 2. Het college houdt een overzicht bij van alle ontvangsten en uitgaven van het Parkeerfonds.

 • 3. Elke uitgave van het overzicht bevat de mutaties die hebben plaatsgevonden sinds het opmaken en verstrekken van het voorgaande overzicht.

 • 4. Het college rapporteert jaarlijks de stand van het fonds en de gedane uitgaven aan de gemeenteraad.

Artikel 9. Wijzigen of opheffen van het Parkeerfonds

 • 1. Alleen de gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het Parkeerfonds en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen.

 • 2. De gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan indien alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

 • 3. Indien artikel 8, lid 2 niet het geval is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van het college.

 • 4. Indien na afwikkeling van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten nog enig batig saldo mocht resteren, zal dit worden overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Alkmaar.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Parkeerfondsverordening Alkmaar”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2016,
P.M. Bruinooge, voorzitter Drs. A.P.A. Koolen, griffier