Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregels maatschappelijke participatie 2016 gemeente Bergen

Geldend van 04-12-2019 t/m 31-12-2021

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke participatie 2016 gemeente Bergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,

Gelet op het bepaalde in de Participatiewet;

B e s l u i t:

vast te stellen de volgende Beleidsregels maatschappelijke participatie 2016 gemeente Bergen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet en de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Bergen 2015.

 • 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

   • a.

    het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

   • b.

    maatschappelijke participatie: het deelnemen aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal dan wel cultureel karakter.

Artikel 2. Algemeen

 • 1. Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van het bepaalde in de wet en in de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Bergen 2015.

 • 2. De bijzondere bijstand wordt om niet verstrekt.

 • 3. De verstrekte bijzondere bijstand moet worden aangewend voor de bijzondere kosten waarvoor deze toegekend is.

 • 4. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wordt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar aangemerkt als een voorliggende voorziening voor sportactiviteiten (vergoeding contributie, sportkleding/attributen) en culturele activiteiten (vergoeding contributie en eventuele attributen).

 • 5. <vervallen>.

Artikel 3. Rechthebbenden

 • 1. Voor de regeling maatschappelijke participatie worden de volgende rechthebbenden onderscheiden:

  a. Ouders met kinderen tot de leerplichtige leeftijd;

  • b.

   Ouders met kinderen in het basisonderwijs;

  • c.

   Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs;

  • d.

   Ouders met kinderen in de leeftijd 16 en 17 jaar op het middelbaar beroepsonderwijs

  • e.

   Alle overige personen van 18 jaar en ouder die deelnemen, of willen deelnemen aan maatschappelijke participatie.

 • 2. Voor een tegemoetkoming uit de regeling maatschappelijke participatie ten behoeve van ten laste komende kinderen (tot 18 jaar) geldt dat deze kinderen tot het huishouden van de ouder/verzorger moeten behoren en ook daadwerkelijk op dit adres verblijven.

 • 3. Studenten die studiefinanciering ontvangen op grond van de WSF 2000 hebben geen recht op een tegemoetkoming uit de regeling maatschappelijke participatie.

Artikel 4. De wijze en het tijdstip van aanvragen

 • 1. Een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2. De aanvraag dient binnen het kalenderjaar nadat de kosten zijn gemaakt ingediend te worden bij het college met de daarbij behorende nota’s.

 • 3. De peildatum voor het bepalen van de leeftijd van kinderen is het moment van opkomen van de kosten.

Artikel 5. Draagkracht

 • 1. De draagkracht wordt vastgesteld conform de artikelen 3 (kostendelersnorm), 7, 8 en 9 (draagkracht) van de beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Bergen 2015.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, wordt bij de berekening van de draagkracht van de belanghebbende voor deelname aan een sport- en/of culturele activiteit via het Jeugdfonds Sport & Cultuur geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

Artikel 6. Hoogte van de bijstand

 • 1. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt vastgesteld op basis van bijgevoegde verstrekkingenlijst.

 • 2. In de verstrekkingenlijst is bepaald welke rechthebbende(n) als bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregels in aanmerking komen voor welke kostensoorten en tot welke maximale bedragen per kalenderjaar.

 • 3. De hoogte van de maximale bijdrage(n) via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn vastgelegd in de Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland en Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland Gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum en Heiloo. Hierbij gelden de volgende maximale bedragen:

  • 1.

   € 225 voor een sportactiviteit;

  • 2.

   € 425 voor een culturele activiteit;

  • 3.

   € 800 ten behoeve van het behalen van zwemdiploma A.

Artikel 7. Kostensoorten

 • 1. De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

  • a.

   contributie van een sportvereniging of -activiteit en sportbenodigdheden;

  • b.

   contributie van een culturele of muzikale vereniging of activiteit (toneel, zang e.d.);

  • c.

   lidmaatschap bibliotheek;

  • d.

   dal voordeelkaart NS;

  • e.

   bioscoopbon;

  • f.

   cultureel jongeren paspoort (CJP);

  • g.

   museumkaart;

  • h.

   Wonenplus abonnement van Stichting Welzijn Bergen;

  • i.

   computer (inclusief software, printer en USB stick).

  • j.

   tegemoetkoming schoolkosten

 • 2. De lijst als genoemd in het eerste lid onder a tot en met k is geen limitatieve opsomming. Kosten die vergelijkbaar zijn met bovengenoemde voorbeelden en een sportief, educatief, sociaal of cultureel karakter hebben, kunnen ook voor de vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 8. Terugvordering

De vergoeding wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd indien de aanvrager onjuiste of

onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van de vergoeding.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels maatschappelijke participatie 2016 gemeente Bergen.

 • 2.

  De Beleidsregels maatschappelijke participatie 2016 gemeente Bergen treden in werking één dag na de bekendmaking, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Verstrekkingenlijst maatschappelijke participatie gemeente Bergen 2016

Welke kosten kunnen worden vergoed?

Voor personen van 18 jaar en ouderAlle personen van 18 jaar en ouder die behoren tot de doelgroep van de bijzondere bijstand en die deel willen nemen aan activiteiten met een sociaal-cultureel, educatief en sportief karakter kunnen voor de volgende activiteiten/kostensoorten een vergoeding krijgen:

Activiteit / Kostensoort

Maximale vergoeding

museumkaart (voorheen museumjaarkaart)

Maximaal € 54,95 per persoon per jaar voor volwassen

treinabonnement (de dal voordeelkaart)

Maximaal € 50 per persoon per jaar

Bij één abonnement kunnen 3 personen met korting meereizen. Kinderen van 4 t/m 11 jaar kunnen gratis meereizen met het gratis abonnement Kidsvrij.

Let op: De NS heeft regelmatig acties waardoor de aanschafprijs maar van de dal voordeelkaart € 29 per persoon per jaar is.

lidmaatschap bibliotheek

Maximaal € 25,00 per persoon per jaar (18 t/m 20 jaar)

Maximaal € 49,50 per persoon per jaar (21 t/m 64 jaar)

Maximaal € 37,00 per persoon per jaar (65+)

abonnement Wonenplus van Stichting Welzijn Bergen

Maximaal € 30 per huishouden en € 20 per huishouden voor huurders van woningstichting KennemerWonen

deelname aan één sport- of sociaal-culturele vereniging of activiteit (inclusief sportkleding en sportbenodigdheden of bijv. de aanschaf van een instrument)

Maximaal € 150 per persoon jaar

Voor ouders met kinderen tot 18 jaarKinderen die willen deelnemen aan activiteiten met een sociaal-cultureel, educatief en sportief karakter kunnen een vergoeding voor de volgende activiteiten/kostensoorten krijgen als hun ouders behoren tot de doelgroep van de bijzondere bijstand:

Activiteit / Kostensoort

Maximale vergoeding

deelname aan één sportvereniging of activiteit (contributie en inclusief sportkleding en sportbenodigdheden)

LET OP: aanvraag gaat via het Jeugdfonds Sport & Cultuur, meer informatie over aanvragen is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/ en te verkrijgen via intermediairs*.

Maximaal € 225 per kind per jaar voor contributiegeld en sportspullen (maximaal € 100 voor sportspullen)

lidmaatschap bibliotheek

Gratis voor kinderen tot en met 17 jaar

deelname aan één sociaal-culturele vereniging of activiteit (inclusief benodigdheden als bijv. de aanschaf van een instrument)

LET OP: aanvraag gaat via het het Jeugdfonds Sport & Cultuur, meer informatie is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/ en te verkrijgen via intermediairs*. Maximaal € 425 per kind per jaar voor contributiegeld en attributen (maximaal € 90 voor attributen)

behalen van het zwemdiploma A

LET OP: aanvraag gaat via het het Jeugdfonds Sport & Cultuur, meer informatie over aanvragen is te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/ en te verkrijgen via intermediairs*.

Eénmaal per kind, in zwembad Hippoos de Beeck Bergen of Het Loosje Heiloo.

Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) indien niet via de school verstrekt

Maximaal € 17,50 per kind per jaar voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs

tegemoetkoming schoolkosten

Maximaal € 100,- per kind per schooljaar voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

Maximaal € 125,- per kind per schooljaar voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs

Maximaal€ 200,- per kind per schooljaar voor ouders met kinderen op het middelbaar beroepsonderwijs

Museumkaart (voorheen museumjaarkaart) voor jongeren

Maximaal € 27,50 per kind per jaar

bioscoopbon

Maximaal €10 per persoon per kalenderjaar. Voor kinderen van 3 t/m 17 jaar en hun ouders.

laptop (inclusief software, printer en USB-stick)

Voor ouders met kinderen op het basis en/of voortgezet onderwijs: eens in de vijf jaar maximaal € 600, rechtstreeks uit te betalen aan de leverancier. Maximaal één per gezin.

*Let op! Een aanvraag bij het het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan ingediend worden door een intermediair uit het onderwijs (leerkrachten), jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg (huisartsen), maatschappelijk werkers, sportbuurtcoaches. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen geen aanvraag indienen