Regeling vervallen per 06-10-2016

Beleidsregel 'Strafkorting bij verzuim in het kader van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Amstelveen'

Geldend van 01-01-2016 t/m 05-10-2016

Intitulé

Beleidsregel 'Strafkorting bij verzuim in het kader van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Amstelveen'

De burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012 en op titel 4.2 en 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van 24 november 2015;

overwegende dat de raad in de subsidieverordening verplichtingen heeft vastgelegd ten aanzien van het moment van indiening van een aanvraag tot verlening van een jaarlijkse subsidie (artikel 6, eerste lid, van de verordening), ten aanzien van het moment van indiening van een aanvraag tot vaststelling van een jaarlijkse subsidie (artikel 17, eerste lid, onder a., van de verordening), ten aanzien van de verplichting voor aanvrager om een overzicht van de inkomens van directie en bestuur naar functie op de website openbaar te maken (artikel 14, vierde lid, van de verordening) en ten aanzien van de openbaarmaking door aanvrager van de jaarrekening na vaststelling en goedkeuring ervan door de toezichthouder (artikel 17, derde lid, van de verordening);

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregel 'Strafkorting bij verzuim in het kader van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Amstelveen'

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 - Begripsbepaling

  • 1. Aanvraag tot verlening van subsidie: een aanvraag in het kader van de Algemene subsidieverordening 2012 die strekt tot verlening van een subsidie en die voldoet aan al de geldende vereisten in artikel 5 van deze verordening;

  • 2. Aanvraag tot vaststelling van subsidie: een aanvraag in het kader van de Algemene subsidieverordening 2012 die strekt tot vaststelling van een subsidie en die voldoet aan al de geldende vereisten in artikel 17 van deze verordening;

  • 3. De overige in deze beleidsregel gebruikte begrippen sluiten aan bij de begrippen uit de Algemene subsidieverordening 2012 van de gemeente Amstelveen en worden in artikel 1 van de subsidieverordening waar nodig verklaard.

Artikel 2 - Bevoegdheid

  • 1. Slechts het college van burgemeester en wethouders is bevoegd besluiten te nemen die strekken tot het opleggen van een korting als bedoeld in Hoofdstuk 2 van deze beleidsregel.

  • 2. Het college kan de bevoegdheid tot het nemen van een besluit als bedoeld in het eerste lid niet in mandaat geven.

HOOFDSTUK 2 - STRAFKORTING

Artikel 3 - Strafkorting vanwege te late aanvraag subsidieverlening

Als een aanvrager een aanvraag tot verlening van een jaarlijkse subsidie van

€ 50.000 of meer indient na de aanvraagtermijn zoals bepaald in de Algemene subsidieverordening 2012, kan het college bij termijnoverschrijding het te verlenen subsidiebedrag verlagen met vijf procent.

Artikel 4 - Strafkorting vanwege te late aanvraag subsidievaststelling

Als een subsidie ontvanger een aanvraag tot vaststelling van een jaarlijkse subsidie van € 50.000 of meer indient na de aanvraagtermijn zoals bepaald in de Algemene subsidieverordening 2012, kan het college het vast te stellen subsidiebedrag verlagen met vijf procent.

Artikel 5 - Strafkorting vanwege verzuim bij het openbaren van bezoldigingsgegevens

Het college kan bij de verlening of vaststelling van een jaarlijkse subsidie van

€ 50.000 of meer het te verlenen of vast te stellen subsidiebedrag met vijf procent verlagen, indien de aanvrager niet voldoet aan en/of tijdens de periode waarvoor de subsidie werd verleend niet voldeed aan hetgeen is bepaald in artikel 14, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening 2012.

Artikel 6 - Strafkorting vanwege verzuim bij het openbaren van de jaarrekening

Het college kan bij de verlening of vaststelling van een jaarlijkse subsidie van

€ 50.000 of meer het te verlenen of vast te stellen subsidiebedrag met vijf procent verlagen, indien de aanvrager niet voldoet aan en/of tijdens de periode waarvoor de subsidie werd verleend niet voldeed aan hetgeen is bepaald in artikel 17, derde lid, van de Algemene subsidieverordening 2012.

HOOFDSTUK 3 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 - Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 8 - Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorziet of waarin toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 9 - Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2016 en kunnen worden aangehaald als “Beleidsregel 'Strafkorting bij verzuim in het kader van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Amstelveen'”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2015.
De secretaris,
mr. A.S. Meijer
De voorzitter,
drs. M.M. van ‘t Veld