Marktverordening Den Haag 2016

Geldend van 02-12-2016 t/m 31-12-2016

Intitulé

Marktverordening Den Haag 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

-branche:

een hoofd- of subbranche van een door burgemeester en wethouders te bepalen assortiment van waren of goederen;

-burgemeester en wethouders:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

-dagplaats:

de niet ingenomen vaste standplaats die per marktdag mag worden ingenomen;

-flexplaats:

een in het inrichtingsplan aangewezen ruimte die kan worden uitgegeven voor verschillende marktactiviteiten waaronder standwerken;

-ingeschrevene:

de natuurlijk persoon die in het marktregister is ingeschreven;

-kraam:

de op een markt gebruikelijke tafel, met kap, die voor de presentatie en verkoop van handelswaar wordt gebruikt;

-markt:

de door burgemeester en wethouders ingestelde warenmarkt, bestemd voor de uitoefening van de verkoop van handelswaar;

-marktgeld:

het heffen van rechten ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats op de door het college ingestelde markten en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen als bedoel in de Verordening op de heffing en invordering van rechten markten Den Haag;

-marktinstallatie:

de op de standplaatsen gebouwde opstallen op het marktterrein aan de Herman Costerstraat bestaande uit afsluitbare opslagunits en een niet afsluitbare overkapping;

-marktregister:

het register bedoeld in artikel 5;

-marktterrein:

de voor publiek toegankelijke ruimte, behorende tot de markt;

-marktvergunning:

de vergunning voor ten hoogste drie aaneengesloten standplaatsen of voor standwerken voor het handelen in de vergunde branche, voor één of meerdere marktdagen voor een bepaalde markt;

-opslagunit:

het individueel afsluitbare gedeelte van de marktinstallatie bedoeld voor opslag en verkoopruimte voor de vergunninghouder;

-standplaats:

de door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen verkoopruimte op het marktterrein;

-standwerken:

de wijze van het uitoefenen van de markthandel waarbij de verkoper de aandacht van het publiek op zich richt, uitweidt over het door hem te verhandelen bijzondere product en dit daarna door zijn publiekgerichte optreden aan het om hem heen verzamelde publiek te koop aanbiedt;

-vaste standplaats:

de standplaats die voor de duur van de marktvergunning mag worden ingenomen;

-vergunninghouder:

de natuurlijk persoon aan wie een marktvergunning is verleend voor een vaste standplaats, een dagplaats of voor standwerken

-verkoopwagen:

verrijdbare verkoopinstallatie die op een daartoe aangewezen standplaats staat.

Artikel 2 Marktterrein

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd geheel of gedeeltelijk over het marktterrein te beschikken zo dikwijls en zolang zij dat in het algemeen belang of ter uitvoering van werken nodig achten.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen, dat:

  • a.

   om bijzondere redenen geen markt wordt gehouden of de openingstijden worden aangepast;

  • b.

   een markt geheel of gedeeltelijk wordt gehouden op een andere locatie;

  • c.

   een (niet gehouden) markt op een andere dag plaatsvindt.

Artikel 3 Inrichting van de markt

Burgemeester en wethouders kunnen per markt een inrichtingsplan vaststellen met daarin opgenomen in ieder geval één of meerdere van de navolgende onderwerpen:

 • a.

  het aantal standplaatsen;

 • b.

  de afmetingen van de standplaatsen;

 • c.

  de opstelling en de indeling van de markt;

 • d.

  welke ruimte wordt vergund als vaste standplaats of als flexplaats;

 • e.

  op welke standplaatsen opslagunits, verkoopwagens of ander (eigen) materiaal wordt toegestaan;

 • f.

  een lijst met branches;

 • g.

  een absoluut of procentueel aangegeven maximum aantal standplaatsen of vergunningen per branche;

 • h.

  een absoluut of procentueel aangegeven maximum aantal uit te geven dagplaatsen.

Artikel 4 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van deze verordening in een marktreglement nadere regels stellen betreffende het bepaalde in deze verordening, voor zover die bevoegdheid niet reeds voortvloeit uit artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 2 Marktregister, marktvergunningen en ontheffingen

Artikel 5 Marktregister

 • 1. Burgemeester en wethouders houden een marktregister bij, waarin de gegevens zijn opgenomen van:

  • a.

   vergunninghouders van een vaste standplaats;

  • b.

   natuurlijke personen, die in aanmerking wensen te komen voor een marktvergunning voor een dagplaats voor een bepaalde marktdag op een bepaalde markt;

  • c.

   natuurlijke personen die in de hoedanigheid van standwerker in aanmerking wensen te komen voor een marktvergunning voor een flexplaats.

 • 2. Vergunninghouders van een vaste standplaats, worden na vergunningverlening ambtshalve in dit register ingeschreven.

 • 3. Natuurlijke personen die in aanmerking wensen te komen voor een marktvergunning voor een dag- of flexplaats schrijven zich eerst in het marktregister in onder gebruikmaking van het door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde inschrijvingsformulier.

Artikel 6 Inschrijving in het marktregister

 • 1. De ingeschrevene wordt per markt en per marktdag slechts ingeschreven voor één van de onder artikel 5, eerste lid onder a. tot en met c. genoemde hoedanigheden.

 • 2. De ambtshalve inschrijving in het marktregister in de zin van artikel 5, eerste lid onder a geschiedt per markt, per marktdag en per branche.

 • 3. Voor inschrijving in het register geldt dat de inschrijver:

  • a.

   een handelingsbekwaam natuurlijk persoon is;

  • b.

   beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats;

  • c.

   rechtmatig verblijf heeft in Nederland;

  • d.

   voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie;

  • e.

   de afgelopen vijf jaar niet is doorgehaald op basis van artikel 13.

 • 4. Voor inschrijving in het register overlegt men:

  • a.

   een verklaring omtrent het gedrag, die niet ouder is dan drie maanden, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens of soortgelijk document van een buitenlandse justitiële instantie;

  • b.

   het nummer waaronder men in het handelsregister is ingeschreven;

  • c.

   een geldig identiteitsbewijs;

  • d.

   een document waaruit de geldige verblijfstitel in Nederland blijkt, indien de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit bezit;

  • e.

   indien men buiten Nederland verblijft, een afschrift van een document waaruit blijkt dat men een vaste woon- of verblijfplaats heeft;

  • f.

   een recente pasfoto.

 • 5. Indien het vermoeden ontstaat dat aan de ingeschrevene op dat moment geen verklaring omtrent gedrag meer zal worden afgegeven, kan een tussentijdse toetsing plaatsvinden. Bij een negatieve uitkomst zijn artikel 13 en artikel 14 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 • 6. De ingeschrevene is verplicht om wijzigingen in de navolgende gegevens terstond schriftelijk door te geven:

  • a.

   de naam en voornamen, het adres en de woonplaats;

  • b.

   een geldig nummer van de inschrijving in het handelsregister en de met de inschrijving in het handelsregister overeenkomende bedrijfsnaam.

 • 7. Burgemeester en wethouders kunnen het verlenen van marktvergunningen en het inschrijven in het marktregister tijdelijk opschorten door middel van het instellen van een vergunningenstop.

 • 8. Als bewijs van inschrijving in het marktregister ontvangt de ingeschrevene een marktpas.

Artikel 7 Vergunningplicht en verantwoordelijkheden vergunninghouder

 • 1. Het is verboden zonder marktvergunning een standplaats dan wel een andere dan de hem vergunde standplaats in te nemen of te doen innemen.

 • 2. Marktvergunningen voor vaste standplaatsen kunnen gelden voor bepaalde tijd en marktvergunningen voor dagplaatsen en flexplaatsen gelden voor de dag waarop de betreffende dagplaats of flexplaats wordt uitgegeven.

 • 3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de standplaats(en) waarvoor de marktvergunning is verleend.

 • 4. De vergunninghouder van een vaste standplaats is er voor verantwoordelijk dat de natuurlijke persoon die voor hem de verkoop doet:

  • a.

   beschikt over de verklaring omtrent het gedrag, die niet ouder is dan vier jaar, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

  • b.

   voldoet aan alle eisen die aan de vergunninghouder worden gesteld;

  • c.

   alle verplichtingen nakomt die bij of krachtens deze verordening aan de vergunninghouder zijn opgelegd;

  • d.

   de verkoophandelingen verricht voor rekening en risico van de vergunninghouder.

 • 5. Alle handelingen van de natuurlijk persoon, die namens de vergunninghouder de verkoop doet, worden aan de vergunninghouder toegerekend.

 • 6. De vergunninghouder van een dagplaats of van een flexplaats neemt zijn standplaats persoonlijk in.

Artikel 8 Ontheffingen

Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders op het marktterrein verkoophandelingen te verrichten dan wel diensten te verlenen buiten de als zodanig ingerichte standplaatsen.

Artikel 9 Voorschriften en beperkingen

Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende marktvergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de marktvergunning of ontheffing is verleend. Degene aan wie krachtens deze verordening een marktvergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 3 Gebruik marktterrein

Artikel 10 Aanbrengen wijzigingen marktterrein

Het is verboden wijzigingen aan te brengen aan het marktterrein en aan de marktinstallatie.

Artikel 11 Gebruik nutsvoorzieningen

Het is verboden om zonder toestemming van burgemeester en wethouders eigen nutsvoorzieningen aan te (laten) leggen of brengen.

Artikel 12 Gebruik materiaal

Bij gebruik van een kraam op een markt anders dan de markt op het marktterrein aan de Herman Costerstraat, wordt deze kraam gehuurd van de door burgemeester en wethouders gecontracteerde kramenexploitant(en).

Hoofdstuk 4 Handhaving

Artikel 13 Doorhalen inschrijving marktregister

 • 1. De inschrijving in het marktregister van een vergunninghouder van een vaste standplaats wordt doorgehaald indien de vergunning van de vergunninghouder is ingetrokken.

 • 2. De inschrijving in het marktregister van de ingeschrevene in de zin van artikel 5, eerste lid, onder b of c van deze verordening wordt door burgemeester en wethouders doorgehaald indien:

  • a.

   ingeschrevene in de zin van artikel 5, eerste lid onder b of c verzuimd heeft uiterlijk voor 1 januari van elk jaar een verzoek om verlenging van de inschrijving te doen of de hiervoor vereiste leges niet heeft voldaan;

  • b.

   ingeschrevene niet meer aan de bij of krachtens deze verordening gestelde vereisten voldoet;

  • c.

   ingeschrevene bij de inschrijving onjuiste dan wel onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • d.

   de inschrijving in het handelsregister is beëindigd;

  • e.

   ingeschrevene is overleden;

  • f.

   blijkt dat ingeschrevene handelt in strijd met voorschriften van de Vreemdelingenwet 2000 of de Wet arbeid vreemdelingen;

  • g.

   ingeschrevene niet geheel of volledig handelt voor eigen rekening en risico;

  • h.

   sprake is van een negatieve uitkomst na toetsing als bedoeld in artikel 6, vijfde lid.

 • 3. De inschrijving in het marktregister van de ingeschrevene in de zin van artikel 5, eerste lid, onder b of c van deze verordening kan door burgemeester en wethouders tijdelijk worden doorgehaald indien ingeschrevene:

  • a.

   failliet is verklaard;

  • b.

   zich op een markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

  • c.

   handelingen heeft verricht die het ordelijk verloop in ernstige mate verstoren;

  • d.

   een toezichthouder belemmert in het uitoefenen van zijn functie;

  • e.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

  • f.

   handelt in strijd met voorschriften van de warenwetgeving, de auteurs- , milieu-, ruimtelijke ordening- en octrooiwetgeving;

  • g.

   handelt in strijd met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van deze wet. Voordat hieraan toepassing wordt gegeven, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van deze wet worden gevraagd.

Artikel 14 Intrekking en schorsing marktvergunning en ontheffing

 • 1. Burgemeester en wethouders trekken alle marktvergunningen of ontheffingen in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer aan de bij of krachtens deze verordening gestelde vereisten voldoet;

  • c.

   indien de vergunninghouder ter verkrijging van de marktvergunning onjuiste dan wel onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • d.

   indien de inschrijving in het handelsregister op verzoek van de vergunninghouder is beëindigd;

  • e.

   bij overlijden van de vergunninghouder;

  • f.

   indien blijkt dat de vergunninghouder handelt in strijd met voorschriften van de Vreemdelingenwet 2000 of de Wet arbeid vreemdelingen;

  • g.

   indien de vergunninghouder niet geheel of volledig handelt voor eigen rekening en risico;

  • h.

   indien sprake is van een negatieve uitkomst na toetsing als bedoeld in artikel 6, vijfde lid.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen alle marktvergunningen of ontheffingen intrekken dan wel schorsen, indien de vergunninghouder:

  • a.

   failliet is verklaard;

  • b.

   handelt in strijd met hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald;

  • c.

   zich op een markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

  • d.

   handelingen heeft verricht die het ordelijk verloop in ernstige mate verstoren;

  • e.

   een toezichthouder belemmert in het uitoefenen van zijn functie, dan wel handelt in strijd met de verplichting in artikel 16a;

  • f.

   niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

  • g.

   handelt in strijd met voorschriften van de warenwetgeving, de auteurs- , milieu-, ruimtelijke ordening- en octrooiwetgeving;

  • h.

   handelt in strijd met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van deze wet. Voordat hieraan toepassing wordt gegeven, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van deze wet worden gevraagd.

Artikel 15 Onmiddellijke ontruiming standplaats

 • 1. Onverminderd artikel 14 gelasten burgemeester en wethouders de vergunninghouder of diens vervanger onmiddellijk de aan hem vergunde standplaats te ontruimen indien:

  • a.

   de vergunninghouder of diens vervanger handelt in strijd met de voor hem geldende branche;

  • b.

   een ander dan de vergunninghouder of diens vervanger de standplaats inneemt;

  • c.

   de vergunninghouder van een dagplaats of van een flexplaats als standwerker zijn standplaats niet persoonlijk inneemt.

 • 2. Onverminderd artikel 14 kunnen burgemeester en wethouders de vergunninghouder of diens vervanger gelasten onmiddellijk de aan hem vergunde standplaats te ontruimen indien de vergunninghouder of diens vervanger de geldende marktpas niet kan tonen.

 • 3. Onverminderd artikel 1 4 burgemeester en wethouders een vergunninghouder of zijn vervanger gelasten onmiddellijk de aan hem vergunde standplaats te ontruimen indien deze het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt en hierdoor het ordelijk verloop van de markt wordt verstoord of dreigt te worden verstoord.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 16 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 16a Aanwijzingen toezichthouder

Een ieder is verplicht om de door de in artikel 16 bedoelde toezichthouder gegeven aanwijzingen na te leven.

Artikel 17 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete vande tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 18 Algemeen overgangsrecht

 • 1. Op een aanvraag om een vergunning krachtens de Marktverordening Den Haag 2013, die is gedaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, wordt, totdat de beslissing daarop onherroepelijk is geworden, beslist overeenkomstig het ten tijde van de indiening van de aanvraag geldende recht.

 • 2. Marktvergunningen of andere beschikkingen die zijn verleend of genomen bij of krachtens de Marktverordening Den Haag 2013 en die niet zijn ingetrokken en/of geldig zijn op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige verordening, worden geacht te zijn verleend of genomen krachtens deze verordening, onverminderd het overgangsrecht voor zover opgenomen in het Marktreglement Den Haag 2016.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 19 Intrekking oude regeling

De verordening ‘Marktverordening Den Haag 2013’ (rv 44, 2012 - RIS 249020) wordt ingetrokken bij inwerkingtreding van deze verordening (de Marktverordening Den Haag 2016).

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking .

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Den Haag 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 november 2016.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de plv. voorzitter, mr. R. Guernaoui