Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Lisse 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Lisse 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Lisse 2017;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Lisse 2017;

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  Verordening:

  Afvalstoffenverordening Lisse 2017;

 • b.

  Inzamelmiddel:

  een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak of minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  Inzamelvoorziening:

  een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer, inpandige container of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening wordt aangewezen De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V. gevestigd te Rijsenhout.

 • 2. Als inzamelaar op grond van artikel 4 van de Verordening worden aangewezen:

  • a.

   Charitatieve instellingen en organisaties die toestemming hebben verkregen, voor de huisaan-huis inzameling van textiel, die maximaal 4 maal per jaar plaatsvindt;

  • b.

   Kringloopbedrijven voor kringloopgoederen;

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1. Van de in artikel 7, tweede lid, van de Verordening genoemde afvalstoffen worden de volgende omschrijvingen vastgesteld;

  • a.

   Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

  • b.

   papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  • c.

   verpakkingsglas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen, zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, inclusief bijbehorende doppen, deksels of kurken, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal en spiegels;

  • d.

   textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  • e.

   verpakkingen van kunststof of metaal en drankenkartons (PMD) zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

  • f.

   afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  • g.

   klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

  • h.

   grof huishoudelijk afvalstromen: afvalstromen zoals hout, tuinafval, asbest etc. die conform het acceptatiereglement van de gemeente Lisse worden geaccepteerd op de milieustraat.

 • 2. Daarnaast worden de volgende omschrijvingen vastgesteld:

  • i.

   huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de Verordening;

  • j.

   grof huishoudelijk restafval: afval afkomstig van particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen zoals genoemd in artikel 7 van de Verordening en dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  Voor restafval van huishoudens:

  • a.

   een toegewezen ondergrondse container danwel als uitwijklocatie toegewezen ondergrondse container voor restafval die uitsluitend toegankelijk zijn met de bij het perceel behorende afvalpas;

  • b.

   een minicontainer voor restafval, in geval het perceel in verband met loopafstanden tot de ondergrondse inzamelvoorziening een minicontainer voor restafval ter beschikking heeft gekregen.

 • 2.

  Voor GFT van huishoudens:

  • a.

   Indien door de gemeente een minicontainer voor GFT ter beschikking gesteld is, mag het GFT uitsluitend daarin aangeboden worden.

  • b.

   Indien door de gemeente geen minicontainer voor GFT maar een inzamelvoorziening voor GFT aan een groep gebruikers van percelen ter beschikking is gesteld, mag voor het aanbieden van GFT uitsluitend deze inzamelvoorziening worden gebruikt.

  • c.

   Een gebruiker van een perceel aan wie geen inzamelmiddel of inzamelvoorziening ter beschikking gesteld is zoals bedoeld in art. 4, lid 2, sub a of sub b, wordt niet in de gelegenheid gesteld GFT apart aan te bieden.

 • 3.

  Voor papier en karton van huishoudens:

  • a.

   Indien door de gemeente een minicontainer voor oud papier en karton ter beschikking gesteld is, mag het papier en karton uitsluitend daarin worden aangeboden. Daarnaast mag het papier en karton worden gebracht naar verzamelcontainers in milieuparken.

  • b.

   Indien door gebruikers van percelen die in principe vallen onder de categorie zoals bedoeld onder art. 4, lid 3, sub a, de minicontainer is geretourneerd aan de inzameldienst, mag het papier en karton uitsluitend worden gebracht naar verzamelcontainers in milieuparken.

  • c.

   Indien door de gemeente geen minicontainer voor papier en karton maar een inzamelvoorziening voor papier en karton aan een groep gebruikers van percelen ter beschikking is gesteld, mag voor het aanbieden van papier en karton uitsluitend deze inzamelvoorziening worden gebruikt. Daarnaast mag het papier en karton worden gebracht naar verzamelcontainers in milieuparken.

 • 4.

  Voor PMD van huishoudens:

  • a.

   Indien door de gemeente een minicontainer voor PMD ter beschikking gesteld is, mag het PMD uitsluitend daarin worden aangeboden. Daarnaast mag het PMD worden gebracht naar verzamelcontainers.

  • b.

   Indien door de gemeente geen minicontainer voor PMD maar een inzamelvoorziening voor PMD aan een groep gebruikers van percelen ter beschikking is gesteld, mag voor het aanbieden van PMD uitsluitend deze inzamelvoorziening worden gebruikt. Daarnaast mag het PMD worden gebracht naar verzamelcontainers in milieuparken. Gebruik dient gemaakt te worden van de daartoe door de gemeente verstrekte zakken voor PMD.

 • 5.

  Voor verpakkingsglas de daartoe geplaatste glascontainers;

 • 6.

  Voor textiel de daartoe geplaatste textielcontainers;

 • 7.

  De in artikel 3 opgesomde afvalcategorieën zijn tevens zonder inzamelmiddel in te leveren bij het afvalbrengstation, met uitzondering van PMD en verpakkingsglas. KCA, asbest en asbesthoudende afvalstoffen, dienen goed te zijn verpakt ter bescherming van mensen, dieren en milieu.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1. Op grond van artikel 8, tweede lid, van de Verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

  • a.

   gebruikers van percelen die geen individueel of gemeenschappelijk inzamelmiddel voor gft zoals genoemd onder art. 4, lid 2, sub a en sub b, ter beschikking gesteld hebben gekregen.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de Verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een uitleesbare chip met chipnummer en sticker waarop staat vermeld een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   per huishouden vallende onder de categorie van percelen zoals genoemd onder art. 4 lid 2, sub a kan maximaal 1 extra minicontainer voor gft-afval worden aangevraagd. Hiervoor wordt door de inzameldienst eenmalig een tarief voor handlingskosten in rekening gebracht.

  • f.

   Per huishouden vallend onder de categorie van percelen zoals genoemd onder art. 4 lid 1 sub b kan in het kader van een vrijstelling voor medisch afval een extra minicontainer voor restafval worden aangevraagd. Hiervoor wordt door de inzameldienst geen tarief voor handlingskosten in rekening gebracht.

  • g.

   Indien een extra minicontainer voor restafval danwel gft-afval is verstrekt, dan moet dit inzamelmiddel, bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel, in originele staat worden ingeleverd bij de inzameldienst.

  • h.

   Indien een extra minicontainer voor restafval of gft-afval is verstrekt, dan moet dit inzamelmiddel in originele staat worden ingeleverd bij de inzameldienst als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder deze is verstrekt.

  • i.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • j.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als waren deze zijn eigendom;

  • k.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • l.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water.

 • 2. Krachtens artikel 10, eerste lid, van de Verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en die na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • f.

   de milieustraat aan de Vennestraat wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3 van dit uitvoeringsbesluit kunnen worden achter gelaten;

  • g.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat is het Acceptatiereglement milieustraat gemeente Lisse van toepassing;

  • h.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op de milieustraat kunnen legitimeren;

  • i.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient hiervoor een afspraak te maken met de inzameldienst; het aangeboden grof huishoudelijk afval dient zoveel mogelijk per soort gebundeld te worden aangeboden, de bundel dient maximaal 25 kilo te wegen en niet langer te zijn dan 1,5 meter;

  • j.

   de inzameling van grof tuinafval vindt eenmaal per jaar plaats (takkenronde); het aangeboden grof tuinafval dient met touw gebundeld te worden aangeboden, de bundel dient maximaal 25 kilo te wegen en niet langer te zijn dan 1,5 meter;

  • k.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9, van de Verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen voor restafval, gft-afval, papier en karton en PMD mogen alleen worden aangeboden op de dag voorafgaand aan vastgestelde inzameldag vanaf 18.00; na lediging dienen zij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 21.00 uur op vastgestelde inzameldag van de openbare weg te worden verwijderd; de vastgestelde inzameldag is te vinden op de afvalkalender;

  • b.

   grof tuinafval voor de takkenronde dient te worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag; de vastgestelde inzameldag is te vinden op de afvalkalender;

  • c.

   in verband met geluidshinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 worden gebruikt;

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de Verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, die worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de Verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 12 van de Verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de Verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1. Het college stelt op grond van artikel 13, tweede lid, van de Verordening de volgende regels:

  • a.

   in het centrumgebied mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07:30 en 20:00 uur;

  • b.

   de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzameldienst;

  • c.

   de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt gelijktijdig in werking bij de inwerkingtreding van de Afvalstoffenverordening Lisse 2017.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Lisse 2017’.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Lisse op

22 november 2016.

De burgemeester,
Mevr. A.W.M. Spruit
De secretaris,
J.W. Schellevis.