Verordening burgerinitiatief Delft 2009

Geldend van 01-10-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief Delft 2009

De Raad van de gemeente Delft,

gelezen het voorstel voor het burgerinitiatief Delft;

gehoord de beraadslagingen in de commissie voor Bestuur, Middelen en Economie d.d. 8 september 2009 en de reactie van het college van B&W d.d. 23 juni 2009;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

De Verordening burgerinitiatief Delft vast te stellen.

De verordening komt als volgt te luiden:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: gemeenteraad van Delft;

 • b.

  commissie: raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van Delft;

 • d.

  burgerinitiatief: een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van ingezetenen aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen geformuleerd voorstel dat betrekking heeft op een gemeentelijke aangelegenheid;

 • e.

  ingezetene: Zij die blijkens opname in Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) feitelijk ingeschreven staan in de gemeente Delft.

Artikel 2

Ingezetenen van veertien jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.

Artikel 3

Een burgerinitiatief gaat niet over:

 • a.

  de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

 • b.

  gemeentelijke procedures;

 • c.

  de gemeentelijke organisatie;

 • d.

  vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting;

 • e.

  gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • f.

  geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

 • g.

  handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de raad of het college vastgestelde klachtenregeling;

 • h.

  benoemingen of functioneren van personen;

 • i.

  onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;

 • j.

  onderwerpen waarover de raad in de vier voorafgaande kalenderjaren al een besluit heeft genomen;

 • k.

  een aangelegenheid, die niet onder de bevoegdheid van de raad valt.

Artikel 4

 • 1. Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2. Het burgerinitiatief wordt ondersteund door ten minste 300 ingezetenen van veertien jaar en ouder.

 • 3. De ondersteuning bedoeld in het vorige lid blijkt uit ondertekening door de ingezetene van een aan het burgerinitiatief gehechte lijst.

 • 4. Een ondertekening als bedoeld in het vorige lid is pas geldig als naast de handtekening tevens de voor- en achternaam, het adres en de geboortedatum van de ingezetene worden vermeld.

 • 5. Digitale handtekeningen zijn niet geldig.

 • 6. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het model behorende bij deze verordening.

Artikel 5

 • 1. Het burgerinitiatief bevat een voorstel aan de raad voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.

 • 2. Indien uit de realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien, wordt daarvan een globale raming gegeven.

 • 3. Het burgerinitiatief vermeldt de voor- en achternaam, het adres en de geboortedatum van minimaal één en maximaal drie ingezetenen die als vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden

Artikel 6

 • 1. De voorzitter van de raad bericht de raad binnen twee weken na ontvangst van een burgerinitiatief of het burgerinitiatief voldoet aan de eisen bedoeld in de artikelen 4 en 5 en of sprake is van eventuele uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Indien een burgerinitiatief niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 4 en 5, stelt de voorzitter van de raad de vertegenwoordigers gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 3. De voorzitter van de raad doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid schriftelijk mededeling aan de vertegenwoordigers en aan de raad.

 • 4. De termijn bedoeld in het tweede lid vangt aan met ingang van de datum van dagtekening van de schriftelijke mededeling bedoeld in het derde lid.

Artikel 7

 • 1. De raad beslist in zijn eerstvolgende vergadering na ontvangst van het advies van de voorzitter van de raad bedoeld in artikel 6, eerste lid, over de behandeling van het burgerinitiatief.

 • 2. Indien de raad het burgerinitiatief in behandeling neemt, stelt hij tegelijkertijd vast of gebruik wordt gemaakt van een van de mogelijkheden genoemd in het derde en het vierde lid van dit artikel en in welke raadsvergadering besluitvorming over het burgerinitiatief zal plaatsvinden.

 • 3. De raad kan een burgerinitiatief om advies voorleggen aan het college. Hij stelt daarbij een termijn vast, waarbinnen dit advies moet zijn uitgebracht.

 • 4. De raad kan besluiten om over een burgerinitiatief het advies in te winnen van een commissie. Hij stelt daarbij een termijn vast waarbinnen dit advies moet zijn uitgebracht.

 • 5. Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vindt plaats binnen acht weken nadat de raad heeft besloten om het burgerinitiatief in behandeling te nemen. Deze termijn kan ten hoogste eenmaal met vier weken gemotiveerd worden verlengd.

 • 6. Indien een burgerinitiatief wordt ingediend in de maanden juli of augustus kunnen de termijnen genoemd in het vijfde lid, met acht respectievelijk vier weken worden verlengd.

Artikel 8

 • 1. De voorzitter van de raad stelt een of meer van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 5, derde lid, in de gelegenheid het burgerinitiatief toe te lichten in de raadsvergadering, waarin de beraadslaging over het burgerinitiatief plaatsvindt en eventuele vragen uit de raad te beantwoorden.

 • 2. De voorzitter van de raad kan een of meer van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 5, derde lid, toestemming geven om deel te nemen aan de beraadslaging in de raad over het burgerinitiatief.

 • 3. Indien de raad toepassing heeft gegeven aan artikel 7, vierde lid, zijn het eerste en het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

 • 1. De raad stelt de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 5, derde lid, binnen twee weken na de datum van de raadsvergadering, waarin besluitvorming over het burgerinitiatief heeft plaatsgevonden, schriftelijk in kennis van zijn besluit. Indien de raad geheel of gedeeltelijk afwijkt van het burgerinitiatief, geeft hij de redenen daarvoor aan.

 • 2. Indien de raad geheel of gedeeltelijk overeenkomstig het burgerinitiatief besluit, deelt het college de vertegenwoordigers binnen twee weken na de raadsvergadering als bedoeld in het eerste lid van dit artikel mede wanneer met de uitvoering van het raadsbesluit zal worden gestart, bij welke medewerker van de gemeente Delft de vertegenwoordigers nadere inlichtingen kunnen inwinnen en wat de duur van de uitvoering zal zijn.

 • 3. Binnen zes weken na het besluit als bedoeld in het artikel 7, vijfde lid, kan een inleidend verzoek voor een referendum worden ingediend bij de voorzitter van de raad conform de geldende referendumverordening van de gemeente.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening burgerinitiatief Delft 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2009.

burgemeester

mr. drs. G.A.A. Verkerk

griffier

R.H. van Luyk

Bijlage A Verzoek burgerinitiatiefvoorste

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

raadsvoorstel

…………

concept raadsbesluit

…………

toelichting

…………

Initiatiefnemer/Vertegenwoordiger

Naam (voluit): ......................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................

Postcode: ................................... Woonplaats: ................................…........

Handtekening:

Initiatiefnemer II (indien van toepassing):

Naam (voluit): ......................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................

Postcode: ................................... Woonplaats: ................................…........

Handtekening:

Initiatiefnemer III (indien van toepassing):

Naam (voluit): ......................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................

Postcode: ................................... Woonplaats: ................................…........

Handtekening:

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van 300 ondersteuningsgerechtigden die het verzoek steunen.

Toelichting voor de verzoeker

Iedere ingezetene van Delft van veertien jaar en ouder kan een burgerinitiatief indienen.

Het zogenaamde burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste 300 ingezetenen van 14 jaar en ouder. Hiervoor is een formulier vastgesteld.

Het burgerinitiatief bevat een voorstel aan de raad voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering. Als uit de realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien, wordt daarvan een globale raming gegeven.

Een burgerinitiatief gaat niet over:

 • l.

  de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

 • m.

  gemeentelijke procedures;

 • n.

  de gemeentelijke organisatie;

 • o.

  vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting;

 • p.

  gemeentelijke belastingen en tarieven;

 • q.

  geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;

 • r.

  handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de raad of het college vastgestelde klachtenregeling;

 • s.

  benoemingen of functioneren van personen;

 • t.

  onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;

 • u.

  onderwerpen waarover de raad in de lopende raadsperiode al een besluit heeft genomen;

 • v.

  een aangelegenheid, die niet onder de bevoegdheid van de raad valt.

Bijlage B Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp/voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

...............................................................................................................

Naam, eerste voornaam en voorletters

Adres

Geboortedatum

Handtekening

enz.

Toelichting

Boven aan de lijst dient het voorstel/onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel/onderwerp te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.