Besluit tot plaatsing van camera's op het Stadsplein Capelle aan den IJssel

Geldend van 02-12-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit tot plaatsing van camera's op het Stadsplein Capelle aan den IJssel

De burgemeester van Capelle aan den IJssel;

gelet op:

artikel 151c van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad bij verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013, waarin de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats; het Regionale beleidskader cameratoezicht zoals door de burgemeester vastgesteld op 13 oktober 2015;

het projectplan cameratoezicht Stadsplein, zoals door de burgemeester afgestemd met de teamchef van het basisteam IJsselland en de gebiedsofficier van justitie;

overwegende dat:

veel bezoekers/reizigers dagelijks het gebied doorkruisen;

het Stadsplein regelmatig het decor van evenementen is waarbij grote aantallen bezoekers op het plein aanwezig zijn. In die gevallen vormt het cameratoezicht een welkome aanvulling op het fysieke toezicht dat op die momenten plaatsvindt door politie en handhaving;

de behoefte aan structureel toezicht door alle (veiligheids)partners uit het gebied is aangegeven; het instellen van cameratoezicht een aanvullend instrument is in het gericht op de handhaving, en waar mogelijk verdere verbetering, van de veiligheids- en leefbaarheidssituatie op het Stadsplein en directe omgeving;

cameratoezicht kan bijdragen aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid op een openbare plaats, in casu op het Stadsplein en directe omgeving;

cameratoezicht kan bijdragen aan het verminderen van geweld en overlast op een openbare plaats, in casu op het Stadsplein en directe omgeving;

cameratoezicht kan bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidsgevoelens van bezoekers; cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van de effectiviteit van het optreden van politie, gemeentelijke toezichthouders en justitie;

besluit:

tot plaatsing van camera's op het Stadsplein en directe omgeving voor de duur van twee jaar, ingaande op 20 december 2016 tot 1 januari 2019 (zie bijlage voor een overzichtskaart).

Capelle aan den IJssel, 22 november 2016.

De burgemeester,

P.Oskam

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het is wenselijk een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: de burgemeester van Capelle aan den Ussel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.