Gedragscode Gemeenteraad

Geldend van 29-01-2009 t/m 29-11-2012

Intitulé

Gedragscode Gemeenteraad

De raad der gemeente Delft;

gelezen het voorstel van 6 mei 2003;

gezien de adviezen van de raadscommissie Middelen en Bestuur van 8 april en 6 mei 2003;

gelet op artikel 15 lid 3 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende ‘Gedragscode Gemeenteraad’:

Gedragscode Gemeenteraad

Artikel 1 de toepassing van de gedragscode

 • 1.1 De gedragscode is voor elk raadslid het uitgangspunt voor de verwachtingen omtrent het optreden van de raadsleden. De code wordt op de met een © gemarkeerde onderdelen naar analogie toegepast op commissieleden/niet-raadsleden.

 • 1.2 Een raadslid onthoudt zich van al hetgeen het aanzien van het raadlidmaatschap en het aanzien van de raad schaadt. De raadsleden zijn aanspreekbaar op de naleving van gedragscode. Raadsleden spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

 • 1.3 De leden van raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code. De door de raad vastgestelde gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 1.4 In gevallen waarin de code niet voorziet vindt afstemming over eventuele aanpassing van de code plaats in de commissie Bestuur, Middelen en Economie. In gevallen waarin toepassing niet eenduidig is vindt afstemming plaats in het fractievoorzittersoverleg. Zonodig vindt bespreking plaats in de gemeenteraad.

 • 1.5 De raad kan wegens schending van de gedragscode besluiten tot een sanctie. Algemeen uitgangspunt daarbij is, dat er pas sancties aan de raad zullen worden voorgesteld als herhaaldelijk aanspreken niet heeft geholpen. Het raadslid in kwestie onthoudt zich daarbij van stemming.

 • 1.6 De burgemeester treedt vanuit zijn functie als voorzitter van de gemeenteraad op als bewaker/stimulator van bestuurlijke integriteit van de raad.

Artikel 2 belangenverstrengeling

 • 2.1 Een raadslid maakt in eerste aanleg een eigen afweging rond mogelijke belangenverstrengeling. Bij twijfel wordt het raadslid in staat gesteld zijn afwegingen zelf publiek te maken

 • 2.2 Een raadslid zal bij aangelegenheden, die hem direct of indirect persoonlijk aangaan, of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken, niet aan de beraadslagingen voorafgaande aan de besluitvorming deelnemen.

 • 2.3 Een raadslid neemt van een aanbieder van producten of diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden

Artikel 3 nevenfuncties

 • 3.1 Een raadslid geeft bij de wettelijk voorgeschreven melding van al zijn nevenfuncties aan of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

Artikel 4 omgaan met informatie

 • 4.1 Raadsleden kunnen er voor kiezen geen kennis te nemen van geheime informatie. Als men in algemene zin geen vertrouwelijke stukken toegezonden wil hebben, wordt dit tevoren kenbaar gemaakt aan de griffier

 • 4.2 Een raadslid gaat zorgvuldig om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen informatie waaromtrent de geheimhoudingsplicht is opgelegd.

 • 4.3 Een raadslid maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie als deze niet aantoonbaar voor iedereen in gelijke mate voorhanden is op het moment dat dit gebruik plaatsvindt.

Artikel 5 meningsuitingen

 • 5.1 Het raadslid onthoudt zich van beledigingen, laster en leugens.

 • 5.2 Een raadslid tast de persoonlijke integriteit van leden van college, raad en ambtelijke organisatie niet onbewezen aan.

 • 5.3 Het raadslid draagt er zorg voor, dat de toonzetting van de beweringen niet geschiedt in persoonlijke grievende bewoordingen

 • 5.4 Naderhand onjuist gebleken beweringen worden door het betrokken raadslid publiekelijk gerectificeerd.

 • 5.5 Raadsleden publiceren geen namen en/of persoonlijke gegevens van individuele ambtenaren – direct of indirect – op hun websites, weblogs of andere partijorganen

Artikel 6. aannemen van geschenken

 • 6.1 Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn ambt ontvangt, worden gemeld bij de griffier en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 6.2 Indien een raadslid eenmalige geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden.

Artikel 7. gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 7.1 Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan, als dit gebruik extra kosten voor de gemeente met zich brengt.

Artikel 8. reizen en werkbezoeken

 • 8.1 Reizen voor de gemeenteraad vinden in beginsel plaats op uitnodiging van het college en worden afgestemd in het fractievoorzittersoverleg.

 • 8.2 Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden besproken in het fractievoorzittersoverleg en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling.

 • 8.3 Het meereizen van derden op kosten van de gemeente geschiedt uitsluitend op uitnodiging van de uitnodigende partij of het college en wordt behandeld cf. art. 8.1 Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan.

 • 8.4 Het verlengen van een buitenlandse reis voor privé-doeleinden is toegestaan. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het raadslid.

 • 8.5 Van een reis of werkbezoek wordt een verslag opgesteld. De buitenlandse reizen worden vermeld in het gemeentelijk jaarverslag.

Artikel 9. uitgaven en declaraties

 • 9.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed op basis van bestaande afspraken en regelingen

 • 9.2 Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde procedure.

 • 9.3 De griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve

 • 9.4 afhandeling.

Artikel 10. Commissie Beroep- en Bezwaarschriften

 • 10.1 Het raadslid treedt niet op t.b.v. van een beroep- of bezwaarmaker in de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 mei 2003.

Gewijzigd bij raadsbesluit van 29 januari 2009.

burgemeester

H.M.C.M. van Oorschot

griffier

R. de Groot