Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Zundert 2016

Geldend van 01-12-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Zundert 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelet op hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst;

gezien de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 10 maart 2016

b e s l u i t :

vast te stellen de

Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Zundert 2016

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 3 en 15 van de Arbowet is de gemeente Zundert, in haar hoedanigheid als werkgever, verplicht bedrijfshulpverlening te organiseren. Ter uitvoering van deze verplichting worden werknemers van de gemeente Zundert aangewezen als bedrijfshulpverleners. De aanwijzing geschiedt in de volgorde van:

  • a.

   een vrijwillige aanmelding van een werknemer;

  • b.

   een aanwijzing door de werkgever.

 • 2. Degene die krachtens het eerste lid is aangewezen als bedrijfshulpverlener is verplicht deel te nemen aan opleidingen en oefeningen welke noodzakelijk worden geacht om taken op het gebied van bedrijfshulpverlening naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 2 Aantal BHV'ers

De wettelijke norm voor het aantal BHV'ers is sinds de nieuwe Arbowet per 1-1-2007 los gelaten. Het is sindsdien aan de werkgever om op basis van de geïnventariseerde risico's te bepalen hoeveel BHV'ers er nodig zijn. Voor de organisatie van de gemeente Zundert wordt minimaal per 50 medewerkers of een gedeelte daarvan 1 BHV'er aangewezen en 1 vervanger en bedraagt het maximale aantal 10 BHV'ers. Bij het aanwijzen van de BHV'ers wordt getracht een evenredige verdeling over meerdere locaties te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met de mate waarin zich risico's voor kunnen doen. Indien een medewerker stopt als BHV'er dan wordt door het hoofd BHV bekeken of vervanging noodzakelijk is.

Artikel 3 Aanspraken

De in artikel 1, lid 2, bedoelde bedrijfshulpverlener heeft aanspraak op:

 • a.

  opleidingen en oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening vinden zoveel mogelijk plaats in diensttijd;

 • b.

  de bedrijfshulpverlener die aan opleidingen/oefeningen bedrijfshulpverlening deelneemt, krijgt voor deelname buiten het voor hem/haar voor die dag of dagdeel geldende werkrooster of de voor hem/haar voor die dag of dagdeel geldende werktijd maar deze tijd als extra gewerkte uren toegekend in het tijdregistratiesysteem voor zover die nog niet geregistreerd zijn.

 • c.

  De bedrijfshulpverlener die in geval van een calamiteit ingezet wordt krijgt de tijd die niet binnen het reguliere werkrooster valt als extra gewerkte tijd toegekend in het tijdregistratiesysteem voor zover die nog niet geregistreerd is.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1. Aan de bedrijfshulpverlener die in een kalenderjaar een herhalingscursus of de opleiding BHV met succes heeft gevolgd wordt een vergoeding verstrekt. De hoogte van de vergoeding is bepaald in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

 • 2. Voorwaarde voor het verstrekken van de in artikel 1 genoemde vergoeding is dat de BHV'er gedurende het gehele kalenderjaar als BHV'er aangewezen en beschikbaar is. Indien dit maar voor een deel van een kalenderjaar van toepassing is wordt de vergoeding naar rato verstrekt voor de betreffende periode.

 • 3. Bij het niet of niet succesvol doorlopen van het herhalingsexamen bedrijfshulpverlening vervallen de officiële diploma’s en de aanwijzing als (hoofd)bedrijfshulpverlener. Met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar. Per dezelfde datum vervalt ook het recht op een vergoeding als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 5 Slotbepaling

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een voorziening

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling bedrijfshulpverlening gemeente Zundert 2016”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1-1-2016, onder gelijktijdige intrekking van de huidige "Regeling bedrijfshulpverlening 2014".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 10-05-2016
burgemeester en wethouders van Zundert,
de secretaris, de burgemeester,
ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff