Regeling vervallen per 16-11-2017

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende nadere regels omtrent stimuleringslening voor asbestverwijdering Asbestregeling 2016

Geldend van 22-12-2016 t/m 15-11-2017

Intitulé

Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016

Collegebesluit

Het college van de gemeente Lelystad,

gelet op artikel 12 van de Asbestverordening 2016

B E S L U I T:

de navolgende nadere regels vast te stellen

Nadere Regels Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016

Artikel 1 Begrippen

Onder verordening in deze regeling wordt de Asbestverordening 2016 verstaan

Artikel 2 Te financieren maatregelen

De verbetering van de woning omvat minimaal de verwijdering of vervanging van een asbestdak met de aanvullende bepaling dat de werkelijke kosten van de verwijdering of vervanging van het asbestdak, inclusief de eventuele vervanging van het dakbeschot en de daarbij behorende constructie en isolatie, en eventuele verwijdering van asbesttoepassingen elders aan de buitenkant van de woning en de hieruit voortvloeiende vervang- en herstelwerkzaamheden ten minste 80% van de leensom bedragen.

Artikel 3 Financiering

 • De lening voldoet aan de volgende voorwaarden

  • 1.

   De leensom bedraagt minimaal €2.500

  • 2.

   De leensom bedraagt maximaal €25.000

  • 3.

   Van de leningen met een maximumbedrag van € 15.000 of lager wordt een onderhandse akte opgemaakt. Van de leningen met een hoger maximaal bedrag wordt een hypothecaire akte opgemaakt. Van leningen met een maximumbedrag van €15.000 of lager, die vanwege de leeftijd van de aanvrager niet met een onderhandse akte kunnen worden afgesloten, wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

  • 4.

   De looptijd van leningen tot €7.500 bedraagt maximaal 10 jaar. Voor leningen groter dan €7.500 bedraagt de looptijd maximaal 15 jaar

  • 5.

   De rente wordt vastgesteld aan de hand van SVn rentetarieven

  • 6.

   Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van het advies van de SVn.

  • 7.

   Voor aanvragers ouder dan 75 jaar geldt dat de totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de stimuleringslening asbestverwijdering) maximaal 90% van de WOZ-waarde van de woning mag bedragen.

Artikel 4 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening Asbestverwijdering wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen stimuleringsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, laat het college de aanvraag buiten behandeling.

 • 4. Het college handelt complete aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6. De lening wordt aangegaan door middel van een overeenkomst met de SVn, conform de door de SVn opgestelde procedure, productspecificaties en uitvoeringsregels.

 • 7. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en in de verordening wordt de aanvraag in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  de omgevingsvergunning, voor zover deze is vereist, niet is of zal worden verleend;

 • 2.

  er een besluit tot aanschrijving, op grond van de Woningwet is uitgevaardigd voor het pand en deze ook in het kadaster staat ingeschreven;

 • 3.

  hiervoor geen positief kredietadvies door de SVn wordt afgegeven.

 • 4.

  er beslag ligt op de woning.

Artikel 7 Verplichtingen

 • 1. De werkzaamheden dienen doelmatig te worden uitgevoerd.

 • 2. Zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de Stimuleringslening is verstrekt, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de verplichtingen die aan de beschikking tot toewijzing van de Stimuleringslening zijn verbonden zal worden voldaan doet de aanvrager hiervan onverwijld melding aan het college.

 • 3. Binnen 3 jaar na de toewijzing van de Stimuleringslening, maar uiterlijk 31 december 2023, dient minimaal de asbesthoudende dakbedekking te zijn vervangen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de verordening.

Artikel 9 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Asbestregeling 2016’.

Aldus vastgesteld te Lelystad op 13 december 2016.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,