Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016

Geldend van 01-06-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar,

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent onder andere het gebruik van de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen, de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden overgedragen en de dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016;

overwegende dat op 10 november 2016 de Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld en het daarom noodzakelijk is een uitvoeringsbesluit, gebaseerd op de eerdergenoemde verordening, vast te stellen;

BESLUIT:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • -

  Verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016;

 • -

  Regio Recycle Punt: brengdepot waar (grof) huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden ingeleverd;

 • -

  Zijbelading: gemechaniseerde inzamelmethode waarbij zonder extra tussenkomst van inzamelmedewerkers vanuit de voertuigcabine de op de aanbiedplaats zijbelading aangeboden minicontainers kunnen worden geleegd;

 • -

  Achterbelading: inzamelmethode waarbij inzamelmedewerkers de aangeboden minicontainers handmatig plaatsen op het opnamesysteem van het Inzamelvoertuig;

 • -

  Aanbiedplaats zijbelading: een middels een aanwijzingsbesluit vastgestelde locatie waarbij minicontainers in lintopstelling kunnen worden aangeboden ter lediging met behulp van zijbelading;

 • -

  Clusterplaats: een gemarkeerde locatie waarbij minicontainers groepsgewijs kunnen worden aangeboden ter lediging met behulp van achterbelading;

 • -

  PMD Sticker: een op minicontainers aangebrachte sticker waaruit blijkt dat de minicontainer uitsluitend gebruikt mag worden voor het aanbieden van kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons.

Artikel 2. Aanwijzing Inzamelende instanties en inzamelplaats

 • 1. Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid onderdeel a, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Clubs, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 7;

  • b.

   Detaillisten voor het inzamelen van KCA, uitgezonderd batterijen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 2;

  • c.

   STIBAT, als inzamelaar van batterijen bij detaillisten;

  • d.

   Door burgemeester en wethouders (B&W) jaarlijks daartoe aangewezen (charitatieve) organisaties voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel;

  • e.

   Bouw- en sloopafval en puin moet worden aangeboden aan een inzamelaar die staat vermeld op de door gedeputeerde staten vastgestelde lijst van inzamelbedrijven, zoals vermeld in de provinciale milieuverordening of bij de inzameldienst;

  • f.

   Verduurzaamd hout moet worden aangeboden aan een inzamelaar die staat vermeld op de door gedeputeerde staten vastgestelde lijst van inzamelbedrijven, zoals vermeld in de provinciale milieuverordening of bij de inzameldienst;

  • g.

   Grof tuinafval moet worden aangeboden aan een inzamelaar die staat vermeld op de door gedeputeerde staten vastgestelde lijst van inzamelbedrijven, zoals vermeld in de provinciale milieuverordening of bij de inzameldienst;

  • h.

   Autobanden moeten worden aangeboden bij de garagebedrijven welke in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen of bij de inzameldienst;

 • 2. op grond van artikel 5 van de verordening wordt het Regio Recycle Punt van de inzameldienst aan de Kitmanstraat 26 aangewezen als inzamelplaats waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening kunnen worden achtergelaten.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  Kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, metalen verpakkingen (drinkblikjes, conservenblikken, stalen siroopflessen, afdekfolies) en drankenkartons (kartonnen verpakkingen voor zuivel, dranken, soepen en sausen);

 • 2.

  Groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld. Onder groente-, fruit- en tuinafval wordt verstaan; schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees-en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), pinda-en notendoppen, eierschalen, plantaardige olie, gestold vet, theezakjes, koffiefilters, brood- en kaaskorsten (zonder plastic), onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras, bladeren, snijbloemen, kamerplanten, mest van kleine huisdieren met stro, hooi of zaagsel;

 • 3.

  Oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier,

 • 4.

  Glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen met etiketten, restjes, doppen en deksels zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels en kunststofflessen;

 • 5.

  Textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen (allen droog), niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt ais bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 6.

  Klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 7.

  Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur afkomstig uit particuliere huishoudens;

 • 8.

  Grof huishoudelijk afval: alles wat zich niet aard- en nagelvast in en om een woning bevindt en te groot en te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijke restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden. Uitgezonderd zijn alle soorten glas;

 • 9.

  Grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 10.

  Huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding van bestanddelen die gescheiden worden ingezameld zoals onder andere zijn genoemd in artikel 7, eerste lid, van de verordening;

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening worden per bestanddeel van huishoudelijke afvalstoffen de volgende al dan niet van gemeentewege versterkte inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen door B&W aangewezen ten behoeve van de gebruiker van een perceel:

 • 1.

  De inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de van gemeentewege verstrekte minicontainer van 240 liter met oranje deksel en/of voorzien van een PMD sticker voor de gebruikers van de percelen die zijn aangegeven met de kleuren rood, lichtpaars, turquoise en roze op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-MC-01, UB2016-MC-01, UB2016-MC-02, UB2016-MC-03, UB2016-MC-04, UB2016-MC-05, UB2016-MC-06, UB2016-MC-07, UB2016-MC-08, UB2016-MC-09, UB2016-MC-10, UB2016-MC-11, UB2016-MC-12, UB2016-MC-13, UB2016-MC-14, UB2016-MC-15, UB2016-MC-16, UB2016-MC-17, UB2016-MC-18, UB2016-MC-19, UB2016-MC-20, UB2016-MC-21, UB2016-MC-22, UB2016-MC-23 en UB2016-MC-51;

  • b.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers voor kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons voor alle gebruikers van percelen die niet vallen onder lid 1a van dit artikel. De locaties van de verzamelcontainers voor kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons zijn aangegeven met de kleur oranje op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-OC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51.

  • c.

   Door middel van “Plastic Hero”-zakken voor kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons voor de gebruikers van percelen in de voormalige gemeente Graft de Rijp

 • 2.

  De inzameling van groente-, fruit en tuinafval dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de van gemeentewege verstrekte individuele minicontainer met groene deksel van 180 liter voor de gebruikers van percelen die zijn aangegeven met de kleuren lichtblauw, lichtbruin, paars, lichtgroen, rood, lichtpaars, turquoise en roze op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-MC-01, UB2016-MC-01, UB2016-MC-02, UB2016-MC-03, UB2016-MC-04, UB2016-MC-05, UB2016-MC-06, UB2016-MC-07, UB2016-MC-08, UB2016-MC-09, UB2016-MC-10, UB2016-MC-11, UB2016-MC-12, UB2016-MC-13, UB2016-MC-14, UB2016-MC-15, UB2016-MC-16, UB2016-MC-17, UB2016-MC-18, UB2016-MC-19, UB2016-MC-20, UB2016-MC-21, UB2016-MC-22, UB2016-MC-23 en UB2016-MC-51;

  • b.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers voor groente-, fruit en tuinafval voor alle gebruikers van percelen die niet vallen onder lid 2a van dit artikel. De locaties van de verzamelcontainers voor groente-, fruit en tuinafval zijn aangegeven met de kleur donkergroen op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-OC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51.

 • 3.

  De inzameling van oud papier en karton dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de van gemeentewege verstrekte individuele minicontainer met blauwe deksel van 180 liter voor de gebruikers van de percelen die zijn aangegeven met de kleuren lichtblauw , lichtbruin, rood en lichtpaars op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-MC-01, UB2016-MC-01, UB2016-MC-02, UB2016-MC-03, UB2016-MC-04, UB2016-MC-05, UB2016-MC-06, UB2016-MC-07, UB2016-MC-08, UB2016-MC-09, UB2016-MC-10, UB2016-MC-11, UB2016-MC-12, UB2016-MC-13, UB2016-MC-14, UB2016-MC-15, UB2016-MC-16, UB2016-MC-17, UB2016-MC-18, UB2016-MC-19, UB2016-MC-20, UB2016-MC-21, UB2016-MC-22, UB2016-MC-23 en UB2016-MC-51;

  • b.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers voor oud papier en karton voor alle gebruikers van percelen die niet vallen onder lid 3a van dit artikel. De locaties van de verzamelcontainers voor oud papier en karton zijn aangegeven met de kleur donkerblauw op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-OC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51;

  • c.

   door middel van het inleveren of aanbieden bij clubs, scholen en/of verenigingen die op grond van artikel 4, lid 1 onderdeel a, van de verordening zijn aangewezen overeenkomstig de bijhorende bijlage 7;

  • d.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt.

 • 4.

  De inzameling van klein chemisch afval dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van het inleveren bij detaillisten die op grond van artikel 4, lid 1 onderdeel a, van de verordening zijn aangewezen overeenkomstig de bijhorende bijlage 2;

  • b.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt.

 • 5.

  De inzameling van glas dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers voor glas voor alle gebruikers van percelen. De locaties van de verzamelcontainers voor glas zijn aangegeven met de kleur geel op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-OC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51;

  • b.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt.

 • 6.

  De inzameling van textiel dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers voor textiel voor alle gebruikers van percelen. De locaties van de verzamelcontainers voor textiel zijn aangegeven met de kleur donkerbruin op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-OC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51;

  • b.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt.

 • 7.

  De inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers voor afgedankte kleine elektrische en elektronische apparatuur voor alle gebruikers van percelen. De locaties van de verzamelcontainers voor kleine afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn aangegeven met de kleur zwart op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-oC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51;

  • b.

   door middel van het inleveren bij de detaillisten welke in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen;

  • c.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt;

  • d.

   door de inzameldienst na afspraak (telefonisch of via website) bij elk perceel met uitzondering van kleine elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  De inzameling van bouw- en sloopafval en puin dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt;

  • b.

   door de inzameldienst na afspraak (telefonisch of via website) bij elk perceel.

 • 9.

  De inzameling van verduurzaamd hout dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt

  • b.

   door de inzameldienst na afspraak (telefonisch of via website) bij elk perceel.

 • 10.

  De inzameling van grof snoeiafval dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de door de gemeente tijdelijk geplaatste bladkorven voor wat betreft blad- en snoeiafval. De adressen van de locaties van de bladkorven en de periode waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van de bladkorven worden jaarlijks gepubliceerd in het huis-aan-huis blad en de website van de inzameldienst;

  • b.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt;

  • c.

   door de inzameldienst na afspraak (telefonisch of via website) bij elk perceel.

 • 11.

  De inzameling van asbest vindt uitsluitend plaats via een Regio Recycle Punt.

 • 12.

  De inzameling van grof huishoudelijk afval dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt;

  • b.

   door de inzameldienst na afspraak (telefonisch of via website) bij elk perceel.

 • 13.

  Dat de inzameling van autobanden zonder velg dient plaats te vinden:

  • a.

   Door middel van het inleveren bij garagebedrijven welke in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen;

  • b.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt.

 • 14.

  De inzameling van huishoudelijk restafval dient plaats te vinden:

  • a.

   door middel van de van gemeentewege verstrekte minicontainer van 180 liter met grijze deksel voor de gebruikers van de percelen aangegeven met de kleuren lichtblauw, lichtbruin, turquoise en roze op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-MC-01, UB2016-MC-01, UB2016-MC-02, UB2016-MC-03, UB2016-MC-04, UB2016-MC-05, UB2016-MC-06, UB2016-MC-07, UB2016-MC-08, UB2016-MC-09, UB2016-MC-10, UB2016-MC-11, UB2016-MC-12, UB2016-MC-13, UB2016-MC-14, UB2016-MC-15, UB2016-MC-16, UB2016-MC-17, UB2016-MC-18, UB2016-MC-19, UB2016-MC-20, UB2016-MC-21, UB2016-MC-22, UB2016-MC-23 en UB2016-MC-51;

  • b.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers (ondergronds en bovengronds) voor huishoudelijk restafval voor de gebruikers van de percelen aangegeven met de kleur donkergrijs op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-OC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51 overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage 5;

  • c.

   door middel van de van gemeentewege geplaatste verzamelcontainers (ondergronds en bovengronds) voor huishoudelijk restafval voor de gebruikers van de percelen met de adressen die zijn opgenomen in bijhorende bijlage 3 en bijlage 4. Dit in uitzondering op lid 14a van dit artikel;

  • d.

   door middel van de door de burger zelf aangeschafte huisvuilzakken voor de gebruikers van de percelen met de adressen die zijn opgenomen in bijhorende bijlage 6;

  • e.

   door middel van het aanbieden bij een Regio Recycle Punt.

Artikel 5. Gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

 • 1. Krachtens artikel 11, tweede lid onderdeel a, van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen door B&W vastgesteld:

  • a.

   het beheer van de minicontainers die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de minicontainers te voorzien van een chip of sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de minicontainers blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • e.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • f.

   de gebruiker van het perceel is aansprakelijk voor schade door het inzamelmiddel;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   de minicontainer met oranje deksel en/of PMD sticker dient alleen gebruikt te worden om kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons, zoals omschreven in artikel 3 lid 1, in te deponeren;

  • i.

   de minicontainer met groene deksel dient alleen gebruikt te worden om huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafvalstoffen, zoals omschreven in artikel 3 lid 2, in te deponeren;

  • j.

   de minicontainer met blauwe deksel dient alleen gebruikt te worden om oud papier en karton, zoals omschreven in artikel 3 lid 3, in te deponeren;

  • k.

   de minicontainer met grijze deksel zonder PMD sticker dient alleen gebruikt te worden om huishoudelijk restafval, zoals omschreven in artikel 3 lid 10, in te deponeren;

  • l.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de minicontainer met grijze of groene deksel die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • m.

   de gebruiker van een perceel dient de minicontainers regelmatig zodanig te reinigen, dat geen stankoverlast veroorzaakt wordt;

  • n.

   er mogen geen hete of brandende (vloei)stoffen in de minicontainer gedeponeerd worden;

  • o.

   de minicontainers mogen alleen worden gereinigd met water;

  • p.

   de gebruiker van een perceel mag maximaal één minicontainer per keer aanbieden. Uitgezonderd zijn die gebruikers die op basis van het beleid (overeenkomstig de bijhorende bijlage 7) toestemming hebben gekregen voor het gebruiken en aanbieden van een extra minicontainer;

 • 2. Krachtens artikel 11, tweede lid onderdeel b, van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van de door gemeente geplaatste inzamelvoorzieningen door B&W vastgesteld:

  • a.

   de gebruiker is verplicht de inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • b.

   de inzamelvoorziening moet na gebruik goed worden afgesloten;

  • c.

   er mogen geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst worden;

  • d.

   de verzamelvoorzieningen dienen altijd goed bereikbaar te zijn voor zowel de gebruiker als voor de inzameldienst;

  • e.

   de inzamelvoorzieningen bestemd voor kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons dienen alleen gebruikt te worden om kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons, zoals omschreven in artikel 3 lid 1, in te deponeren;

  • f.

   de inzamelvoorzieningen bestemd voor groente- fruit en tuinafval dienen alleen gebruikt te worden om huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafvalstoffen, zoals omschreven in artikel 3 lid 2, eventueel verpakt in dunne (bio)plastic zakken in te deponeren;

  • g.

   de inzamelvoorzieningen bestemd voor oud papier en karton dient alleen gebruikt te worden om oud papier en karton, zoals omschreven in artikel 3 lid 3, in te deponeren;

  • h.

   de inzamelvoorzieningen bestemd voor glas dienen alleen gebruikt te worden om glas, zoals omschreven in artikel 3 lid 4, in te deponeren;

  • i.

   de inzamelvoorzieningen bestemd voor textiel dienen alleen gebruikt te worden om textiel, zoals omschreven in artikel 3 lid 5, in te deponeren;

  • j.

   de inzamelvoorzieningen bestemd voor restafval dienen alleen gebruikt te worden om huishoudelijk restafval in te deponeren, zoals omschreven in artikel 3 lid 10 en verpakt in goed afgesloten huisvuilzakken.

 • 3. Krachtens artikel 11, tweede lid onderdeel a, van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen met betrekking tot aantallen, inhoudsmaten, vermissing en het defect zijn van minicontainers door B&W vastgesteld:

  • a.

   per perceel welke is aangewezen op inzameling met behulp van minicontainers worden standaard 1 minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT), 1 minicontainer voor oud papier en karton (OPK) en 1 minicontainer voor kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) ter beschikking gesteld in de standaard inhoudsmaten,

  • b.

   per perceel dat voor restafval niet is aangewezen op inzameling met behulp van een inzamelvoorziening wordt standaard 1 minicontainer voor restafval ter beschikking gesteld in de standaard inhoudsmaat,

  • c.

   de standaard inhoudsmaten voor minicontainers zijn: 180 liter voor restafval, GFT en OPK en 240 liter voor PMD,

  • d.

   er wordt in principe niet afgeweken van de onder lid 3a, 3b en 3c van dit artikel genoemde standaarden. De volgende uitzonderingen hierop zijn mogelijk gedurende de periode dat de uitzondering van toepassing is:

   • een extra en/of grotere minicontainer voor restafval kan worden verkregen voor huishoudens bestaande uit 6 personen of meer, huishoudens met 3 of meer kinderen in de leeftijd tot 4 jaar, huishoudens bestaande uit tenminste 1 persoon die incontinentiemateriaal gebruikt. Een grotere minicontainer kan alleen worden verkregen als er tevens sprake is van inzameling met behulp van achterbelading,

   • een extra en/of grotere minicontainer voor GFT kan worden verkregen bij een structureel aanbod van aantoonbare grotere hoeveelheden GFT. Een grotere minicontainer kan alleen worden verkregen als er tevens sprake is van inzameling met behulp van achterbelading,

   • een extra en/of grotere minicontainer voor OPK kan worden verkregen bij een structureel aanbod van aantoonbare grotere hoeveelheden OPK,

   • een extra en/of grotere minicontainer voor PMD kan worden verkregen bij een structureel aanbod van aantoonbare grotere hoeveelheden PMD. Een grotere minicontainer kan alleen worden verkregen als er tevens sprake is van inzameling met behulp van achterbelading,

  • e.

   percelen die zijn aangewezen op minicontainers als inzamelmiddel kunnen in uitzonderingssituaties een minicontainer inleveren. Deze uitzondering ontstaat als er onvoldoende ruimte is om alle standaard verstrekte minicontainers op met minicontainers bereikbaar eigen terrein te stallen. Dit ontslaat de gebruikers van percelen echter niet van de verplichting het betreffende bestanddeel van huishoudelijke afvalstoffen gescheiden aan te bieden via een door de inzameldienst gefaciliteerd of geaccepteerd alternatief inzamelmiddel, inzamelvoorziening of inzamelende instantie, waarbij voldoende inzamelcapaciteit aanwezig is. Deze alternatieve wijze van aanbieden moet aannemelijk zijn. De volgende aanleidingen maken dit onder andere aannemelijk:

   • percelen waarbij erg goed de bestanddelen van huishoudelijk afval wordt gescheiden hebben erg weinig restafval. Dit kan aanleiding zijn voor het inleveren van de minicontainer voor restafval,

   • percelen waarbij het oud papier en karton wordt ingezameld via verenigingen, clubs, scholen zoals opgenomen in bijlage 7. Dit kan aanleiding zijn voor het inleveren van de minicontainer voor OPK,

   • percelen waarbij nabij een GFT inzamelvoorziening of een compostvoorziening aanwezig is. Dit kan aanleiding zijn voor het inleveren van de minicontainer voor GFT,

   • percelen waarbij nabij een PMD inzamelvoorziening met voldoende extra inzamelcapaciteit aanwezig is. Dit kan aanleiding zijn voor het inleveren van de minicontainer voor PMD. Aanbieden middels PMD-zakken is geen alternatief, omdat deze vorm van inzamelen wordt afgebouwd en niet meer door de inzameldienst wordt ondersteund,

  • f.

   bij vermissing van een minicontainer dient aangifte gedaan te worden bij de politie. Op basis van de aangifte wordt zonder kosten door de inzameldienst een nieuwe minicontainer ter beschikking gesteld,

  • g.

   een defecte minicontainer wordt door de inzameldienst zoveel als mogelijk kosteloos gemaakt of anders vervangen.

Artikel 6. Plaats en wijze van aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Krachtens artikel 11, tweede lid onderdeel a, van de verordening stellen B&W de volgende regels omtrent de aanwijzing, de plaats, de wijze van aanbieding en het gebruik van inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij of nabij een perceel vast:

  • a.

   de minicontainers horende bij de percelen die zijn aangegeven met kleur lichtblauw, paars, rood en turquoise op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-MC-01, UB2016-MC-01, UB2016-MC-02, UB2016-MC-03, UB2016-MC-04, UB2016-MC-05, UB2016-MC-06, UB2016-MC-07, UB2016-MC-08, UB2016-MC-09, UB2016-MC-10, UB2016-MC-11, UB2016-MC-12, UB2016-MC-13, UB2016-MC-14, UB2016-MC-15, UB2016-MC-16, UB2016-MC-17, UB2016-MC-18, UB2016-MC-19, UB2016-MC-20, UB2016-MC-21, UB2016-MC-22, UB2016-MC-23 en UB2016-MC-51 worden ingezameld met behulp van zijbelading en dienen bij het ter inzameling aanbieden met de opening van de deksel naar de rijweg toe te zijn geplaatst op de aangewezen gemarkeerde aanbiedplaats zijbelading;

  • b.

   de minicontainers horende bij de percelen die zijn aangegeven met kleur lichtbruin, lichtgroen, lichtpaars en roze op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-MC-01, UB2016-MC-01, UB2016-MC-02, UB2016-MC-03, UB2016-MC-04, UB2016-MC-05, UB2016-MC-06, UB2016-MC-07, UB2016-MC-08, UB2016-MC-09, UB2016-MC-10, UB2016-MC-11, UB2016-MC-12, UB2016-MC-13, UB2016-MC-14, UB2016-MC-15, UB2016-MC-16, UB2016-MC-17, UB2016-MC-18, UB2016-MC-19, UB2016-MC-20, UB2016-MC-21, UB2016-MC-22, UB2016-MC-23 en UB2016-MC-51 worden ingezameld met behulp van achterbelading en dienen bij het ter inzameling aanbieden met het handvat naar de rijweg toe te zijn geplaatst op de meest nabij gelegen gemarkeerde clusterplaats;

  • c.

   de huisvuilzakken horende bij de percelen met de adressen die zijn opgenomen in bijhorende bijlage 6 dienen bij het ter inzameling aanbieden geplaatst te worden bij de dichtbijgelegen rijweg welke bereikbaar is voor het inzamelvoertuig;

  • d.

   de plaatsing van de minicontainer of huisvuilzak dient, bij het ontbreken van een aangewezen of gemarkeerde locatie, plaats te vinden op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak, mag niet zwaarder zijn dan 12 kilogram en er mogen per huishouden maximaal 3 huisvuilzakken per keer worden aangeboden;

  • g.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen dient ordelijk te geschieden

  • h.

   de inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn;

  • i.

   uit de inzamelmiddelen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • 2. Krachtens artikel 11, tweede lid onderdeel b, van de verordening stellen B&W de volgende regels omtrent de aanwijzing, de plaats, de wijze van aanbieding en het gebruik van inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel vast:

  • a.

   de inzamelvoorzieningen bestemd voor restafval kunnen uitsluitend worden gebruikt door de gebruikers van de percelen die hierop zijn aangewezen voor het aanbieden van restafval. In de bijhorende bijlage 3, bijlage 4 en bijlage 5 zijn per inzamelvoorziening voor restafval (met bijhorende containercode) de adressen van de percelen aangegeven die waarop zijn aangewezen. De locaties van de inzamelvoorzieningen zijn aangegeven met de kleur donkergrijs en bijhorende containercode op de bij dit besluit behorende overzichtstekeningen UB2016-OC-01, UB2016-OC-01, UB2016-OC-02, UB2016-OC-03, UB2016-OC-04, UB2016-OC-05, UB2016-OC-06, UB2016-OC-07, UB2016-OC-08, UB2016-OC-09, UB2016-OC-10, UB2016-OC-11, UB2016-OC-12, UB2016-OC-13, UB2016-OC-14, UB2016-OC-15, UB2016-OC-16, UB2016-OC-17, UB2016-OC-18, UB2016-OC-19, UB2016-OC-20, UB2016-OC-21, UB2016-OC-22, UB2016-OC-23 en UB2016-OC-51;

 • 3. Krachtens artikel 11, zesde lid, van de verordening stellen B&W de volgende regels voor de percelen waarbij grof huishoudelijk afval ontstaat dat wordt aangeboden ter inzameling bij of nabij het betreffende perceel vast:

  • a.

   grof huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden;

  • b.

   de huishoudelijke afvalstoffen kunnen uitsluitend na afspraak (telefonisch of via website) ter inzameling worden aangeboden;

  • c.

   de eventueel afwijkende aanbiedlocatie en de inzameldag worden op het moment van de telefonische afspraak aan de melder doorgegeven;

  • d.

   de huishoudelijke afvalstoffen moeten zodanig worden aangeboden, dat het ontstaan van zwerfvuil wordt voorkomen;

  • e.

   de huishoudelijke afvalstoffen dienen zodanig te worden overgedragen, of worden aangeboden, dat de weg, terreinen of percelen niet worden verontreinigd;

  • f.

   er mag per keer maximaal 1m³ aan huishoudelijk afvalstoffen worden aangeboden;

  • g.

   er dient zoveel als mogelijk gebundeld per bestanddeel te worden aangeleverd;

  • h.

   een bundel mag niet langer zijn dan 1,5 meter en mag niet zwaarder wegen dan 12 kilogram;

  • i.

   de aanbiedplaats voor grof huishoudelijke afvalstoffen is bij elk perceel tenzij er een andere locatie door de inzameldienst wordt aangewezen;

  • j.

   afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen op eigen terrein te worden aangeboden. In geval van hoogbouw dienen deze beneden op eigen terrein te worden aangeboden;

  • k.

   takken en stronken mogen niet dikker zijn dan 12 centimeter en mogen geen wortels bevatten.

 • 4. Krachtens artikel 11, zesde lid, van de verordening stellen B&W de volgende regels voor de percelen waarbij grof huishoudelijk afval ontstaat dat wordt aangeboden bij een brengdepot vast:

  • a.

   op grond van artikel 5 van de verordening wordt het Regio Recycle Punt van de inzameldienst aan de Kitmanstraat 26 aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening kunnen worden achtergelaten;

  • b.

   een Regio Recycle Punt is uitsluitend toegankelijk voor inwoners van de gemeenten Alkmaar;

  • c.

   een Regio Recycle Punt is uitsluitend toegankelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs;

  • d.

   afvalstoffen dienen zelf in de daartoe aangewezen verzamelcontainer te worden gedeponeerd op het Regio Recycle Punt;

  • e.

   aanwijzingen van aanwezige medewerkers dienen stipt en direct te worden opgevolgd;

  • f.

   klein chemisch afval dient zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke, gesloten en lekvrije verpakking te worden aangeboden aan een medewerker van een Regio Recycle Punt. Indien klein chemisch afval anders dan in de oorspronkelijke verpakking wordt aangeboden dient deze in een deugdelijke, lekvrije verpakking te worden aangeboden, aan de buitenzijde voorzien van de naam van de inhoud van de verpakking. Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • g.

   elektrische en elektronische apparatuur dient leeg en schoon en zonder scherpe uitsteeksels te worden aangeboden. Verder geldt voor het aanbieden de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  • h.

   asbest mag, uitsluitend na afspraak (telefonisch of via website), en uitsluitend luchtdicht en onbeschadigd verpakt in het door de gemeente verstrekte verpakkingsmateriaal, voorzien van een sticker met daarop de waarschuwing “Pas op, ASBEST!” worden aangeboden. De volgens voorschrift verpakte asbest mag niet zwaarder zijn dan 40 kg per pakket en 100 kg of 5 asbestplaten in totaal en dient onder toezicht van een medewerker te worden gedeponeerd in de asbestcontainer;

  • i.

   grof huishoudelijk tuinafval mag per keer maximaal 1 m³ worden aangeleverd. Takken en stronken mogen niet dikker zijn dan 12 cm en mogen geen wortels bevatten;

  • j.

   bouw- en sloopafval en puin mag in combinatie met hout C en verduurzaamd hout per keer maximaal 0,25 m³ worden aangeboden. Het bouw- en sloopafval en puin dient zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd te worden;

  • k.

   hout (C) en houtplaatmateriaal moeten apart worden aangeleverd;

  • l.

   verduurzaamd hout mag per keer maximaal 0,25 m³ worden aangeboden;

  • m.

   afgewerkte olie dient in de originele, lekvrije verpakking aangeboden te worden onder toezicht van een medewerker. De inhoud van een verpakking mag maximaal 10 liter bedragen;

  • n.

   plantaardige en dierlijke vetproducten dienen in de originele, lekvrije verpakking aangeboden te worden onder toezicht van een medewerker. De inhoud van een verpakking mag maximaal 2 liter bedragen;

  • o.

   huishoudelijk restafval mag uitsluitend aangeleverd worden in goed gesloten huisvuilzakken welke voldoen aan het KOMO keurmerk of gelijkwaardig;

  • p.

   autobanden zonder velg moeten apart worden aangeboden;

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

B&W stellen de volgende regels met betrekking tot de dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden op grond van artikel 10, van de verordening:

 • 1.

  Huishoudelijke afvalstoffen in individuele minicontainers dienen uitsluitend in de eigen inzamelwijk, conform de overzichtstekeningen horende bij artikel 4, op de dagen aangeboden te worden als op de jaarlijks vastgestelde afvalkalender is aangegeven;

 • 2.

  De minicontainers moeten tussen 20:00 uur en 22:00 uur van de dag voorafgaand aan de inzameldag of 06:00 en 07:30 uur op de aangegeven inzameldag aangeboden worden;

 • 3.

  De minicontainers moeten uiterlijk om 20:00 uur op de aangegeven inzameldag op het eigen perceel teruggeplaatst zijn;

 • 4.

  Huishoudelijke afvalstoffen in huisvuilzakken dienen uitsluitend in de eigen inzamelwijk, conform bijhorende bijlage 6, op de dagen aangeboden te worden als op de jaarlijks vastgestelde afvalkalender is aangegeven.

 • 5.

  De huisvuilzakken moeten tussen 06:00 en 07:30 uur op de aangegeven inzameldag aangeboden worden.

 • 6.

  Grof huishoudelijk afval en grof snoeiafval moet tussen 06:00 en 07:30 uur op de (telefonisch) afgesproken inzameldag aangeboden worden.

 • 7.

  Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet tussen 06:00 en 07:30 uur op de afgesproken inzameldag aangeboden worden;

 • 8.

  In verband met mogelijke geluidhinder mogen inzamelvoorzieningen alleen tussen 07:00 uur en 22:00 uur worden gebruikt;

 • 9.

  De openingstijden van een Regio Recycle Punt staan vermeld op de jaarlijks vastgestelde afvalkalender en op de website van de inzameldienst. Bij tussentijdse wijzigingen zal dit bekend gemaakt worden via het huis-aan-huis blad en/of de website van de inzameldienst.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 11, zesde lid, van de verordening, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis blad en/of een bewonersbrief;

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 12 van de verordening wijzen B&W de volgende bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aan welke door de inzameldienst worden ingezameld:

 • a.

  KWD (afval afkomstig uit kantoor, winkel en/of dienstenorganisaties);

 • b.

  alle overige afvalstoffen, anders dan vermeld onder a, met uitzondering van slachtafval, Klein Gevaarlijk Afval (KGA), bouw- en sloopafval, asbest en asbesthoudende materialen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven, welke voldoen aan de verschuldigde heffing op grond van de Verordening Reinigingsheffingen en die krachtens artikel 14 van de verordening, bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de verordening en het (onderliggend) uitvoeringsbesluit.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

B&W stellen op grond van artikel 14, tweede lid, van de verordening de volgende regels voor het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst;

 • a.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan maximaal 2 uur voor overdracht aan de inzamelaar;

 • b.

  de inzamelmiddelen dienen maximaal 2 uur na lediging te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Intrekking oude uitvoeringsbesluiten

 • a. Het Uitvoeringsbesluit 2014 Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Alkmaar, vastgesteld 17 december 2013 wordt ingetrokken;

 • b. de Uitvoeringsbesluiten op grond van de afvalstoffenverordening gemeente Graft de Rijp, vastgesteld op 22 februari 2005 worden ingetrokken;

 • c. de Uitvoeringsbesluiten op grond van de afvalstoffenverordening van de gemeente Schermer 2010 worden ingetrokken.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Alkmaar, 22 november 2016
Het college voornoemd,
P.M. Bruinooge, burgemeester
W. van Twuijver, gemeentesecretaris

Bijlage van: Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016

Bijlagen Uitvoeringsbesluit 2016

Bijlage 1

UB2016-MC-01

Bijlage 2

UB2016-MC-02

Bijlage 3

UB2016-MC-03

Bijlage 4

UB2016-MC-04

Bijlage 5

UB2016-MC-05

Bijlage 6

UB2016-MC-06

Bijlage 7

UB2016-MC-07

Bijlage 8

UB2016-MC-08

Bijlage 9

UB2016-MC-09

Bijlage 10

UB2016-MC-10

Bijlage 11

UB2016-MC-11

Bijlage 12

UB2016-MC-12

Bijlage 13

UB2016-MC-13

Bijlage 14

UB2016-MC-14

Bijlage 15

UB2016-MC-15

Bijlage 16

UB2016-MC-16

Bijlage 17

UB2016-MC-17

Bijlage 18

UB2016-MC-18

Bijlage 19

UB2016-MC-19

Bijlage 20

UB2016-MC-20

Bijlage 21

UB2016-MC-21

Bijlage 22

UB2016-MC-22

Bijlage 23

UB2016-MC-23

Bijlage 24

UB2016-MC-51

Bijlage 25

UB2016-OC-01

Bijlage 26

UB2016-OC-02

Bijlage 27

UB2016-OC-03

Bijlage 28

UB2016-OC-04

Bijlage 29

UB2016-OC-05

Bijlage 30

UB2016-OC-06

Bijlage 31

UB2016-OC-07

Bijlage 32

UB2016-OC-08

Bijlage 33

UB2016-OC-09

Bijlage 34

UB2016-OC-10

Bijlage 35

UB2016-OC-11

Bijlage 36

UB2016-OC-12

Bijlage 37

UB2016-OC-13

Bijlage 38

UB2016-OC-14

Bijlage 39

UB2016-OC-15

Bijlage 40

UB2016-OC-16

Bijlage 41

UB2016-OC-17

Bijlage 42

UB2016-OC-18

Bijlage 43

UB2016-OC-19

Bijlage 44

UB2016-OC-20

Bijlage 45

UB2016-OC-21

Bijlage 46

UB2016-OC-22

Bijlage 47

UB2016-OC-23

Bijlage 48

UB2016-OC-51