Regeling vervallen per 16-11-2017

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent asbest Asbestverordening 2016

Geldend van 24-11-2016 t/m 15-11-2017

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent asbest Asbestverordening 2016

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 11 oktober 2016

B E S L U I T:

de ‘Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016’ vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening Particuliere Woningverbetering Lelystad Zuiderzeewijk- Atolwijk’;

Verordening Stimuleringslening Asbestverwijdering Gemeente Lelystad 2016

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Woning: woonruimte, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en die in eigendom is van en bewoond wordt door de aanvrager en een eventueel bij deze woonruimte behorend bijgebouw of aanbouw, mits dit bijgebouw of deze aanbouw op niet bedrijfsmatige wijze in gebruik is door de aanvrager;

 • b)

  aanvrager: een eigenaar/bewoner, die een aanvraag voor een Stimuleringslening Asbestverwijdering doet;

 • c)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

 • d)

  Stimuleringslening Asbestverwijdering: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen aan de woning van aanvrager in het kader van het verwijderen of vervangen van een asbestdak zodat men kan voldoen aan het verbod “asbesthoudend materiaal voorhanden te hebben toegepast als dakbedekking” (Artikel 10, ontwerpbesluit houdende wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005) wat naar verwachting op 1 januari 2024 ingaat;

 • e)

  stimuleringsmaatregelen: onderhoudsmaatregelen bestaande uit het verwijderen of vervangen van een asbestdak;

 • f)

  duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen zoals beschreven in de Lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen, behorende bij de op het moment van de aanvraag geldende Verordening SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar gemeente Lelystad

 • g)

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen en duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening Asbestverwijdering en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • h)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Beleidsdoel

Het beschikbaar stellen van Stimuleringsleningen Asbestverwijdering heeft als doel het voor eigenaren, die tevens bewoner zijn, van een woning met een asbestdak mogelijk te maken tijdig te voldoen aan het verbod “asbesthoudend materiaal voorhanden te hebben toegepast als dakbedekking” (Artikel 10, ontwerpbesluit houdende wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005) wat naar verwachting op 1 januari 2024 ingaat.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woningen, gelegen in de gemeente Lelystad.

Artikel 4 Budget

In het kader van het in deze verordening gestelde beleidsdoel, stelt de raad van de gemeente Lelystad jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen Asbestverwijdering.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening Asbestverwijdering toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Aanvraag en procedure

Een aanvraag voor een Stimuleringslening Asbestverwijdering wordt bij het college ingediend door de eigenaar, tevens bewoner, van een woning met een asbestdak.

Het college stelt regels ten aanzien van de wijze van indienen, het bijvoegen van gegevens en de wijze van afhandelen van de aanvraag.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • 4.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 8 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening Asbestverwijdering

 • 1. De toewijzing van een Stimuleringslening Asbestverwijdering geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening Asbestverwijdering.

Artikel 9 Voorwaarden SVn

Op Stimuleringsleningen Asbestverwijdering zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Lelystad en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 10 Kenmerken Stimuleringslening Asbestverwijdering

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening Asbestverwijdering is niet hoger dan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. De looptijd van de Stimuleringslening Asbestverwijdering wordt door het college vastgesteld, maar bedraagt nooit meer dan 30 jaar.

Artikel 11 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening Asbestverwijdering komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

 • 2. Met de inwerkingtreding van deze verordening, treedt de Verordening Particuliere Woningverbetering Lelystad Zuiderzeewijk- Atolwijk buiten werking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Asbestverordening 2016".

Lelystad, 8 november 2016.

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,