Regeling vervallen per 16-01-2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende 2e openstelling van de Jonge Landbouwers regeling uit de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3)

Geldend van 19-11-2016 t/m 14-06-2017

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende 2e openstelling van de Jonge Landbouwers regeling uit de Subsidieverordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3)

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij in hun vergadering van 15 november 2016 onder nummer 1981487 het volgende besluit hebben genomen:

 

Besluit tot 2e openstelling van de Jonge Landbouwers regeling uit de Subsidie-verordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3)

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat jonge landbouwers na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

 

Besluiten:

Artikel 1 Openstellingsperiode

Open te stellen: paragraaf 3 van de Subsidie-verordening POP3 provincie Flevoland 2014-2020 (POP3) – verder te noemen de Verordening - voor de periode van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 voor het indienen van aanvragen.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt:

 • a.

  paragraaf 3 van de verordening een plafond van € 340.000.

Artikel 3 fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen genoemd in bijlage 1.

 • 2 Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

 • 3 De accountantsverklaring genoemd in artikel 2.3.4 lid 2 van de Verordening betreft een rapport van feitelijke bevindingen (COS 4400) over gegevens van het eigen vermogen van het landbouwbedrijf en de verdeling daarvan onder de bedrijfshoofden.

 • 4 Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1:15 en artikel 2.3.8 van de Verordening hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijst en wordt gerangschikt op basis van het gemiddelde van de investeringscategorieën.

 • 5 In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Verordening, wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

 • 6 De peildatum voor het bepalen van de verdeling in het eigen vermogen zoals bedoeld in paragraaf 3 van de Verordening is 31 december 2015, 30 april 2016 of 30 juni 2016.

Artikel 4 verplichtingen

 • 1 In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder e. van de Verordening, is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 2 In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder i. van de Verordening, is de subsidieontvanger niet verplicht om een maal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3 In afwijking van artikelen 1.23 en 1.25 van de Verordening verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland van 15 november 2016.
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
 
T. van der Wal, secretaris L. Verbeek, voorzitter

Bijlage 1 Lijst van fysieke investeringen gericht op verduurzaming van landbouwbedrijven

 

Investeringscategorie

 

 

Score

 

 

1

 

 

Zonnepanelen

 

 

6

 

 

3

 

 

Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op)

 

 

6

 

 

4

 

 

Warmte kracht werkend op biomassa

 

 

6

 

 

5

 

 

Warmte kracht regulier, niet geschikt voor biomassa)

 

 

4

 

 

6

 

 

Kleine windturbine (zonder vergunning)

 

 

6

 

 

7

 

 

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur

 

 

8

 

 

8

 

 

Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op)

 

 

6

 

 

9

 

 

Machines voor niet kerende grondbewerking

 

 

10

 

 

10

 

 

Machine voor spitten en zaaien tegelijk

 

 

10

 

 

11

 

 

GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden

 

 

7

 

 

12

 

 

Koematras, waterbed

 

 

6

 

 

13

 

 

Varkensvriendelijke vloeren

 

 

6

 

 

14

 

 

Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

 

 

6

 

 

15.

 

 

Pad cooling in stallen voor veehouderij

 

 

5

 

 

16.

 

 

Warmte wisselaar in stallen voor veehouderij

 

 

6

 

 

17.

 

 

 

 

 

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

 

 

8

 

 

18.

 

 

Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

 

 

9

 

 

19.

 

 

Emissie arme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij

 

 

(urine en mest scheidende vloeren)

 

 

7

 

 

20.

 

 

Biobed of biofilter

 

 

5

 

 

 

Toelichting