Verordening Werkgeverscommissie griffie gemeente Hoorn 2017

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie griffie gemeente Hoorn 2017

Zaaknummer: 1376881

betreft: besluit vaststellen verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hoorn 2017

De raad van de gemeente Hoorn besluit:

 • 1.

  het eerdere rechtspositionele besluit d.d. 10 juni 2003, nr. 03.109, t.a.v. de griffie en het griffiepersoneel in te trekken,

 • 2.

  een werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hoorn in te stellen,

 • 3.

  aan de werkgeverscommissie, ingaande op 1 januari 2020 de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet 2017, het Burgerlijk Wetboek Hoofdstuk 7 Titel 10, het Personeelshandboek gemeente Hoorn (huidige en toekomstige) en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet, behoudens het vaststellen van de wijzigingen in het Personeelshandboek gemeente Hoorn

 • 4.

  de onderstaande verordening vast te stellen:

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hoorn 2017

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De raad heeft een werkgeverscommissie.

 • 2. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, voor zover dit door de raad aan haar is gedelegeerd.

 • 3. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 4. De werkgeverscommissie doet voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de raadsgriffier;

 • 5. De werkgeverscommissie kan voor wat betreft de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel volmacht verlenen aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden, uit de raad. Voorzitter en leden vertegenwoordigen bij voorkeur zowel coalitie als oppositie.

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. De leden van de werkgeverscommissie kiezen uit hun midden een voorzitter;

 • 3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt

  • a.

   op eigen verzoek, na schriftelijke mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   bij beëindiging van het raadslidmaatschap;

  • c.

   als de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is om de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4. De voorzitter van de raad of diens waarnemer kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn als adviseur.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • ·

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • ·

  het leiden van de vergaderingen;

 • ·

  het doen naleven van deze verordening;

 • ·

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • ·

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerst verantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en voor eventueel noodzakelijke aanvullende ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden, zoals bedoeld in artikel 2. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Hoorn 2017’.

Bekendmaking:

Publicatie informatiepagina Westfries Weekblad/Gemeenteblad

Hoorn, 15 november 2016

De griffier,                         de voorzitter van de raad,