Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Amstelveen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Amstelveen

Artikel 1. Definities.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gestelde beleidsdoelen worden gerealiseerd.

 • c.

  een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van de raad: de rekeningencommissie, dan wel op enig moment een andere raadscommissie.

Artikel 2. Onderwerp van onderzoek.

 • 1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en/of de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2. Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan.

 • 1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar een onderzoeksplan naar (een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van) de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoekplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • ·

   het object van onderzoek;

  • ·

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • ·

   de doorlooptijd van het onderzoek.

Artikel 4. Voortgang en verantwoording onderzoeken

 • 1. Het college rapporteert bij de tussentijdse rapportages en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid,

 • 2. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat ten minste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen. Bij kleinere onderzoeken maken deze rapportages onderdeel uit van het controllersverslag, zoals dat bij de jaarstukken wordt gevoegd.

 • 3. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan (een voor dit doel door de raad ingestelde vertegenwoordiging van) de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekken oude verordening.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Amstelveen, vastgesteld door de raad op 6 november 2003 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Amstelveen 2016”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2015.
De griffier,
drs. P. Georgopoulou
De voorzitter,
drs. M.M. van ’t Veld

Memorie van toelichting

Algemeen

De VNG heeft uitsluitend voor de Financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet een geactualiseerde modelverordening opgesteld. Voor de verordening ex. artikel 213a Gemeentewet inzake onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid is dit niet het geval.

De voorliggende verordening is een geactualiseerde versie van de bestaande verordening, rekening houdend met de bestaande praktijk.

De verordening geeft verder geen aanleiding tot nadere toelichtingen.