Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking besluiten project Rijnlandroute

Geldend van 17-11-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15 november 2016 PZH-2016-568785832, DOS-2007-0001083 tot verlening van mandaat inzake de coördinatie van de voorbereiding en bekendmaking van besluiten omtrent verlening van vergunningen en geluidsgrenswaarden in het project Rijnlandroute (Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking besluiten project Rijnlandroute). (Prov. Blad 2016, 5900)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op:

artikel 3.33, eerste en vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

het provinciaal inpassingsplan RijnlandRoute, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 10 december 2014;

het Besluit provinciale coördinatieregeling vergunningen RijnlandRoute van Provinciale Staten van 13 oktober 2015;

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

  • -

    de provincie Zuid-Holland een slagvaardige voorbereiding en bekendmaking voorstaat van de besluiten omtrent verlening van vergunningen en geluidsgrenswaarden in het project Rijnlandroute;

  • -

    dat het wenselijk is dit project zonder vertraging door interne procedures te realiseren;

  • -

    het daardoor aangewezen is de coördinatie van de voorbereiding en bekendmaking van genoemde besluiten te mandateren aan de programmamanager van het project Rijnlandroute.

 

Besluiten vast te stellen het Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking van besluiten project Rijnlandroute;

Artikel 1

Aan de programmamanager Rijnlandroute wordt mandaat verleend inzake de coördinatie van de voorbereiding en bekendmaking van besluiten-op aanvraag alsook ambtshalve-omtrent vergunningverlening en vaststelling van hogere grenswaarden geluidshinder met het oog op de uitvoering van het project Rijnlandroute.

Artikel 2

Rijkswaterstaat wordt gemachtigd voor het verrichten van feitelijke handelingen, zoals het verzorgen van publicaties, in relatie tot besluitvormingals bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie daarvan in het provinciaal blad.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als : Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking van besluiten project Rijnlandroute.

Ondertekening

Den Haag 15 november 2016
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit, voorzitter
drs. J.H. de Baas, secretaris