Verordening Stimuleringslening Duurzaamheidsmaatregelen Accommodaties Gemeente Beesel

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheidsmaatregelen Accommodaties Gemeente Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Beesel en SVn

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening Stimuleringslening Duurzaamheidsmaatregelen Accommodaties Gemeente Beesel

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager:

  een vrijwilligersorganisatie met een accommodatie in eigendom, die een aanvraag doet voor een Stimuleringslening;

 • b)

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel;

 • c)

  Stimuleringslening:

  een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in en rondom de accommodatie van aanvrager;

 • d)

  stimuleringsmaatregelen:

  energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 6 lid 1en 2;

 • e)

  werkelijke kosten:

  de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 • g)

  een gemeentelijke stimuleringslening t.b.v. de aanvrager:

  een stimuleringslening die aan aanvrager door het College kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het College aanvaarde kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen ten behoeve van de eigen accommodatie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing voor de doelgroep “vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie” in de gemeente Beesel, te weten:

  • -

   Voetbalvereniging Reuver;

  • -

   Voetbalvereniging Bieslo;

  • -

   Korfbalclub ROKA;

  • -

   HSV de Grensschutters;

  • -

   Scouting Lambertus;

  • -

   Jong Nederland Beesel;

  • -

   Jong Nederland Reuver Offenbeek;

  • -

   Schutterij sint Barbara;

  • -

   Schutterij sint Georgius en sint Sebastianus;

  • -

   HSV Paardenvriend;

  • -

   Rode Kruis;

  • -

   Stichting zwembad de Bercken;

  • -

   TC Ruiver;

  • -

   TC het Bronshout.

  • -

   HSV de Forel

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van vrijwilligersorganisaties uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Beesel maximaal € 300.000,- beschikbaar voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Stimuleringsmaatregelen

Tot stimuleringsmaatregelen worden gerekend energiebesparings- en opwekkingsmaatregelen en duurzaamheidsmaatregelen.

 • 1.

  Tot de energiebesparings- en opwekkingsmaatregelen worden gerekend:

  • -

   warmtepomp (grondgebonden of lucht/water), al dan niet hybride

  • -

   micro-wkk met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%;

  • -

   bodemenergiesysteem;

  • -

   zonnestroom (PV)-systeem, onder voorwaarde dat het systeem wordt geplaatst op een geïsoleerd dak;

  • -

   zonnewarmtesysteem (incl. zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar) onder voorwaarde dat het systeem wordt geplaatst op een geïsoleerd dak;

  • -

   houtgestookte centrale verwarmingsinstallatie of houtgestookt warmwatertoestel met een opwekkingsrendement van ten minste 85% en een emissie die voldoet aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);

  • -

   kleinschalige windturbine;

  • -

   spouwmuurisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 1,6 m2K/W;

  • -

   gevelisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • -

   dakisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • -

   dakisolatie ‘groen’; het dakoppervlak dat beplant wordt bedraagt minimaal 8 m2; de helling van het dak is niet meer dan 45 graden; het groene dak bestaat uit minimaal 5 lagen, zijnde de wortelwerende laag, drainagelaag, filtervlies, substraatlaag, vegetatielaag (grassen, vetplanten en soms kruiden);

  • -

   vloerisolatie/bodemisolatie met een warmteweerstand (R) van ten minste 3,5 m2K/W;

  • -

   glasisolatie (HR++ glas met een warmtegeleiding van minder dan U =1,2 W/m2);

  • -

   Lage Temperatuur Afgifte-systeem (LTV), als onderdeel van een duurzame verwarmingsinstallatie;

  • -

   douche-WarmteTerugWin (WTW) systeem.

 • 2.

  Tot duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • -

   het treffen van maatregelen tot het verwijderen van asbest dakbedekking onder voorwaarde dat tegelijkertijd een zonnestroom (PV) systeem op het dak geplaatst wordt (asbest eraf, zon erop);

  • -

   maatregelen, gericht op waterbesparing;

  • -

   maatregelen gericht op het ontkoppelen van (het terrein van) de accommodatie van de riolering;

  • -

   maatregelen op en direct rondom de accommodatie gericht op bevordering van de biodiversiteit.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste en tweede lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag moet voorzien zijn van de volgende bijlagen:

  • -

   de te treffen stimuleringsmaatregelen met beschrijving c.q. prestaties van de maatregelen;

  • -

   de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

  • -

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager. Het college kan deze beslissingstermijn eenmalig met 4 weken verlengen.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7. De gemeente stuurt SVn een afschrift van de toewijzingsbrief, zodat SVn weet of een lening mag worden aangevraagd. In de toewijzingsbrief wordt het voorbehoud van een positieve krediettoets opgenomen.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de kosten van de te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 • 6.

  de aanvrager niet voldoet aan de omschrijving onder artikel 1a.

Artikel 9 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de accommodatie van aanvrager;

 • c)

  het verhogen van de biodiversiteit op en direct rondom de accommodatie.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1. De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Stimuleringslening’, ‘Procedures Stimuleringslening’, ‘Uitvoeringsregels Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Beesel en SVn.

Artikel 12 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief BTW).

 • 3. De looptijd van de Stimuleringslening stemmen we af op de aard van de investering en bedraagt 5 jaar (voor leningen tot en met € 10.000,-) en 15 jaar (voor leningen vanaf € 10.001,- tot en met € 25.000,-).

 • 4. Het rentetarief wordt op het moment van toewijzen door het college bepaald.

 • 5. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 7. De lening wordt verstrekt middels een onderhandse akte.

Artikel 13 Bouwkrediet

 • 1. De Stimuleringslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte of het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente (of daartoe aangestelde instantie) in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzaamheidsmaatregelen accommodaties gemeente Beesel”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 10 oktober 2016.

drs. E.Apeldoorn-Feijts,

gri

ffier,

dr. P. Dassen-Housen,
voorzitter

Toelichting

Algemeen

Doel van de verordening Stimuleringslening Duurzaamheidsmaatregelen Accommodaties Beesel is om vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie te stimuleren om energie- en duurzaamheids-maatregelen te treffen in hun accommodatie. Het treffen van deze maatregelen zal leiden tot een vermindering van het energiegebruik, tot het opwekken van duurzame energie en het duurzamer maken van de accommodatie.

De Stimuleringslening zorgt er voor dat de doelgroep deze investering makkelijker kan doen, doordat zij geld kan lenen tegen een lage rente. Door het treffen van energie- en duurzaamheidsmaatregelen zal enerzijds de energienota aanzienlijk omlaag gaan en zal (de directe omgeving van) de accommodaties beter aangepast zijn aan klimaatverandering. Het idee achter de Stimuleringslening is om met het bespaarde geld de lening af te lossen. Naar verwachting zal de energieprijs de komende jaren alleen maar oplopen. Dit betekent dat de besparing op met name de energiekosten de komende jaren groter wordt. Vanaf het moment dat aflossing van de lening vervalt profiteert de vrijwilligersorganisatie volledig van de verlaging van zijn energienota.

Bij het verstrekken van de Stimuleringslening werkt de gemeente samen met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De gemeente toetst de aanvragen aan de criteria van deze verordening. Bij een positieve toets draagt de gemeente de aanvrager voor bij SVn voor het afsluiten van een lening. Na een positieve uitkomst van de krediettoets, uitgevoerd door SVn, verstrekt en beheert de stichting de lening.

Artikelsgewijs

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

De in artikel 6 genoemde energie- en duurzaamheidsmaatregelen komen in aanmerking voor een Stimuleringslening. Hoewel de verwijdering van asbest niet in directe zin een energiebesparingsmaatregel of duurzaamheidsmaatregel is, wordt het met het oog op de veiligheid wenselijk geacht om deze maatregel mee te nemen.

Artikel 7, 8, 9 Aanvraag, toewijzing en afwijzing

Aanvragen voor een Stimuleringslening worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De datum van de poststempel is daarbij bepalend. Bij een onvolledig ingediende aanvraag geldt de datum waarop de ontbrekende stukken van de aanvraag zijn ingediend.

Artikel 11 Krediettoets

De leningvrager stuurt het SVn-aanvraagformulier, met de benodigde bijlagen (zoals aangegeven in de SVn informatiemap) naar SVn. SVn voert vervolgens een krediettoets uit.

Bij een positieve krediettoets brengt SVn offerte uit aan de aanvrager van de lening. Na acceptatie van de offerte verstuurt SVn een onderhandse akte naar de aanvrager. Wanneer SVn de ondertekende onderhandse akte heeft ontvangen is de lening beschikbaar en opent SVn een bouwkrediet. Zo’n bouwkrediet omvat alle geldbedragen die voor financiering van de duurzaamheidsmaatregelen nodig zijn.

Na afronding van de werkzaamheden meldt de aanvrager bij de gemeente Beesel dat het project gereed is.

Bij een negatieve krediettoets stuurt SVn een negatief advies naar de gemeente. Toekenningen van een Stimuleringslening door de gemeente worden verstrekt onder voorbehoud van een positieve uitkomst van de krediettoets door SVn. Als de krediettoets een negatief advies oplevert, zal de gemeente de aanvrager schriftelijk op de hoogte stellen dat er geen lening afgesloten kan worden. Op basis van de hardheidsclausule kan het college gemotiveerd afwijken van het advies.