APV 1997 (Uitvoeringsbesluit aanwijzing plakplaatsen; art. 2.4.2, lid 3)

Geldend van 04-04-2009 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit algemene plaatselijke verordening Middelburg 1997 voor wat betreft plakken, kladden en spuiten

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende, dat ingevolge artikel 2.4.2, derde lid, onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 hun college aanplakgelegenheden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, geen betrekking hebbende op handelsreclame, kan aanwijzen en dat dit besluit openbaar bekend moet worden gemaakt;

gelet op artikel 2.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997;

b e s l u i t e n :

  • I.

    op de volgende locaties borden/zuilen aan te wijzen als aanplakgelegenheid voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, geen betrekking hebbende op handelsreclame:

Straat:

Wijk/Kern:

1.

Karel Doormanplein (bord)

’t Zand

2.

Molenwater, tegenover frituur ’t Hoekje (zuil)

Centrum

3.

Nassaulaan, tegenover Prins Willem Alexanderstraat (bord)

Nieuw Middelburg

4.

Van Cittersstraat (bord)

Sint Laurens

5.

Zandstraat, hoek Pottenbakkerssingel (zuil)

Centrum

6.

Segeerssingel, bij NS-station (zuil)

Dauwendaele

7.

Punt (bord)

Centrum

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

  • III.

    Op het onder II genoemde tijdstip vervalt het voorgaande aanwijzingsbesluit (03-2003/PM).

Ondertekening

Middelburg, 17 maart 2009.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A. van den Brink mr. J.M. Schouwenaar.
Vastgesteld d.d. 17 maart 2009.
Gepubliceerd d.d. 1 april 2009.
Inwerkinggetreden d.d. 4 april 2009.