Regeling vervallen per 01-01-2020

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 20-04-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij;

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

gelet op instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad d.d. 18 februari 2016;

besluit vast te stellen de Werktijdenregeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1:1:1 Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen, zoals omschreven in de CAR/UWO zijn, voor zover niet anders bepaald, van overeenkomstige toepassing op deze regeling.

Artikel 1:1:1:2 Aanvullende begripsomschrijvingen

Bedrijfstijd

De tijd waarin medewerkers op locaties van de organisatie werkzaamheden kunnen verrichten.

Dagvenster

De tijdspanne van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Gemeenschappelijke Regeling

Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Leidinggevende

Diegene aan wie de medewerker volgens de hiërarchische organisatiestructuur verantwoording aflegt (niet zijnde de teamregisseur).

Maximum salaris

Het hoogste bedrag van de salarisschaal.

Medewerker

De medewerker als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO; de werknemer als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de CARUWO.

Pauze

Een periode van een onafgebroken aantal minuten waarin geen arbeid wordt verricht.

Werktijd

De periode waarin door de medewerker arbeid wordt verricht.

Werkgever

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Toepassing

Artikel 1:3:1:1 Toepassingsverklaring

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij. Daar waar bepalingen ook (kunnen) worden toegepast, op Burgemeester en Wethouders of medewerkers die via een andere werkgever of anderszins tewerkgesteld zijn bij de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij, is dit expliciet in het betreffende artikel vermeld.

Artikel 1:3:1:2 Afwijken bepalingen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan de werkgever in aanvulling op, of in afwijking van het bepaalde een besluit nemen.

Artikel 1:3:1:3 Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2016. Alle voorgaande regelingen komen per gelijke datum te vervallen.

Indien van toepassing kan de werkgever, in overleg met Ondernemingsraad of Georganiseerd Overleg, een artikel in deze regeling wijzigen en, met de datum van de wijziging en inwerkingtreding, vervangen in deze regeling.

Hoofdstuk 4. Arbeidsduur en werktijden

Artikel 4:1:1:1 Werktijdenregeling

 • 1. Toepassing

  • 1.

   De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling.

  • 2.

   De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf (enige) regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden.

  • 3.

   De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld.

  • 4.

   De werkgever bepaalt welke functies/functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen. Deze functies/functiegroep(en) zijn opgenomen in de toelichting van artikel 4:3:1:1 van deze regeling.

 • 2. Formele arbeidsduur per jaar

  • 1.

   De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week en na correctie van de feestdagen (zie toelichting) 1835 uur per jaar.

  • 2.

   Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren dat in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

  • 3.

   De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

 • 3. Lokale- en collectieve vrije dagen

  • 1.

   De medewerker heeft per kalenderjaar recht op 4 lokale vrije dagen van 7,2 uur (bij een voltijd dienstverband). Deze uren worden toegevoegd aan het verlofsaldo van de medewerker.

  • 2.

   Er kunnen maximaal 4 dagen per kalenderjaar in overleg met de ondernemingsraad worden aangewezen als collectieve vrije dagen. Een dag kan verplicht worden aangewezen door de werkgever, als het een dag is tussen een feestdag en een weekend (brugdag). Voor eventueel lokaal vastgestelde vrije dagen gelden geen toeslagen.

  • 3.

   Op de dagen als bedoeld in het tweede lid van dit artikel zijn de gemeentehuizen en de gemeentewerven gesloten. Op aanwijzing van de werkgever kan er worden gewerkt door medewerkers waarvan de functie dit noodzakelijk maakt ter uitvoering van gemeentelijke/wettelijke verplichtingen.

  • 4.

   Een brugdag kost de medewerker verlofuren naar rato van de formele arbeidsduur.

Artikel 4:2:1:1 Standaardregeling voor de werktijden

 • 1. Dagvenster en werktijden

  • 1.

   De medewerker verricht zijn werkzaamheden op tijden binnen het dagvenster.

  • 2.

   Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22:00 uur.

  • 3.

   De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 uur. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uren per week. Hierbij wordt de geldende arbeidsduur per jaar niet overschreden.

  • 4.

   De medewerker die tussen de 5,5 uur en 10 uur per dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen. De pauzetijd kan ineens of in 2 delen worden opgenomen.

  • 5.

   Wanneer een medewerker meer dan 10 uur per dag werkt, dient hij ten minste minuten pauze te nemen. De pauzetijd moet minimaal in 2 delen worden opgenomen.

  • 6.

   De bedrijfstijd is op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 19:00 uur. Tijdens avondopenstellingen eindigt de bedrijfstijd op de sluitingstijd van het gemeentehuis.

  • 7.

   Doktersbezoek-, tandartsbezoek, ziekenhuisbezoek e.d. dienen buiten werktijden plaats te vinden. Wanneer het niet mogelijk is om een in de vorige zin genoemd bezoek buiten de werktijden plaats te laten vinden, treden leidinggevende en medewerker in overleg over óf en zo ja hoe de medewerker die uren compenseert.

  • 8.

   Medewerkers die onder de standaardregeling vallen kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de Buitendagvenstertoelage (artikel 3:12 CAR-UWO) en Toelage beschikbaarheidsdienst (artikel 3:13 CAR-UWO).

 • 2. Bezetting en werkafspraken

  • 1.

   Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de bezetting en bereikbaarheid van het team. De leidinggevende is eindverantwoordelijk.

  • 2.

   Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt binnen het team over werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

  • 3.

   Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden binnen het team, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking binnen- en tussen teams.

  • 4.

   De volgende onderwerpen dienen besproken te worden:

   • -

    het aantal uren per werkdag dat de medewerker normaal gesproken werkt;

   • -

    verlof;

   • -

    bezetting van het team of taakveld;

   • -

    inzetbaarheid tijdens bepaalde perioden;

   • -

    werktijden.

  • 5.

   Bijstelling van de afspraken kan in onderling overleg binnen het team plaatsvinden. In ieder geval worden de basisafspraken

  • 6.

   Wanneer de medewerker binnen het dagvenster werkzaamheden moet verrichten buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd. Deze uren kunnen niet opgespaard worden of worden omgezet in vakantie uren.

 • 3. Thuiswerken

  • 1.

   De medewerker kan op zijn/haar verzoek thuiswerken als dit de bereikbaarheid, bezetting en de werkafspraken van het team niet in de weg staat. Hierover worden in onderling overleg afspraken gemaakt.

  • 2.

   Wanneer er binnen het team geen afspraken gemaakt kunnen worden over thuiswerken, dan beslist de leidinggevende op verzoeken over thuiswerken.

Artikel 4:3:1:1 Bijzondere regeling voor de werktijden

 • 1. De bijzondere regeling is van toepassing op de functies/functiegroep(en) opgenomen in de toelichting onder dit artikel.

 • 2. De leidinggevende stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 CAR-UWO.

 • 3. De werkgever kan de in onderstaande toelichting genoemde functies/functiegroep(en) wijzigen.

 • 4. Medewerkers die onder de bijzondere regeling vallen kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de Overwerkvergoeding (artikel 3:18 CAR-UWO), Toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11 CAR) en Toelage beschikbaarheid (artikel 3:13 CAR-UWO).

Deze regeling wordt aangehaald als "Werktijdenregeling GR MijnGemeenteDichtbij 2016" en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij van 19 april 2016.
Het dagelijks bestuur,
de voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer
de secretaris,
mr. J.A.F.M. Vorstenbosch

Toelichting

Artikel 4.1.1.1

Onder 2, lid 1:

De formele arbeidsduur per jaar is voor een voltijd dienstverband vastgesteld op 1835 uur. In de berekening is het aantal werkdagen verminderd met het aantal, niet jaarlijks op zaterdag en zondag vallende, feestdagen per jaar gecorrigeerd met de kans dat zij periodiek op een zaterdag of zondag vallen. Het gaat hierbij om gemiddeld 5 6/7 dag per jaar. De in aanmerking genomen dagen zijn Nieuwjaarsdag (gemiddeld per jaar 5/7 dag), 2e Paasdag (7/7), Koningsdag (5/7), Hemelvaartsdag (7/7), 2e Pinksterdag (7/7) en de beide Kerstdagen (10/7).

De berekening is als volgt: 365 dagen x 5/7 – 5 6/7 = 254,9 dagen x 7,2 uur (= 36 uur : 5) = 1835 uur.

Artikel 4:3:1:1

De volgende functies vallen onder de bijzondere regeling, zoals bedoeld onder artikel 4:3:1:1.

Team Organisatie

 • -

  Bode 

Team Wijkbeheer

 

 • -

  Medewerker wijkbeheer A

 • -

  Medewerker wijkbeheer B

 • -

  Medewerker wijkbeheer C

Team Vergunning, toezicht en handhaving

 

 • -

  Medewerker toezicht en handhaving B 

Algemeen

 

 • -

  Medewerkers met piketdiensten in de weken dat ze feitelijk piketdiensten draaien