Regeling vervallen per 01-01-2017

Regeling Vakantie en Verlof Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 13-07-2016 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Regeling Vakantie en Verlof Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij;

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

gelet op instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad d.d. 16 december 2015;

gelet op instemming van de Ondernemingsraad van 15 juni 2016;

besluit vast te stellen de Regeling Vakantie en Verlof Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Hoofsdtuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1:1:1 Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen, zoals omschreven in de CAR/UWO zijn, voor zover niet anders bepaald, van overeenkomstige toepassing op deze regeling.

Artikel 1:1:1:2 Aanvullende begripsomschrijvingen

Medewerker

De medewerker als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO; de werknemer als bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van de CARUWO

Werkgever

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Toepassing

Artikel 1:3:1:1 Toepassingsverklaring

Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij. Daar waar bepalingen ook (kunnen) worden toegepast, op Burgemeester en Wethouders of medewerkers die via een andere werkgever of anderszins tewerkgesteld zijn bij de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij, is dit expliciet in het betreffende artikel vermeld.

Artikel 1:3:1:2 Afwijken bepalingen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, kan de werkgever in aanvulling op, of in afwijking van het bepaalde een besluit nemen.

Artikel 1:3:1:3 Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2016. Alle voorgaande regelingen komen per gelijke datum te vervallen.

Indien van toepassing kan de werkgever, in overleg met Ondernemingsraad of Georganiseerd Overleg, een artikel in deze regeling wijzigen en, met de datum van de wijziging en inwerkingtreding, vervangen in deze regeling.

Hoofdstuk 6. Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschap- en bevallings)verlof

Duur vakantieverlof

Artikel 6:2:1:1

De duur van het vakantieverlof van de medewerker bedraagt 194,4 uren per kalenderjaar bij een volledige betrekking. Dit aantal uren bestaat voor 144 uren uit wettelijk verlof en voor 50,4 uren uit bovenwettelijk verlof en is inclusief 28,8 lokale vakantie-uren. Voor deeltijdwerkers geldt dit aantal uren naar rato.

Artikel 6:2:1:2

 • 1. De duur van het vakantieverlof wordt bij (het bereiken van) een bepaalde leeftijd bij een volledige betrekking verhoogd volgens de volgende tabel:

  Leeftijd

  Verhoging met

  18 jaar

  21,6 uren

  19 jaar

  14,4 uren

  20 jaar

  07,2 uren

  45 tot en met 49 jaar

  07,2 uren

  50 tot en met 54 jaar

  14,4 uren

  55 tot en met 59 jaar

  21,6 uren

  60 jaar en ouder

  28,8 uren

  Voor deeltijdwerkers geldt de verhoging in uren naar rato.

 • 2. De verhoging van het vakantieverlof gaat in met ingang van het kalenderjaar waarin de genoemde leeftijd wordt bereikt.

Overgangsbepaling

Artikel 6:2:1:3

 • 1. De medewerker die in het kalenderjaar 2015 bij één van de rechtsvoorgangers een hogere vakantieverlofaanspraak had dan de aanspraak op grond van deze regeling, blijft de vakantieverlofaanspraak houden op basis van de voormalige regeling.

 • 2. Op de bijlage bij deze regeling staan de regelingen van de rechtsvoorgangers en alle medewerkers met overgangsrecht vermeld.

Aanvragen en verlenen vakantieverlof

Artikel 6:2:2:4

 • 1. De medewerker stemt de vakantieaanvraag af in het team en met de teamregisseur.

 • 2. De vakantie wordt verleend door de teamregisseur op verzoek van de medewerker.

 • 3. Indien het team geen teamregisseur heeft dan wordt de vakantie verleend door de programmamanager.

 • 4. Bij de toekenning worden in eerste instantie het organisatiebelang en vervolgens het belang van de medewerker gewogen.

 • 5. Het bestuur kan een medewerker verplichten het wettelijk aantal uren aan vakantie op te nemen.

Vervaltermijnen verlof

Artikel 6:2:0:1

 • 1. Het wettelijk verlof (144 uur) komt 12 maanden na het einde van het betreffende kalenderjaar te vervallen.

 • 2. Het overige verlof (50,4 uur) wordt aangemerkt als bovenwettelijk verlof. Dit verlof komt 60 maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar te vervallen.

Kort verzuimverlof

Artikel 6:4:0:1

Het bestuur verleent de medewerker kort verzuimverlof met behoud van bezoldiging in de volgende situaties:

 • -

  Bij overlijden van echtgenoot of geregistreerd partner, ouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen gedurende een aaneengesloten periode van vier werkdagen. Dit verlof wordt binnen zeven kalenderdagen opgenomen.

 • -

  Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad gedurende één werkdag voor het bijwonen van de begrafenis. Als de medewerker belast is met het regelen van de begrafenis of (en) van de nalatenschap, dan wordt gedurende een periode van ten hoogste vier werkdagen verlof verleend. Dit verlof wordt binnen zeven kalenderdagen opgenomen.

Calamiteitenverlof

Artikel 6:4:0:2

 • 1. Bij onvoorziene omstandigheden (calamiteiten) wordt de medewerker in staat gesteld snel te kunnen handelen.

 • 2. Calamiteitenverlof kan worden verleend door de teamregisseur of programmamanager.

 • 3. Het calamiteitenverlof duurt niet langer dan de calamiteit, doch maximaal 1 dag.

 • 4. Zodra de calamiteit voorbij is, eindigt het bezoldigd verlof.

Onvoorziene omstandigheden

Artikel 6:4:6:1

 • 1. Het bestuur kan afwijken van deze regeling, indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 2. Het toepassen van bijzondere omstandigheden wordt gemeld aan de ondernemingsraad.

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling Vakantie en Verlof GR MijnGemeenteDichtbij 2016" en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij van 12 juli 2016.
Het dagelijks bestuur,
de voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer
de secretaris,
mr. J.A.F.M. Vorstenbosch