APV 1997 (Nadere regels met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven; art. 3.1.3).

Geldend van 07-12-2000 t/m heden

Intitulé

Nadere regels met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

dat de gemeenteraad voorts in dezelfde vergadering hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 (Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostutitie e.d.) heeft gewijzigd;

dat de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 een vergunningstelsel heeft ingevoerd voor het exploiteren van een seksinrichting of een escortbedrijf;

dat ingevolge artikel 3.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 ons college nadere regels kan vaststellen over de uitoefening van de in hoofdstuk 3 bedoelde bevoegdheden;

dat het gelet op de belangen genoemd in artikel 3.3.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 geboden is de aanvraag voor een vergunning en de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven aan nadere regels te binden;

gelet op hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 en met name artikel 3.1.3 en op de in de eerste overweging genoemde beleidsnota;

b e s l u i t e n :

de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

Algemeen

Artikel 1.1

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a)

  seksinrichting: een seksinrichting als bedoeld in artikl 3.1.1, sub c van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997;

 • b)

  escortbedrijf: een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.1.1, sub d van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997.

Artikel 1.2

 • 1. Er worden maximaal twee seksinrichtingen toegestaan.

 • 2. Aan het aantal escortbedrijven wordt geen maximum gesteld.

Artikel 1.3

Vestiging van seksinrichtingen wordt alleen toegestaan in vrijstaande panden in het Buitengebied, welke panden niet binnen een afstand van 200 meter van de bebouwde kom mogen liggen.

Artikel 1.4

Een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 wordt verleend voor een periode van drie jaar.

Regels m.b.t. de aanvraag

Artikel 2.1

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997 dient schriftelijk en door middel van het krachtens artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht vastgestelde formulier te worden ingediend.

 • 2. Bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid dienen voor wat betreft een seksinrichting in ieder geval de volgende bescheiden te worden overgelegd:

  • a)

   een geldig legitimatiebewijs, zoals bedoeld in de Wet op de identificatie-plicht, van de aanvrager/exploitant - indien de exploitant een rechtspersoon is de tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon bevoegde natuurlijke personen - en de beheerder die in de seksinrichting werkzaam zullen zijn;

  • b)

   een geldige verblijfstitel van de exploitant en de beheerder die in de seksinrichting werkzaam zullen zijn;

  • c)

   een verklaring omtrent het gedrag van de exploitant en de beheerder;

  • d)

   een document (zoals een huurcontract of eigendomsakte) waaruit blijkt dat de aanvrager over ruimte beschikt of gaat beschikken waarin de seksinrichting wordt gevestigd;

  • e)

   een nauwkeurige plattegrond van de seksinrichting waarop tevens de oppervlakte van de in de seksinrichting aanwezige ruimtes staat aangegeven;

  • f)

   indien de exploitant de seksinrichting gaat exploiteren ten behoeve van een vereniging of stichting: een afschrift van de statuten en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;

  • g)

   een opgave van de adressen van overige c.q. andere seksinrichtingen of escortbedrijven, die door de aanvrager werden of worden geëxploiteerd;

  • h)

   een ondernemingsplan waaruit blijkt op welke wijze de exploitatie van de seksinrichting vorm gaat krijgen (o.a. de aard van het bedrijf) en voorts welke maatregelen de exploitant neemt ter bevordering van de arbeidsomstan-digheden van de prostituees, bevordering van de hygiëne en bescherming van de gezondheid van de bezoeker en de prostituee;

  • i)

   een verklaring omtrent het betalingsgedrag van de exploitant, afgegeven door de competente belastingdienst en een overzicht van investeringen ten aanzien van het perceel en/of de inventaris en de hierbij behorende schriftelijke bewijzen van betaling van deze investeringen;

  • j)

   de huisregels opgesteld ter bevordering van een ordelijke, hygiënische en veilige gang van zaken binnen de seksinrichting.

 • 3. Bij de aanvraag als bedoeld in het eerste lid dienen voor wat betreft een escortbedrijf in ieder geval de bescheiden genoemd in het tweede lid onder a, b, c, d, f, g, - voorzover van toepassing - h en I te worden overgelegd.

Artikel 2.2

Voor het bepalen van de volgorde van de aanvraag om vergunning voor een seksin-richting geldt als eerste aanvraag, de aanvraag die met alle in artikel 2.1, onder 2 genoemde bescheiden als eerste is ingediend, waarbij de datum en zonodig het tijdstip van ontvangst bepalend is.

Regels m.b.t. bedrijfsvoering

Artikel 3.1

 • 1. De exploitant en de beheerder is gehouden tot een zodanige bedrijfsvoering van de seksinrichting of het escortbedrijf dat geen inbreuk wordt gemaakt op de openbare orde, het woon- en leefklimaat en/of de openbare zedelijkheid.

 • 2. De exploitant en de beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf is verplicht een register bij te houden met daarin opgenomen naam, adres en geboortedatum van alle in de seksinrichting en bij het escortbedrijf werkzame personen.

 • 3. De exploitant en de beheerder van een seksinrichting of escortbedrijf is verplicht het register als bedoeld in de vorige bepaling desgevraagd ter inzage te geven aan een ambtenaar van politie of een daartoe aangewezen toezichthouder.

Artikel 3.2

Het is de exploitant en de beheerder verboden tijdens de opening personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben in de seksinrichting toe te laten of aanwezig te laten zijn.

Artikel 3.3

 • 1. Het is de exploitant en de beheerder verboden een prostituee te verplichten alcoholhoudende dranken te consumeren al dan niet in het gezelschap van bezoekers.

 • 2. Het is de exploitant en de beheerder verboden reclame te maken waarbij de garantie wordt gegeven dat de prostituees in het bedrijf vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen.

 • 3. Het is de exploitant en de beheerder verboden te adverteren met de mogelijkheid van onveilig werken door prostituees.

 • 4. De prostituee mag bezoekers en/of bepaalde seksuele handelingen weigeren.

Regels m.b.t. de seksinrichting

Artikel 4.1

Onverminderd de eisen die ter zake in het Bouwbesluit - in het bijzonder de voor-schriften opgenomen in hoofdstuk IX, titel II "logiesverblijven en logiesgebouwen" en de gemeentelijke bouwverordening zijn gesteld, dient de seksinrichting in ieder geval te voldoen aan de volgende eisen:

 • a)

  In een seksinrichting dient een verblijfsruimte ingericht als dagverblijf aanwezig te zijn met een vloeroppervlakte van ten minste 16 vierkante meter en een breedte van ten minste 3,5 meter.

 • b)

  In een seksinrichting waar 5 of meer werkruimten aanwezig zijn dient een keuken aanwezig te zijn met een oppervlakte van ten minste 5 vierkante meter en een breedte van ten minste 1,80 meter.

 • c)

  Het dagverblijf en de keuken mogen niet voor prostitutiedoeleinden worden gebruikt.

 • d)

  In het dagverblijf en de keuken moet voldoende daglicht kunnen toetreden en vanuit deze verblijfsruimten moet visueel contact met buiten mogelijk zijn.

 • e)

  Elke werkruimte moet een vloeroppervlakte hebben van ten minste 8 vierkante meter, waarvan de breedte ten minste 2,10 meter is.

 • f)

  Elke werkruimte moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud stromend water en van heldere witte elektrische verlichting.

 • g)

  Elke werkruimte moet zijn voorzien van een afsluitbare hang-/legkast.

 • h)

  In een seksinrichting moeten ten minste één heren- en damestoilet en één badruimte aanwezig zijn:

  • -

   per bouwlaag

  • -

   per 5 werkruimten.

 • i)

  De voorzieningen voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht in een seksinrichting moet voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk II van het Bouwbesluit.

 • j)

  Een seksinrichting moet zijn voorzien van verwarmingsapparatuur als bedoeld in hoofdstuk II van het Bouwbesluit waarmee alle besloten ruimten kunnen worden verwarmd.

 • k)

  Iedere werkruimte moet zijn voorzien van een stil alarm.

  • 5

   Regels m.b.t. werksituatie (gezondheid, werkomstandigheden en hygiëne).

Artikel 5.1

 • 1. De exploitant en de beheerder is verantwoordelijk voor goede werkomstandigheden voor de in de seksinrichting werkzame prostituees, alsmede voor het voeren van een actief beleid om gezondheidsrisico's voor prostituees en bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

 • 2. In de seksinrichting dienen voldoende conddoms en voorlichtingsmateriaal over seksueel overdraagbare aandoeningen beschikbaar te zijn.

 • 3. Ter bevordering van een ordelijke, hygiënische en veilige gang van zaken binnen de seksinrichting stelt de exploitant en de beheerder huisregels op. Deze huisregels worden op zodanige wijze bekendgemaakt dat iedere bezoeker er kennis van kan nemen. De exploitant en de beheerder ziet actief toe op de naleving van de huisregels.

 • 4. De exploitant en de beheerder van een seksinrichting is gehouden medewerking te verlenen aan voorlichtingscampagnes van de GGD ten behoeve van prostituees. De exploitant en de beheerder dient daartoe de verpleegkundige/arts van de GGD toegang tot de seksinrichting te verlenen.

 • 5. De exploitant en de beheerder stelt de in de seksinrichting werkzame prostituees in de gelegenheid zich vier keer per jaar te laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit onderzoek geschiedt volgens de "Richtlijnen voor seksueel overdraagbare aandoeningen onderzoek" van de stichting seksueel overdraagbare aandoeningen bestrijding. Op verzoek van de GGD dient de naam van de arts die dit onderzoek heeft uitgevoerd bekend te worden gemaakt.

 • 6. De prostituee kiest zelf de arts die het seksueel overdraagbare aandoeningen onderzoek verricht en mag niet worden verplicht gebruik te maken van een door de exploitant of de beheerder aangewezen arts.

 • 7. De aanwezige vertrekken en sanitaire voorzieningen dienen te allen tijde in hygiënische staat te verkeren.

 • 8. In iedere werkruimte dienen voldoende schone handdoeken en vloeibare zeep aanwezig te zijn.

 • 9. Het bedlinnen in de werkruimten dient dagelijks te worden verschoond. Het bedlaken wordt na ieder bezoek vervangen.

Artikel 5.2

Het gestelde in artikel 5.1 onder sub 1, 4, 5 en 6 is van overeenkomstige toepassing op de exploitant en de beheerder van een escortbedrijf.

Inwerkingtreding

Artikel 6.1

 • 1.

  Deze regels treden in werking met ingang van de in de openbare bekendmaking genoemde datum.

 • 2.

  Deze regels worden aangehaald als: "Nadere regels voor

  seksinrichtingen en escortbedrijven".

Ondertekening

Middelburg, 28 november 2000
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
De secretaris, de burgemeester,
Publicatie: 6 december 2000
In werkingtreding: 7 december 2000

AANVRAAGFORMULIER

ten behoeve van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf(art. 3.2.1 APV Middelburg 1997)

A Gegevens van de aanvrager

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

De aanvrager treedt op namens de volgende natuurlijke of rechtspersoon:

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nr.:

B Gegevens van de beheerders

1e beheerder

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

2e beheerder

Naam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Gegevens omtrent de inrichting

Naam inrichting:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Kadastraal bekend:

Gemeente: Sectie: Nr:

Aard van de inrichting:

O Prostitutiebedrijf

O erotische massagesalon

O Seksbioscoop

O seksautomatenhal

O Sekstheater

Oparenclub

O anders nl.

Deze aanvraag heeft betrekking op:

O vestiging nieuwe onderneming

O overname bestaande onderneming

O optreden van een nieuwe beheerder

O andere omstandigheden namelijk:

O Openingstijden

O n.v.t.

O van uur tot uur

C Dit aanvraag formulier is ingediend in enkelvoud met daarbij:

1. Een geldig legitimatiebewijs van zowel de exploitant en de beheerder(s). Indien de exploitant een rechtspersoon is dienen de legitimatiebewijzen van de tot vertegenwoordiging van deze rechtspersoon bevoegde natuurlijke personen te worden bijgevoegd.

2. Een geldige verblijfstitel van zowel de exploitant en de beheerder. Indien de exploitant een rechtspersoon is dienen de geldige verblijfstitels van de tot vertegenwoordiging van deze rechtspersoon bevoegde natuurlijke personen te worden bijgevoegd.

3. Een verklaring omtrent het gedrag van zowel de exploitant en de beheerder(s). Indien de exploitant een rechtspersoon is dienen de verklaringen omtrent het gedrag van de tot vertegenwoordiging van deze rechtspersoon bevoegde natuurlijke personen te worden bijgevoegd.

4. Een verklaring of document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimte bestemd voor de seksinrichting of het escortbedrijf.

5. Indien het een seksinrichting betreft tevens: Een bouwkundige plattegrondtekening van de gehele seksinrichting, schaal tenminste 1 : 100, aangegeven de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten, de oppervlakte van de verschillende ruimten, de opstelling van de bedden en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen.

6. Een uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van de inschrijving van de onderneming.

7. Een lijst van adressen van overige seksinrichtingen of escortbedrijven die door de aanvrager werden of worden geëxploiteerd.

8. Een ondernemingsplan waaruit blijkt op welke wijze de exploitatie van de seksinrichting vorm gaat krijgen en voorts welke maatregelen de exploitant neemt ter bevordering van de arbeidsomstandigheden van de prostituees, bevordering van de hygiëne en bescherming van de gezondheid van de bezoeker en de prostituee;

9. De huisregels.

10. De volgende financiële gegevens*:

 • -

  een verklaring omtrent het betalingsgedrag van de exploitant, afgegeven door de competente belastingdienst;

 • -

  investeringen ten aanzien van het perceel en/of de inventaris en de hierbij behorende schriftelijke bewijzen van betaling van deze investeringen, bijv. bankoverschrijvingen, kwitanties met daarop vermeld de volledige personalia van betalende en verkrijgende partij.

*Het vragen van deze informatie heeft betrekking op het tegengaan van illegale situaties en heeft direct te maken met een integere besluitvorming. Het op deze wijze handelen wordt onderschreven door zowel de Arrondissementsrech t bank te Almelo, Sector Bestuursrecht (vonnis van 22 december 1993) als door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (uitspraak van 5 juni 1997, no. H01.96.0878/43)

De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de APV-bepalingen en de Nadere regels voor seksinrichtingen en escortbedrijven.

Aldus naar waarheid ingevuld te:

datum:

Naam aanvrager:

Handtekening aanvrager: