Nadere eisen verkeer langs elektronische weg

Geldend van 06-06-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere eisen verkeer langs elektronische weg

Nadere eisen verkeer langs elektronische weg

In artikel 2:15 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) staat dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Het bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg. Binnen de gemeente Asten bestaat behoefte om dergelijke nadere eisen over het gebruik van de elektronische weg te stellen. Deze nadere eisen zijn hieronder nader uitgewerkt.

E-mail

De gemeente Asten is, afhankelijk van het soort bericht, per e-mail bereikbaar voor burgers conform onderstaande tabel.

Centraal e-mailadres gemeente@asten.nl

Centraal e-mailadr es voor uitvoering Wabo

omgevingsvergunning@asten.nl

Centraal e-mailadres voor sollicitaties/vacatures

sollicitatie@asten.nl

Informele/eenvoudige berichten

Informele/eenvoudige berichten enkel betrekking hebbende op (concept) wabo-aanvragen

Informele/eenvoudige berichten enkel betrekking hebbende op sollicitaties/vacatures

Formele/complexe berichten uitgezonderd Wob-verzoeken

Formele/complexe berichten enkel voor aanvullende stukken voor ingediende wabo-aanvragen

Formele/complexe berichten enkel betrekking hebbende op sollicitaties/vacatures

Persoonlijk e-mailadres

Groepen e-mailadressen zoals kcc@asten.nl e.d.

Informele/eenvoudige berichten

Informele/eenvoudige berichten

Informele/eenvoudige berichten zijn o.a. vragen die betrekking hebben op bekende feiten of procedures, zoals openingstijden, parkeerregels, vergunningprocedures etc. Dit soort vragen kunnen vaak binnen enkele dagen worden afgedaan en er wordt geen zaak voor aangemaakt.

Formele/complexe berichten zijn o.a. (aan)vragen of verzoeken waarvan een zaak wordt aangemaakt. Deze berichten zijn vaak te kwalificeren als rechtshandelingen met een beoogd rechtsgevolg, zijn meestal gebaseerd op wet- en regelgeving, heeft meestal bewijs- of verantwoordingsfunctie of kan op andere wijze voor langere tijd van belang blijven voor de organisatie.

UITZONDERING: Ten aanzien van één bepaald categorie formele/complexe berichten, te weten verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is besloten dat de elektronische weg helemaal niet open staat, ook niet via het centrale e-mailadres. Wob-verzoeken dienen dus altijd via een ander kanaal te worden ingediend zoals per post, afgifte en in de Wob is tevens bepaald dat een Wob-verzoek ook mondeling kan geschieden.

Fax

Een fax wordt ook aangemerkt als een bericht via elektronische verkeer, zie hiervoor de memorie van toelichting bij de Algemene wet bestuursrecht, 28 483, nr. 3, p. 6-7. De gemeente Asten is per fax bereikbaar conform dezelfde voorwaarden als bij e-mail via het centraal e-mailadres gemeente@asten.nl. Dit betekent dat een fax ingediend kan worden voor informele/eenvoudige berichten en formele/complexe berichten met ook de uitzondering van wob-verzoeken.

Website

Elektronisch verkeer via de website is mogelijk indien dat is opengesteld middels inlogmethodes dan wel rechtstreeks via de website versturen van een digitaal formulier.

Social media

Elektronisch verkeer via social media (zoals bijv. twitter & facebook) kan alleen voor informele/eenvoudige berichten.

Conclusie

Gelet op artikel 2:15 Awb en bovenstaande nadere eisen kunnen berichten die niet op de juiste zijn ingediend worden geweigerd. Aan deze berichten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Deze nadere eisen zijn vastgesteld door:

-namens de gemeenteraad van Asten

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos

griffier voorzitter

-college van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester

-burgemeester van Asten

mr. H.G. Vos

-heffingsambtenaar van Asten

T.K.M. Koolen

-invorderingsambtenaar van Asten

T.K.M. Koolen

-commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van Asten en Someren

mr. G.C.J.M. Meulensteen mr. E.J.A.M. Bakermans

de secretaris de voorzitter