Klachtenregeling gemeente Asten

Geldend van 01-12-2010 t/m heden

Intitulé

Klachtenregeling gemeente Asten

Klachtenregeling gemeente Asten

GEMEENTELIJKE KLACHTENREGELING

Bij de gemeente Asten worden onder andere bouw- milieu-, collecte- en kapvergunningen verleend. Er worden ook subsidies verstrekt, belastingen geheven, bestemmingsplannen gemaakt en onderhoud aan wegen gepleegd. De ruim 100 ambtenaren en bestuurders bij de gemeente Asten proberen hun werkzaamheden zo correct en voortvarend mogelijk uit te voeren. En omdat niemand volmaakt is, worden er wel eens fouten gemaakt.

Wanneer een burger vindt dat hij/zij onjuist bejegend is door een gedraging van een ambtenaar of bestuurder met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid, dan kan hij/zij daarover een klacht indienen bij de gemeente Asten.

Elke binnengekomen klacht wordt door de gemeente Asten serieus en objectief beoordeeld. Mondelinge klachten probeert de betreffende ambtenaar of bestuurder in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt dit niet naar ieders tevredenheid, dan treedt de gemeentelijke klachtenprocedure in werking. In deze regeling is aangegeven hoe de gemeente Asten, met inachtneming van de wettelijke vereisten van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, omgaat met de klacht.

Zodra naar tevredenheid van de klager aan de klacht is tegemoetgekomen, zal de hieronder omschreven klachtenprocedure afgebroken worden. De gemeentelijke klachtenprocedure ziet er als volgt uit:

 • 1.

  De klager dient de klacht bij voorkeur schriftelijk in. De klacht is voorzien van naam en adres van de indiener, de datum en geeft een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht. Wordt de klacht mondeling geuit en kan deze niet naar ieders tevredenheid opgelost worden, dan wordt de klacht door de ontvanger zo getrouw mogelijk op schrift gesteld en voorzien van naam en adres van de klager en de dagtekening. Een klachtenformulier is opgenomen op www.asten.nl.

 • 2.

  De klacht wordt ingeschreven in het klachtenregister van de gemeente Asten.

 • 3.

  Na inschrijving in het klachtenregister wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd. Een afschrift van deze gemeentelijke klachtenregeling wordt daarbij meegestuurd.

 • 4.

  De klacht wordt behandeld door de direct leidinggevende van degene die de klacht betreft, in ieder geval door een persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Betreft het een gedraging van een bestuursorgaan (de raad of het college van burgemeester en wethouders) dan wel de voorzitter of een lid ervan, dan wordt de klacht behandeld door dit bestuursorgaan. De gemeentesecretaris is belast met het toezicht op de toepassing en uitvoering van deze klachtenregeling. In dat kader kan de gemeentesecretaris in uitzonderlijke situaties bepalen dat de behandeling van de klacht door de burgemeester gebeurt.

 • 5.

  De gemeente is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen als de klacht betrekking heeft op een gedraging:

  • a.

   waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van de interne klachtenprocedure is behandeld;

  • b.

   die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;

  • c.

   waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;

  • d.

   waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld;

  • e.

   die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,

  • f.

   zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

Indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is, kan behandeling van de klacht ook achterwege gelaten worden. Aan de hand van deze criteria wordt onderzocht of er reden is om de klacht niet in behandeling te nemen. De klager wordt van het niet in behandeling nemen van de klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

 • 6.

  Een afschrift van de klacht wordt altijd toegezonden aan de gemeentesecretaris, het betreffende afdelingshoofd, en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 • 7.

  De klager en degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft, worden gehoord, tenzij de klacht kennelijk ongegrond is of indien de klager ervan afziet om gehoord te worden. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 • 8.

  Er wordt naar gestreefd om de klacht zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken af te handelen. Is dit niet haalbaar, dan kan deze termijn met 4 weken verlengd worden. Hiervan wordt aan de klager en degene wiens gedraging het betreft schriftelijk mededeling gedaan

 • 9.

  De gemeente stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die eraan verbonden worden.

 • 10.

  Bij de berichtgeving aan de klager over de afronding van de interne klachtenprocedure wordt gewezen op de mogelijkheid om een oordeel te vragen aan de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag of (gratis) postadres: Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag (Stuur bij haast, de brief naar de postbus). Zie voor digitale inzending van een klacht en/of meer informatie www.nationaleombudsman.nl