Subsidieverordening Erfgoed Gemeente Oldebroek

Geldend van 05-11-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening Erfgoed Gemeente Oldebroek

Subsidieverordening erfgoed Gemeente Oldebroek

Nr. 240784

De raad van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2016, kenmerk 236078

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende, dat het wenselijk is regels te stellen voor het verlenen en vaststellen van subsidie voor het herstel van monumenten en karakteristieke boerderijen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening erfgoed Gemeente Oldebroek

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

College: het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek.

Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 3;

Eigenaar: degene die volgens het kadastrale register als eigenaar, als erfpachter of opstalhouder van een monument staat ingeschreven;

Gemeentelijk monument: pand of object, geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst;

Gesplitste karakteristieke boerderij: een boerderij die volgens de Structuurvisie Functieverandering; deel 3 splitsing karakteristieke en monumentale boerderijen kadestraal gesplitst is en door de monumentencommissie vastgesteld is als boerderij met cultuurhistorische waarde.

Onderhoud: periodieke werkzaamheden aan een monument die ertoe dienen het monument in goede staat te houden respectievelijk als zodanig in stand te houden en kostbare restauraties te voorkomen of te verminderen.

Restauratie: werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een monument en die het normale onderhoud te boven gaan, waaronder het treffen van voorzieningen tot opheffen van bouwtechnische gebreken of herstelwerkzaamheden.

Rijksmonument: pand of object geregistreerd op de rijksmonumentenlijst;

Subsidiabele kosten: kosten die noodzakelijk zijn voor het herstel en de instandhouding van een monument;

Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks vastgesteld wordt voor herstel en instandhouding van monumenten en karakteristieke boerderijen. Dit bedrag bestaat uit stortingen door initiatiefnemers van splitsingen van karakteristieke of monumentale boerderijen.

Artikel 2 Bevoegdheid en subsidieplafond

 • 1.

  Het college is bevoegd tot het verlenen van subsidie als bedoeld in deze verordening.

 • 2.

  Het college is eveneens bevoegd tot het vaststellen en uitbetalen van subsidie, het verstrekken van voorschotten, het intrekken of wijzigen van besluiten tot subsidieverlening en subsidievaststelling, alsmede tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van subsidiegelden.

 • 3.

  Het subsidieplafond wordt bepaald aan de hand van stortingen in de monumentenvoorziening. Bij de splitsing van een karakteristieke of monumentale boerderij stort de initiatiefnemer een bedrag in de gemeentelijke monumentenvoorziening;

 • 4.

  Het subsidieplafond wordt bij de begroting vastgesteld door de gemeenteraad en daarna bekendgemaakt.

Hoofdstuk 2 De aanvraagprocedure

Artikel 3 De aanvraag

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de natuurlijke of rechtspersoon, die krachtigens het eigendomsrecht het genot heeft van het monument of de karakteristieke boerderij, of dit recht aantoonbaar in de naaste toekomst verkrijgt.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend éénmaal per jaar per monument of karakteristieke boerderij voor onderhoud, restauratie of duurzaamheidsmaatregelen worden aangevraagd;

 • 3.

  De aanvraag is schriftelijk en moet bevatten:

  • a.

   een werkomschrijving;

  • b.

   een gespecificeerde begroting;

  • c.

   foto’s die een totaalbeeld van het monument geven en;

  • d.

   detailfoto’s van de onderdelen.

 • 3.

  De subsidie wordt ieder kalenderjaar opengesteld vanaf 1 januari.

 • 4.

  Het college kan de eigenaar aanvullend ook vragen om:

  • a.

   een inspectierapport niet ouder dan een jaar van de Monumentenwacht Gelderland of een vergelijkbare deskundige, waarin de staat van onderhoud van het monument is beschreven;

  • b.

   een bouwhistorisch rapport;

  • c.

   een kopie van de opstalverzekering, of;

  • d.

   andere door het college te bepalen gegevens.

 • 5.

  Alle subsidieaanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst, vanaf 1 januari van dat kalenderjaar, door het college afgehandeld.

 • 6.

  Aanvragen die uitsluitend op grond van het subsidieplafond dienen te worden afgewezen, kunnen het daaropvolgende jaar wederom worden ingediend.

Hoofdstuk 3 Subsidiepercentage, minimum en maximum

Artikel 4 Onderhoud en restauratie

 • 1.

  Subsidie is mogelijk als de subsidiabele kosten per aanvraag hoger zijn dan € 750,-.

 • 2.

  De subsidie voor onderhoudswerkzaamheden bedraagt 20% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.000,- per aanvraag, waarbij in de periode van 2 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag voor hetzelfde monument geen subsidie is verleend voor de onderhoudswerkzaamheden.

 • 3.

  De subsidie voor restauratiewerkzaamheden bedraagt 20% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 2.500,- per aanvraag, waarbij in de periode van 5 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag voor hetzelfde monument geen subsidie is verleend voor de restauratiewerkzaamheden.

Artikel 5 Percentage en maximum subsidiebedrag voor duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  De subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.500,-, waarbij in de periode van 15 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag voor hetzelfde monument geen subsidie is verleend voor duurzaamheidsmaatregelen via gemeentelijke subsidieregelingen.

Hoofdstuk 4 Voorwaarden aan subsidieverlening

Artikel 6 Subsidiabele werkzaamheden

 • 1. Het college kan eenmaal per 2 kalenderjaren subsidie verlenen voor hetzelfde monument of karakteristieke boerderij voor de volgende onderhoudswerkzaamheden:

  • a.

   buiten- en daarmee samenhangend binnenschilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen en buitendeuren;

  • b.

   onderhoud van rieten daken (met daklatten en herstel van sporen);

  • c.

   onderhoud van dakvlakken gedekt met pannen (met tengels en panlatten), leien, lood, zink of koper en, uitsluitend in samenhang hiermee, het herstel van gedeelten van het dakbeschot en sporen;

  • d.

   onderhoud van goten, in zink, koper of lood, inclusief bijbehorende hemenwaterafvoeren, en het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren;

  • e.

   onderhoud van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel van stoepen, roeden- verdeling, lijstwerk en luiken;

  • f.

   onderhoud van windveren, schoorstenen, kapellen en loodaansluitingen;

  • g.

   onderhoud van dak- of torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van torenluiken en het nemen van beperkte maatregelen tegen duivenoverlast;

  • h.

   inboeten, herstel van gedeelten van muurwerk en opvoegen of pleisteren van gevels.

  • i.

   het op kleine schaal vervangen of inboeten van natuursteen;

  • j.

   behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, dan wel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;

  • k.

   onderhoud van gedeelten van dragende constructies (ankerbalkgebinten, schoren en platen, balkkoppen, en spantbenen);

  • l.

   onderhoud van glas-in-loodbeglazing en het aanbrengen van beschermde beglazing voor gebrandschilderd glas of historisch waardevol glas;

  • m.

   vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of met grote historische waarde;

  • n.

   het plaatsen van achterzetbeglazing in samenhang met herstel van historisch waardevolle ramen;

  • o.

   het gangbaar houden van historische krachtwerktuigen en machines en;

  • p.

   onderhoud aan waardevolle monumentale interieuronderdelen.

 • 2. Het college kan eenmaal per 5 kalenderjaren subsidie verlenen voor hetzelfde monument of karakteristieke boerderij voor de volgende restauratiewerkzaamheden:

  • a.

   herstel van het casco. Onder casco wordt verstaan: de hoofdstructuur van het monument bestaande uit de dragende onderdelen en het omhulsel, te weten dak-, kap-, en gebintconstructie, vloeren, balklagen, dragende muren, gevels, fundering, kelder en gewelven;

  • b.

   herstel van afzonderlijke monumentale onderdelen (in- en exterieur), al dan niet in combinatie met herstel van het casco, mits de onderdelen onder de bescherming vallen, en;

  • c.

   herstel van specifieke technische installaties ten behoeve van bedrijf en techniek.

 • 3. Het college kan eenmaal per 15 kalenderjaren subsidie verlenen voor hetzelfde monument of karakteristieke boerderij voor onder meer de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

  • a.

   bodem- of luchtwarmtepomp en daarbij behorende regelapparatuur;

  • b.

   zonneboiler en daarbij behorende apparatuur;

  • c.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning;

  • d.

   dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • e.

   vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • f.

   HRe ketel en daarbij behorende regelapparatuur en;

  • g.

   luchtbehandelingsinstallatie met warmte-terugwinning.

Artikel 7 Toestaan inspectie

De aanvrager van subsidie geeft een ambtelijk medewerker van de gemeente of een door het college aangewezen deskundige de gelegenheid het monument of de karakteristieke boerderij en de wijze waarop de werkzaamheden zullen worden of zijn uitgevoerd, te inspecteren.

Artikel 8 Uitvoeringsvoorschriften

1. Er moet voldaan worden aan de vastgestelde Provinciale uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden.

2. Het college kan aan de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt verleend nadere voorschriften verbinden, indien er voor de uitvoering van de werkzaamheden geen vergunning is vereist.

3. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een omgevingsvergunning is vereist, mag met de uitvoering pas worden begonnen als de vergunning is verleend.

Artikel 9 Afwijken van verstrekte gegevens

De werkzaamheden ten behoeve waarvan de subsidie is verleend, mogen niet in afwijking van de ter zake verstrekte gegevens worden uitgevoerd, tenzij met schriftelijke toestemming van het college.

Artikel 10 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd, als:

 • a.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op de werkzaamheden voor de realisatie van de splitsing van de karakteristieke of monumentale boerderij;

 • b.

  met het treffen van de voorzieningen het belang van het monument of de karakteristieke boerderij niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

 • c.

  het restauratie- of onderhoudsplan geen zicht geeft op duurzame instandhouding van het monument of karakteristieke boerderij;

 • d.

  de kosten van de gevraagde voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • e.

  door de uitvoering van de werkzaamheden het monument of de karakteristieke boerderij wordt aangetast;

 • f.

  met het treffen van voorzieningen is begonnen voordat voor de betreffende werkzaamheden een besluit tot voorlopige subsidieverlening door het college is genomen;

 • g.

  met het uitvoeren van de werkzaamheden is begonnen voordat het college op de aanvraag heeft beslist;

 • h.

  de kosten van de werkzaamheden minder bedragen dan € 750,00 inclusief BTW;

 • i.

  de aanvrager geen inspectie toestaat als bedoeld in artikel 7;

 • j.

  voor zover van toepassing: het bedrijf dat de voorzieningen zal treffen niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of;

 • k.

  de kosten door een verzekering zijn gedekt.

Artikel 11 Termijn besluitvorming en uitvoering werkzaamheden

 • 1.

  Het college maakt het besluit tot voorlopige subsidieverlening binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager bekend.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste 8 weken verlengen. De aanvrager ontvangt hiervan binnen deze termijn schriftelijk bericht.

 • 3.

  De eigenaar moet binnen twaalf weken na ontvangst van het besluit tot voorlopige subsidieverlening starten met de werkzaamheden.

 • 4.

  Hij informeert het college over de datum waarop de werkzaamheden zijn gestart en opgeleverd.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1. De definitieve vaststelling van het subsidiebedrag en de uitbetaling vinden plaats nadat:

  • a.

   de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk of digitaal binnen het kalenderjaar van uitvoering zijn gereed gemeld bij het college middels het daarvoor bestemde formulier;

  • b.

   bij de gereedmelding de volgende bescheiden zijn ingediend: een gespecificeerde financiële verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten, vergezeld van de originele gespecificeerde rekeningen en kopieën van bankafschriften of contant betaalde rekeningen, voorzien van een verklaring met handtekening van de desbetreffende firma;

  • c.

   het gereedmeldingsformulier ingevuld is ontvangen en;

  • d.

   de onder b en c genoemde bescheiden en de wijze waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zijn goedgekeurd door het college.

 • 2. De gereedmelding is tevens een aanvraag om vaststelling van de subsidie als bedoeld in artikel

  4:44 van de Awb.

Artikel 13 Subsidie uitbetaling

Overeenkomstig artikel 4:87 van de Awb geschiedt de betaling binnen 6 weken nadat het besluit tot subsidievaststelling is bekendgemaakt op een door de aanvrager op te geven bankrekeningnummer.

Hoofdstuk 5 Bijzondere- en slotbepalingen

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen:

  • a.

   ontheffing verlenen van de bepalingen en voorschriften in deze verordening, of;

  • b.

   bijzondere voorschriften stellen. Het college vraagt hierover vooraf advies aan de monumentencommissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop het besluit tot vaststelling van de verordening in het huis-aan-huisblad is bekendgemaakt.

 • 2.

  Het subsidieplafond 2017 wordt vastgesteld bij de begroting 2017, waarna vanaf 1 januari 2017 subsidieaanvragen ingediend kunnen worden.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieverordening Erfgoed Gemeente Oldebroek’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Oldebroek
op 2 juni 2016.
, voorzitter.
, griffier.