Ligplaatsenbesluit provinciale vaarwegen 2016

Geldend van 27-11-2018 t/m heden

Intitulé

Ligplaatsenbesluit provinciale vaarwegen 2016

Inhoud

Artikel 1 Definitiebepaling

Onder ligplaats wordt verstaan: het afmeren en laten liggen van een vaartuig, met uitzondering van het in verband met het doorvaren van bruggen en sluizen noodzakelijke afmeren.

Artikel 2 Ligplaatsverbod

1. Het is verboden ligplaats in te nemen in de bij de provincie Drenthe in beheer zijnde vaarwegen.

2. Het verbod als bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op:

- de bij de provincie Drenthe in eigendom zijnde vaartuigen;

- vaartuigen die in opdracht van de provincie Drenthe werkzaamheden op en aan vaarwegen verrichten;

- het verhuurde westelijke kanaalgedeelte van het Noord-Willemskanaal, ter hoogte van km 17.2;

- de op basis van een privaatrechtelijke gebruiksovereenkomst aanwezige woonschepen aan de Groene Dijk nummers 1 tot en met 21 te Assen;

- de woonschepen langs de Paradijsweg, voor zover deze vallen onder de Ligplaatsenregeling van de gemeente Meppel;

- de aan de gemeentelijke en particuliere laad- en loskaden gelegen schepen in de provinciale vaarwegen;

- de 'Johannes Veldkamp' en de twee rondvaartboten van het Veenpark BV. Deze boten nemen regelmatig een ligplaats in op de locaties in de gemeente Emmen die zijn aangegeven met de borden: 'ligplaats rondvaartboot';

- de woonschepen in Coevorden, voor zover deze vallen onder de Ligplaatsenregeling van de gemeente Coevorden;

- de woonschepen in de gemeente Emmen, voor zover deze zijn afgemeerd met een bijbehorende ligplaatsvergunning, dan wel dat voor de ligging van het desbetreffende woonschip een specifiek gedoogbesluit is genomen, voor de duur van de daarin aangegeven periode;

- schepen voor evenementen. Deze mogen gedurende maximaal veertien dagen afmeren op passantenlocaties of winterlocaties. Uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement dient een melding te worden gedaan bij de provincie Drenthe.

Artikel 3 Uitzonderingen ligplaatsverbod

1. In afwijking van artikel 2 is het innemen van een ligplaats toegestaan op die locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende lijst A. Deze locaties worden ter plaatse aangegeven door plaatsing van verkeerstekens van 1 april tot 1 november.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan, in het belang van een evenredige verdeling van de beschikbare ligplaatsen, de maximale liggingsduur worden beperkt tot maximaal veertien dagen. In voorkomende gevallen wordt dit ter plaatse aangegeven door middel van onderborden.

3. In afwijking van artikel 2 is, mits daarvoor ontheffing is verleend, het innemen van een ligplaats toegestaan op die locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende lijst B, de zogenaamde winterstallingslocaties. Deze locaties worden ter plaatse aangegeven door plaatsing van verkeerstekens van 1 november tot 1 april.

4. Onverminderd het bepaalde in het derde lid doet een ieder die voor de hier betreffende periode van enig jaar ligplaats inneemt op een van de bedoelde locaties een aanvraag bij de beheerder van de vaarweg.

Artikel 4 Intrekking

  • 1. Het Ligplaatsbesluit d.d. 1 juni 2010 wordt ingetrokken.

  • 2. De Beleidsregel ligplaatsen wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 november 2016.

Bijlage Lijst A

Locaties waar in de periode van 1 april tot 1 november het innemen van een ligplaats (onder eventueel nadere voorwaarden) voor recreatieve vaartuigen is toegestaan.

Noord-Willemskanaal

- Oosterbroeksebrug Noordwest, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 19.350-km 19.450

- Firma Beuving Westoever, particuliere afmeerlocatie, maximale breedte, enkel, lengte ca 240 m, km 17.230-km 17.470

- Beneden sluis de Punt Oostoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 16.900-km 17.000

- Beneden sluis de Punt Westoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 250 m, km 16.850-km 17.100

- Boven sluis de Punt Oost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 150 m, km 16.450-km 16.600

- Boven sluis de Punt West, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 16.450-km 16.550

- Beneden sluis Vries Westoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 50 m, km 14.550-km 14.600

- Beneden sluis Vries Oostoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 14.500-km 14.600

- Boven sluis Vries Westoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 14.100-km 14.200

- Loswal Vries Zuidoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 70 m, km 12.130-km 12.200

- Oudemolensebrug Noordwest, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 8.900-km 9.000

- Beneden sluis Peelo Noord, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 4.580-km 4.680

- Kade sluis Peelo, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 70 m, km 4.220-km 4.290

- Asserwijk Noordoostoever, woonschepenhaven (gemeente Assen), maximale breedte, enkel, lengte ca. 270 m, km 0.490-km 0.760

- Asserwijk Noordoostoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 50 m, km 0.440-km 0.490

- Asserwijk Noordwestoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 0.050-km 0.150

Drentsche Hoofdvaart

- Asserwijkbrug Zuidwest, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 2.400-km 2.500

- Ligplaats Sickensbrug Noordwest, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 60 m, km 6.870-km 6.930

- Ligplaats Middensmilde, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, 3,50 m, lengte ca. 200 m, km 11.000-km 11.200

- Ligplaats PHbrug Noordoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 150 m, km 16.550-km 16.700

- Ligplaats PHbrug Beilervaart, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 250 m, km 16.700-km 16.950

- Voormalige loswal steenfabriek, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 18.100-km 18.200

- Veenesluis boven Oost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m, km 19.600-km 19.800

- Veenesluis beneden Oost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 60 m, km 20.110-km 20.500

- Haarsluis boven Oost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 21.300-km 21.400

- Haarsluis beneden Oost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 20.780-km 20.820

- Dieverbrug Noordoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 500 m, km 24.300-km 23.700

- Dieversluis boven Oost en West, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 360 m, km 24.420-km 24.600

- Passantenhaven, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 230 m, km 24.600-km 24.830

- Dieversluis-Oldendiever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 300 m, km 24.900-km 25.200

- Oldendiever Zuidoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 25.600-km 25.700

- 1e Uffelterbrug Noordoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m, km 31.200-km 31.400

- 1e Uffelterbrug Zuidoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 31.600-km 31.700

- 2e Uffelterbrug Zuidoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m, km 32.200-km 32.400

- Uffeltersluis beneden Oost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 32.850-km 32.950

- Havelterbrug Noordoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m, km 35.300-km 35.500

- Haveltersluis boven, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 35.700-km 35.800

- Boschkampsbrug Noordoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 150 m, km 36.400-km 36.700

- Boschkampsbrug West, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 400 m, km 36.900-km 37.300

- Lokbrug West, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 38.250-km 38.350

- Pijlebrug Oostoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 80 m, km 40.800-km 40.880

- Paradijssluis boven Oost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 500 m, km 42.200-km 42.700

- Paradijsweg Oostoever, woonschepenlocatie gemeente Meppel, maximale breedte, 6,00 m, lengte ca. 275 m, km 43.400-km 43.675

- Paradijsweg Oostoever, kade alleen voor beroepsvaart, maximale breedte, 11,4 m, lengte ca. 270 m, km 43.880-km 44.150

Wittewijk

- Brugstraat Noordoostoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 70 m, km 0.29-km 0.36

Hoogeveensche Vaart 

- Rogatsluis recreatie beneden Zuid, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 125 m, km 7.925-km 8.050

- Rogatsluis recreatie beneden Noord, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 7.925-km 8.025

- Ossesluis recreatie boven Noord, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 75 m, km 14.075-km 14.150

- Nabij Willem Moesweg Zuidoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 50 m, km 16.300-km 16.350

- Echten Noordoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m, km 19.575-km 19.775

- Nieuwe Brugsluis recreatie beneden Zuid, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 50 m, km 21.500-km 21.550

- Nieuwe Brugsluis recreatie beneden Zuid, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 175 m, km 21.850-km 22.025

Verlengde Hoogeveensche Vaart

- Noordscheschutsluis onder Noord, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 60 m, km 29.310-km 29.370

- Noordscheschutsluis boven Zuid, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 330 m, km 29.608-km 29.938

- Geesbrug Zuidwest, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 36.000-km 36.100

- Geesbrug Zuidoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 35 m, km 36.300-km 36.335

- Zwinderen, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 39.160-km 39.170

- Oosterhesselerbrug Zuidwest, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 42.100-km 42.200

- Oosterhesselerbrug Zuidoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 42.395-km 42.495

- Nabij Klenckerbrug Zuidoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 45.309-km 45.409

- Nieuw-Amsterdam 't Vonder-kerkbrug, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, 4,00 m, lengte ca. 100 m, km 52.560-km 52.660

- Kerkbrug-Stieltjeskanaal Zuidoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 250 m, km 53.066-km 53.316

- Kerkbrug-Stieltjeskanaal Zuidoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m, km 53.560-km 53.760

- Kerkbrug-Stieltjeskanaal Zuidoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 140 m, km 53.970-km 54.110

- Ericabrug Zuidwest, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 150 m, km 57.000-km 57.150

- Ericabrug Noordoost, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 50 m, km 57.800-km 57.850

- Klazienaveen-Van Echtenskanaal, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 250 m

Bladderswijk - Oranje

- Kop Oranjekanaal, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 85 m, km 4.585-km 4.500

Vaartraject Erica - Ter Apel (de Veenvaart)

- Schniedersbrug Zuid-Oostkade, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m

- Paul Krugerbrug Noord-Oostkade, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 200 m

- Trambrug (Scholtenskanaal), ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 175 m

- Oranjehaven (Oosterwijk), ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 150 m

- Sluis 12 Noord-Oostkade, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 130 m

- Veenparkkanaal nabij Veenparksluis, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 150 m

- Klazienaveen Noord ( Scholtenskanaal), ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 50 m

Zijtak

- Brug 4 loswal Oost, loswal (beroepsvaart), maximale breedte, enkel, lengte ca. 62 m, km 42.942-km 43.004

- Nieuw-Amsterdam Oostoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 58 m, km 42.788-km 42.846

- Nieuw-Amsterdam Westoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 121 m, km 41.073-km 41.194

- Nieuw-Amsterdam Westoever, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 77 m, km 41.499-km 41.576

Stieltjeskanaal

- Stieltjeskanaalsluis boven West, ligplaats recreatievaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 100 m, km 9.430-km 9.530

- Firma Engelage Westoever, ligplaats met vergunning, maximale breedte, 4,00 m, lengte ca. 100 m, km 3.270-km 3.370

Stadsgracht

- Zuidoost van de spoorbrug, woonboot met vergunning, maximale breedte, enkel, lengte ca. 25 m, km 0.225-km 0.250

- Aan het eind van de Stadsgracht, woonboot met vergunning, maximale breedte, enkel, lengte ca. 25 m, km 0.7-km 0.725

Afwateringskanaal

- Losplaats Wemeijer/gemeente Coevorden, kade alleen voor beroepsvaart West, maximale breedte, enkel, lengte ca. 140 m, km 1.2-km 1.34

- Losplaats betoncentrale, kade alleen voor beroepsvaart Oost, maximale breedte, enkel, lengte ca. 40 m, km 1.213-km 1.253

- Losplaats, laad- en loskade voor de duur van bedrijfsmatige activiteiten voor beroepsvaart, maximale breedte, enkel, lengte ca. 108 m, km 0.844-km 0.952

Alleen enkel liggen is toegestaan: de maximale afmeerbreedte is gelijk aan de toegestane scheepsafmeting op het kanaal(traject), tenzij een andere breedte is vermeld.

Bij bijna alle bruggen en sluizen is een voorziening voor 'het wachten tot bediening'. Deze afmeerplaatsen/wachtplaatsen voor beroepsvaart en/of recreatievaart worden aangegeven met borden.

Bijlage Lijst B

Locaties waar winterstalling in de periode van 1 november tot 1 april met een ontheffing van de provincie Drenthe voor recreatieve voertuigen is toegestaan.

- Drentsche Hoofdvaart, Dieversluis, Oostoever, km 24.480-km 24.580, lengte ca. 100 m, beheer provincie*

- Drentsche Hoofdvaart, Dieversluis, Westoever, km 24.480-km 24.580, lengte ca. 100 m, beheer provincie*

- Drentsche Hoofdvaart, Passantenhaven, km 24.600-km 24.830, lengte ca. 230 m, beheer provincie

- Coevorder Stadsgrachten, Westelijke Stadsgracht, km 0.575-km 0.740, lengte ca. 150 m, beheer provincie*

- Afwateringskanaal Coevorden, Westelijke Oever, km 1.020-km 1.153, lengte ca. 120 m, beheer provincie*

- Verlengde Hoogeveensche Vaart, Geesbrug, Zuidoever, km 36.260-km 36.350, lengte ca. 90 m, beheer provincie

- Verlengde Hoogeveensche Vaart, Nieuw-Amsterdam, Zuidoever-West, km 53.066-km 53.316, lengte ca. 250 m, beheer provincie

- Verlengde Hoogeveensche Vaart, Nieuw-Amsterdam, Zuidoever-Oost, km 53.560-km 53.760, lengte ca. 200 m, beheer provincie

- Verlengde Hoogeveensche Vaart, Klazienaveen, Noordoever, km 60.080-km 60.280, lengte ca. 200 m, beheer provincie

Afmeren ten behoeve van het innemen van een vaste ligplaats voor bewoning is niet toegestaan.

*           Mogelijk toekomstig beheer door derden.

Toelichting

Het langdurig ligplaats innemen op de meeste kanaaltrajecten is vanuit nautische, waterhuishoudkundige, landschappelijke, ecologische of recreatieve belangen ongewenst:

- vanuit nautisch belang omdat de provinciale vaarwegen, gelet op de toelaatbare scheepsafmetingen, in het algemeen erg smal zijn en afgemeerde schepen al snel een belemmering voor de doorgaande scheepvaart vormen;

- vanuit waterhuishoudkundig belang omdat (veel) afgemeerde vaartuigen extra ongewenst weerstand veroorzaken en de kans op het op drift raken van die vaartuigen wordt verhoogd bij het afstromen, met name bij een maximale waterafvoer in de periode van 1 november tot 1 april;

- vanuit landschappelijk belang omdat afgemeerde schepen de gaafheid van het landschap of de cultuurhistorische waarde van het kanaal of gebied kunnen aantasten;

- vanuit ecologisch belang omdat de provincie ecologische verbindingszones tot stand brengt en de aanwezigheid van afgemeerde schepen binnen deze zones, alsook binnen stilte- en rustgebieden en locaties voor faunavoorzieningen, een storende factor is;

- vanuit recreatief belang omdat afmeergelegenheden voor de vaarrecreant of passant worden beperkt door langdurig gestalde schepen.

Gelet op deze belangen is het wenselijk een ligplaatsenbeleid te voeren.