Verordening Adviesraden gemeente Arnhem

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraden gemeente Arnhem

De raad van de gemeente Arnhem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet

besluit vast te stellen de Verordening adviesraden gemeente Arnhem.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Adviesraad: de adviesraad Werk en Inkomen gemeente Arnhem respectievelijk de adviesraad Jeugd & Wmo gemeente Arnhem als bedoeld in artikel 2 eerste lid.

wet: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, respectievelijk de Jeugdwet

Artikel 2. De Adviesraad

 • 1. Er is een adviesraad Werk en Inkomen gemeente Arnhem en een adviesraad Jeugd & Wmo gemeente Arnhem.

 • 2. Ingezetenen van de gemeente Arnhem worden bij de beleidsvorming en de uitvoering van de wet betrokken door de Adviesraad.

 • 3. De leden van de Adviesraad worden benoemd door het college. De adviesraad selecteert en werft zijn eigen leden en doet een voordracht aan het college.

 • 4. De leden van de Adviesraad dienen ingezetenen te zijn van de gemeente Arnhem. Leden mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het college of werkzaam zijn bij de gemeente Arnhem dan wel een instelling die actief is op het terrein van de wet, tenzij het college overtuigd is van de onafhankelijkheid van het betreffende lid.

 • 5. De adviesraad Werk & Inkomen bestaat uit 7 personen onder wie een in functie benoemde voorzitter. De adviesraad Jeugd & Wmo bestaat uit 13 leden onder wie een in functie benoemde voorzitter

 • 6. 6 De adviesraad Jeugd & Wmo heeft een, door het college aangewezen, ambtelijk inhoudelijk secretaris. De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de adviesraad uitsluitend verantwoording schuldig aan de adviesraad.

 • 7. De zittingsduur van de leden bedraagt 4 jaar. Een lid kan slechts één keer worden herbenoemd. De leden blijven in hun functie totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden. De Adviesraad stelt een rooster op ter benoeming en aftreden van haar leden dat zorgt voor een goede balans tussen continuïteit, ervaring en vernieuwing van de Adviesraad.

 • 8. Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

 • a. op eigen verzoek,

 • b. bij verhuizing buiten de gemeente Arnhem,

 • c. bij overlijden,

 • d. na het verstrijken van de zittingsduur van de periode van 4 jaar behoudens herbenoeming,

 • e. bij toetreding tot de gemeenteraad, of het college, dan wel het lid werkzaam zal worden bij de gemeente Arnhem of bij een instelling die actief is op het terrein van de wet of,

 • f. na een ontslagbesluit van het college nadat de Adviesraad, een lid of leden hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college en de Adviesraad

Artikel 3. Taken van gemeentebestuur

 • 1. Het gemeentebestuur vraagt advies aan de Adviesraad en informeert de Adviesraad over beleidsvoornemens ten aanzien van de wet en de uitvoering hiervan op een dusdanig tijdstip dat een advies van de Adviesraad van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2. Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de Adviesraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling, de monitoring en evaluatie van het beleid.

Artikel 4. Taken en bevoegdheden van De Adviesraad

 • 1. De Adviesraad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd integraal te adviseren en te informeren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren, die van belang zijn voor het sociaal domein.

 • 2. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid ten aanzien van de wet en de uitvoering hiervan.

 • 3. Ter uitvoering van de taken bedoeld in het eerste en tweede lid overleggen de verschillende adviesraden onderling om met één adviesdocument te komen.

 • 4. De Adviesraad heeft tot taak aansluiting te houden met de doelgroep en cliënten- en belangenorganisaties.

 • 5. Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen, uitgebracht door toezending aan het college respectievelijk de gemeenteraad.

 • 6. De Adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot een individuele persoon.

Artikel 5. Ondersteuning Adviesraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de Adviesraad. Hiertoe:

 • a. wijst het een ambtenaar aan als contactambtenaar;

 • b. zorgt het ervoor, met in achtneming van artikel 3, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de Adviesraad tijdig bereiken;

 • c. verstrekt het de nodige informatie voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de Adviesraad;

 • d. verstrekt het de informatie zoals bedoeld onder c, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • e. indien van toepassing, ziet het erop toe dat de Adviesraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de Adviesraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 6. Huishoudelijk reglement

De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op, waarin ten minste de volgende zaken zijn vastgelegd:

 • - de taken en bevoegdheden welke worden opgedragen aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester;

 • - de wijze waarop door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke hen bij mandaat zijn opgedragen;

 • - de instelling van een kascontrolecommissie welke jaarlijks de werkzaamheden van de penningmeester aan een controle onderwerpt en hieromtrent verslag uitbrengt aan de adviesraad;

 • - een in te stellen aantal leden wat minimaal voor vergaderingen en besluiten aanwezig moet zijn;

 • - de handhaving van de orde tijdens de vergadering;

 • - de wijze waarop besluitvorming inzake interne aangelegenheden, waaronder de plaatsvervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, tot stand komt;

 • - het instellen van een sollicitatiecommissie voor nieuwe leden;

 • - rooster van aftreden van de leden;

 • - de wijze waarop besluitvorming inzake het uitbrengen van integrale adviezen tot stand komt;

 • - het minimaal aantal jaarlijks te houden vergaderingen;

 • - de openbaarheid dan wel beslotenheid van vergaderingen;

 • - de wijze waarop het huishoudelijk reglement gewijzigd kan worden.

Artikel 7 Budget Adviesraad

 • 1. Ten behoeve van de Adviesraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de Adviesraad, het inwinnen van advies en kosten voor het raadplegen van de doelgroepen binnen de wet.

 • 3. Jaarlijks voor 1 april brengt de Adviesraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

Artikel 8

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of er geschillen zijn over de toepassing van de verordening beslist het College, gehoord de Adviesraad.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 8 Intrekken oude verordening/bepalingen

(vervallen)

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking een dag na de datum waarop deze verordening bekend wordt gemaakt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening adviesraden Sociaal Domein gemeente Arnhem.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2016.

De griffier, De voorzitter,