Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2017

De raad van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 27 september 2016, zaaknummer 55422;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit: vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b

  onder eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot vandoor het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directeof indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienstwordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1 Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt het voorafgaand aan de dienstverlening aan de belastingplichtige meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 2 Als de begroting bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de belastingplichtige ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet het recht wordenbetaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing eninvordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De verordening aansluiting gemeentelijke riolering 2004, bekendgemaakt op 23 december 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 3. De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2017’ .

Ondertekening

Vastgesteld in de besluitvormende vergadering van de raad van 24 november 2016, zaaknummer 55422.
De raad voornoemd,
de griffier, w.g. HAGELSTEIN
de voorzitter, w.g. VAN DER KNAAP