Regeling vervallen per 01-01-2020

Stage-regeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 13-07-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Stage-regeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij;

gelet op artikel 160 Gemeentewet;

gelet op instemming van de Ondernemingsraad van 15 juni 2016;

besluit vast te stellen de Stage-regeling Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1:1:1 Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen, zoals omschreven in de CAR/UWO zijn, voor zover niet anders bepaald, van overeenkomstige toepassing op deze regeling.

Artikel 1:1:1:2 Aanvullende begripsomschrijvingen

Stage

Leerperiode, die als onderdeel van een opleiding aan een erkende onderwijsinstelling, en met begeleiding vanuit die instelling, plaatsvindt bij MijnGemeenteDichtbij.

Stagegever

MijnGemeentedichtbij

Stagiair

Een stagiair is een student van een erkende onderwijsinstelling, die in het kader van zijn opleiding bij de stagegever praktische werkervaring opdoet of een afstudeeropdracht uitvoert.

Artikel 1:2a Stageplaats

Lid 1

Het college kan een student in het kader van opleiding, studie of onderzoek een stageplaats aanbieden op basis van een stage-overeenkomst.

1:2a:1:1

Voor de duur van de stage wordt tussen MijnGemeenteDichtbij en de stagiair een stageovereenkomst gesloten. In de door MijnGemeenteDichtbij voorgeschreven (standaard) overeenkomst worden afspraken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van beide partijen vastgelegd.

Lid 2

Op de stage-overeenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 4a, 5a, 6, 6a, 7, 10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B, 2:4.

1:2a:1:2

Een stagiair ondertekent de integriteitverklaring die wordt uitgereikt door de MijnGemeenteDichtbij.

Lid 3

De stage-overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, waarbij de duur afhankelijk is van de leerdoelen van de stagiair.

1:2a:1:3

Voor de stagiair geldt de verlofregeling zoals die geldt voor de medewerkers die in dienst zijn van MijnGemeenteDichtbij. Wanneer de onderwijsinstelling aangeeft dat het gebruikelijk is de stagiaires verlof te geven volgens de schoolvakanties, kan ook hiervoor worden gekozen. De stagiair neemt in overleg met de praktijkbegeleider verlof op.

Lid 4

De te verrichten werkzaamheden worden bepaald in samenspraak met de stagiair en onderwijsinstelling, waarbij het leerproces van de stagiair centraal staat. Het college zorgt voor adequate begeleiding.

1:2a:1:4

Gedurende de stage zorgt het betreffende team voor een adequate begeleiding en fungeert één teamlid als aanspreekpunt voor stagiair en onderwijsinstelling.

Lid 5

Aan de stagiair kan een onkostenvergoeding worden betaald. Lid 6 De stagiair is geen werknemer in de zin van artikel 2:4 van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

1:2a:1:5

 • 1.

  De stagiair ontvangt maandelijks een vergoeding van:

  • a.

   € 200,- bruto per maand voor een stage vanuit een opleiding op MBO-niveau; 

  • b.

   € 300,- bruto per maand voor een stage vanuit een opleiding op HBO-niveau; 

  • c.

   € 350,- bruto per maand voor een stage vanuit een opleiding op WO-niveau.

 • 2.

  De stagevergoeding is gebaseerd op een werkweek van 36 uur per week met een minimale stage-duur van 2 maanden. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato betaald.

 • 2.

  De stagevergoeding is gebaseerd op een werkweek van 36 uur per week met een minimale stage-duur van 2 maanden. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato betaald.

Deze regeling wordt aangehaald als "Stage-regeling GR MijnGemeenteDichtbij 2016" en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij van 12 juli 2016.
Het dagelijks bestuur,
de voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer
de secretaris,
mr. J.A.F.M. Vorstenbosch