Verordening Participatiefonds 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Participatiefonds 2016

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 108 lid 1 van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING PARTICIPATIEFONDS 2016

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijving
 • 1. Participatiefonds: de door de raad beschikbaar gestelde middelen waaruit bijdragen kunnen worden verstrekt aan inwoners van Hof van Twente ter bevordering van maatschappelijke deelname.

 • 2. Aanvrager: degene die in aanmerking wenst te komen voor een bijdrage uit het participatiefonds, zijn of haar (huwelijks)partner en de tot het gezin behorende thuiswonende kinderen tot 18 jaar.

 • 3. Kind: het minderjarig inwonend kind dat ten laste komt van het huishouden van de aanvrager.

 • 4. Bijstandsnorm: de norm zoals bedoeld in artikel 5 onder c van de Participatiewet.

Artikel 2 Doel Participatiefonds

Een bijdrage uit het participatiefonds wordt verstrekt om inwoners met een minimuminkomen te ondersteunen bij het participeren in het maatschappelijk leven.

HOOFDSTUK 2 BIJDRAGEN

Artikel 3 Sportieve en culturele activiteiten
 • 1. De vergoeding voor het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging en langdurige cursussen, inclusief bijkomende kosten, wordt vastgesteld op een vast bedrag per kalenderjaar.

 • 2. De vergoeding voor het lidmaatschap van de bibliotheek wordt per persoon per kalenderjaar vastgesteld op maximaal de feitelijke abonnementskosten bij de Bibliotheek Hof van Twente.

 • 3. Studerenden vanaf 18 jaar komen niet zelfstandig voor een vergoeding als bedoeld in dit artikel in aanmerking.

 • 4. Het college stelt het bedrag vast als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 Beperkingen

Recht op een vergoeding uit het Participatiefonds bestaat alleen indien:

 • a.

  Er geen voorliggende voorziening aanwezig is met betrekking tot de kosten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd;

 • b.

  Het inkomen van de aanvrager lager is dan 120% van de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • c.

  Het vermogen van de aanvrager, voor zover dat bestaat uit contante middelen en banktegoeden, lager is dan de bedragen genoemd in artikel 34 lid 3 onder a tot en met c van de Participatiewet.

HOOFDSTUK 3 PROCEDURE

Artikel 5 Aanvragen van een bijdrage
 • 1. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 2. De aanvrager verstrekt tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de aanvraag op verzoek van het college bewijsstukken van:

  • a.

   de hoogte van zijn inkomen en vermogen en of;

  • b.

   de kosten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Artikel 6 Terugvordering

Het college kan besluiten tot terugvordering van een bijdrage die ten onrechte is verleend op grond van door de aanvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van deze verordening indien onverkorte toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Participatiefonds 2015.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Participatiefonds 2016”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 27 september 2016.

De raad van Hof van Twente,

de griffier, de voorzitter,

mr. A. Venema drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM