Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016

Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016

Artikel 1

De gemeente Aalsmeer kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

 • 1.

  Erepenning (gemeentelijke erepenning behorende bij het ereburgerschap van de gemeente)

 • 2.

  Rozenpenning

 • 3.

  Bronzen Flora

 • 4.

  Bestuurdersspeld Aalsmeer

Artikel 2

Er wordt een permanente onafhankelijke commissie gemeentelijke ereblijken ingesteld die de aanvragen beoordeelt. De commissie bestaat uit:

 • ·

  De burgemeester

 • ·

  Drie raadsleden

 • ·

  Een wethouder

en wordt ondersteund door de adviseur Kabinetszaken Aalsmeer.

Artikel 3

De commissie, genoemd in artikel 2, brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college kan slechts goed gemotiveerd van dit advies afwijken. Indien het om een toekenning gaat, genoemd in artikel 5, lid a, zal het college het voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Erepenning

Artikel 4

De erepenning (het ereburgerschap) wordt toegekend in zeer bijzondere gevallen, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, aan:

 • a.

  Personen die zich in functie, beroep en/of vrijwilligerswerk gedurende een lange periode aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse bevolking, en vanwege deze uitzonderlijke prestaties aan de goede naam van de gemeente in binnen- en/of buitenland hebben bijgedragen.

 • b.

  Aalsmeerse burgers die op (para)olympisch niveau een medaille hebben behaald.

Artikel 5

De erepenning wordt toegekend door:

 • a.

  de raad, indien het een lid van het college of een burger betreft. De toekenning geschiedt in een besloten vergadering van de gemeenteraad;

 • b.

  het college, indien het een lid van de raad betreft.

Dit besluit is geheim.

Artikel 6

Personen aan wie de erepenning is toegekend, worden door deze toekenning ereburger van de gemeente.

Artikel 7

De erepenning wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een jubileum of afscheid, dan wel naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, waardoor de reden van de toekenning van de erepenning wordt onderschreven.

Artikel 8

De uitreiking van de erepenning geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

Rozenpenning

Artikel 9

De Rozenpenning wordt toegekend aan hen die zich op bijzondere wijze bezoldigd en/of onbezoldigd verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse samenleving.

Artikel 10

De criteria welke hiervoor gelden zijn;

a) De penning wordt toegekend aan burgers die zich gedurende een lange periode aantoonbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse bevolking.

b) De penning wordt tevens toegekend aan personen die vanwege privé dan wel principiële redenen niet voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking wensen te komen.

Artikel 11

De aanvragen worden beoordeeld door de commissie gemeentelijke ereblijken.

Artikel 12

De Rozenpenning wordt toegekend door de burgemeester.

Artikel 13

De uitreiking van de Rozenpenning geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

Bronzen Flora

Artikel 14

Tweejaarlijks vindt de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar plaats. Een jury, bestaande uit:

 • ·

  de burgemeester;

 • ·

  de wethouder economische zaken;

 • ·

  de voorzitter van Ondernemend Aalsmeer ;

 • ·

  en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.

beoordelen alle aanmeldingen en kiezen uiteindelijke de Starter van het Jaar en de Ondernemer van het Jaar. Beide ondernemers ontvangen de Bronzen Flora.

Artikel 15

De uitreiking van de Bronzen Flora geschiedt door de burgemeester dan wel door een ander lid van het college.

Gemeentelijke Oorkonde

Artikel 16

 • 1. Voor verenigingen en stichtingen die hun 50-jarig jubileum vieren (of een volgend meervoud van 25 jaar) wordt een oorkonde beschikbaar gesteld wanneer zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

 • 2. De oorkonde wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. De oorkonde wordt uitgereikt in het openbaar ter gelegenheid van een 50-jarig jubileum (of een volgend meervoud van 25 jaar).

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2016”.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. Het raadsbesluit van 29 december 1947, het aanvullende besluit van 11 september 1967 tot instelling van een erepenning en alle overige niet nader genoemde besluiten en richtlijnen rondom de gemeentelijke ereblijken Aalsmeer, komen met de inwerkingtreding van deze verordening te vervallen.

 • 4. Onverminderd het bepaalde onder het derde lid, blijft met de inwerkingtreding van deze verordening het Burgemeestersbesluit van 29 september 2015, Z-2015/055055, onveranderd van kracht voor het toekennen van de Bestuurdersspeld Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 22 september 2016
De voorzitter,
J.J. Nobel
De griffier,
O.van Kolck