Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Twente

Geldend van 23-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-11-2021

Intitulé

Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Twente

De secretaris/hoofd Veiligheidsbureau, de commandant Brandweer en de Directeur Publieke Gezondheid;

Gelet op artikel 5 van het mandaatbesluit, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 24 februari 2016;

Gelet op de bepalingen in de hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

- Ondermandaat te verlenen aan de in het onderstaande overzicht opgenomen medewerkers:

- Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

Algemeen

Bevoegdheid

Bevoegd functionaris

Bijzonderheden

A1

Aangaan van overeenkomsten uitgaven/inkomsten binnen de begroting

Budgethouders en budgetbeheerders

Volgens Regeling budgetbeheer

A2

Vertegenwoordigen van Veiligheidsregio Twente, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij behandeling van bezwaar- en beroepschriften en verzoeken om voorlopige voorziening

Directiesecretaris

Plv. commandant brandweer

Of anders via machtiging van het Dagelijks Bestuur

A3

Beschikkingsbevoegdheid girale en banktegoeden

Specialist financiën (front- en backoffice)

Per handeling handtekening van twee functionarissen

A4

Beschikkingsbevoegdheid girale en banktegoeden (decentrale pinpassen)

Aangewezen medewerkers

Betalingen via een bankpas tot een maximum van € 1000,- vanaf een specifieke bankrekening

A5

Opnemen en uitzetten van middelen korter dan één jaar

Specialist financiën frontoffice

Treasurystatuut

A6

Versturen betalingsopdrachten

Medewerkers liquiditeit (Regio Twente)

Treasurystatuut

A7

Bankrekeningen openen/sluiten en wijzigen

Medewerker liquiditeit (Regio Twente)

Treasurystatuut

A8

Bankcondities en tarieven afspreken

Medewerker liquiditeit (Regio Twente)

Treasurystatuut

A9

Opnemen en uitzetten van middelen langer dan één jaar

Specialist financiën (Veiligheidsregio)

Na raadplegen portefeuillehouder middelen/

Treasurystatuut

Veiligheidsbureau

Bevoegdheid

Bevoegd functionaris

Bijzonderheden

B1

Ondertekenen van correspondentie over uitvoering van bestuursbesluiten

Directiesecretaris

Geldt niet voor Awb-besluiten en moet gaan om zaken van informatieve of feitelijke aard

B2

Afdoen correspondentie over niet-beleidsmatige aangelegenheden

Directiesecretaris

Routinematige zaken van informatieve of feitelijke aard

Brandweer

Bevoegdheid

Bevoegd functionaris

Bijzonderheden

C1

Uitvoering Wet veiligheidsregio’s:

Waarschuwen bevolking (artikel 25,lid 1, sub c);

OVD/HOVD/CvD/AGS

C2

Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting (artikel 25, lid 1, sub d);

OVD/HOVD/CvD/AGS

C3

Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (artikel 25, lid 1, sub e Wvr);

Teamleider Toezicht en objectinformatie Teamleider Advies

Sectorhoofd Brandveiligheid

Routinematig (niet bestuurlijk gevoelig, A en B-evenementen)

Niet-routinematig (bestuurlijk gevoelig, C-evenementen)

C4

Uitvoering Besluit externe veiligheid inrichtingen: Adviseren bevoegd gezag over groepsrisico en mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking omvang ramp of zwaar ongeval (12, lid 3 en 13, lid 3 Bev)

Sectorhoofd Brandveiligheid

C5

Uitvoering Besluit externe veiligheid transport (artikel 9 Bev)

Sectorhoofd Brandveiligheid

C6

Uitvoering besluit externe veiligheid buisleidingen (artikel 12, lid 2 Bev)

Sectorhoofd Brandveiligheid

C7

Uitvoering Vuurwerkbesluit (artikelen 2.2.3, lid 3, 3.2.2, lid 3, 3A.2.2 en 3B.3a, lid 6).

Sectorhoofd Brandveiligheid

C8

Op verzoek beoordelen veiligheidsrapport en meedelen conclusies daarover aan bevoegd gezag . (Besluit risico’s zware ongevallen 2015);

Sectorhoofd Brandveiligheid

C9

Vaststellen vergoeding bij afwijking van gestelde normtijden van de duur van een oefening;

Dienstdoende oefenleider

C10

Uitbrengen advies als bedoeld in artikel 6.3, lid 1 onder a van het Besluit omgevingsrecht

Teamleider Advies

C11

Aangaan en ondertekenen convenanten met instellingen en bedrijven over brandveiligheid

Sectorhoofd Brandveiligheid

C12

Afdoen correspondentie over routinematige aangelegenheden, niet voortvloeiend uit een wettelijke bevoegdheid en niet gericht op rechtsgevolg.

Teamleiders

C14

Conform artikel 19:32 van de AVT:

De verklaring van de eed of belofte afnemen bij brandweervrijwilligers die niet aanwezig konden zijn bij de daarvoor georganiseerde bijeenkomsten.

Sectorhoofd Repressie

C15

Toekennen e-herkenningsmiddel

Sectorhoofd Strategie en Ondersteuning

Op aanvraag van de teamleider

GHOR

D1

Toekennen waarnemingstoelage (artikel 3:1:2 Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Twente)

Hoofd bureau

GHOR

D2

Overwerkvergoeding (artikel 3.2 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D3

Toelage onregelmatige dienst (artikel 3.3 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D4

Verschuivingstoelage (artikel 3.4 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D5

Telefoonkostenvergoeding (artikel 3.8.1 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D6

EHBO- en BHV-vergoeding (artikel 3:10:1 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D7

Compensatieverlof (artikel 4:2:1:2 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D8

Vaststellen rooster werktijden artikel 4:2 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D9

Uitwisselen vakantieuren (artikel 4a:1 en 4a:2 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D10

Verlenen vakantie (artikel 6:1:1 AVT), buitengewoon verlof (artikel 6:1:4 AVT), langdurig zorgverlof (artikel 6:4:1a), vakbondsverlof (artikel 6:4:2 AVT), kortdurende zorgverlof (artikel 6:4:3 AVT), ouderschapsverlof (artikel 6:5 AVT), zwangerschaps- en bevallingsverlof (artikel 6:7 AVT), adoptie- en pleegzorgverlof (artikel 6:8 AVT), onbetaald verlof t.b.v. levensloopregeling (artikel 6:9 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

Langdurig zorgverlof vooraf overleg met directeur

D11

Toekennen studiefaciliteiten (hoofdstuk 11 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D12

Verplaatsingskosten (hoofdstuk 19 AVT)

Hoofd bureau

GHOR

D13

Toekennen gratificaties

Hoofd bureau GHOR

Bij gratificatie meer dan € 450,- vooraf overleg met directeur.

D14

Vaststelling beoordeling

Hoofd bureau

GHOR

Indien sprake van rechtsgevolg vooraf overleg met directeur

D15

Aangaan detacheringsovereenkomsten

Hoofd bureau

GHOR

D16

Aangaan samenwerkingsconvenanten

Hoofd bureau

GHOR

D17

Afdoen correspondentie over routinematige aangelegenheden

Hoofd bureau

GHOR

D18

Ondertekening van correspondentie over uitvoering bestuursbesluiten

Hoofd bureau

GHOR

Ondertekening

Vastgesteld door het secretaris/hoofd Veiligheidsbureau, commandant brandweer en directeur Publieke gezondheid op:
14 oktober 2016
secretaris/hoofd Veiligheidsbureau
H.G.W. Meuleman
11 oktober 2016
commandant Brandweer
Ing. S.J.M. Wevers MCDm
27 oktober 2016
Directeur Publieke Gezondheid
S. Dinsbach