TREASURYSTATUUT GEMEENTE WAALRE 2016

Geldend van 02-11-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2016

Intitulé

TREASURYSTATUUT GEMEENTE WAALRE 2016

De raad van de gemeente Waalre;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 2016, nr. 2016-46;

gelet op het bepaalde in artikel 212 van de Gemeentewet;

gelet op de Financiële Verordening van de gemeente Waalre;

gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido);

gelet op de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden;

gelet op de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden;

gelet op de Wijzigingswet Wet financiering decentrale overheden (Verplicht schatkistbankieren);

gelet op de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;

gelet op de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof),

Besluit:

Vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Waalre 2016.

Hoofdstuk I BEPALINGEN

Artikel 1 Uitgangspunten

Het college voert de treasuryfunctie uit binnen de kaders van de wet en draagt daarbij zorg voor:

 • a.

  Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid).

 • b.

  Het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie).

 • c.

  Het zo veel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen (rente-optimalisatie).

 • d.

  Het streven naar een goede balans tussen de interne kosten van een efficiënte en effectieve uitoefening van de treasuryfunctie enerzijds en het beperken van de externe kosten bij het beheer van geldstromen en financiële posities anderzijds.

Artikel 2 Aantrekken van leningen

 • a.

  Bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen (korter dan één jaar) wordt gebruik gemaakt van een korte termijn liquiditeitsplanning en de wettelijke kasgeldlimiet wordt niet overschreden.

 • b.

  Bij het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen (langer dan één jaar) wordt gebruik gemaakt van een meerjaren liquiditeitsplanning en de renterisiconorm wordt niet overschreden.

 • c.

  Voor het aantrekken van leningen voor langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd.

 • d.

  De gemeente kan gebruik maken van de mogelijkheid om liquide middelen te lenen bij andere openbare lichamen conform art.2.3 van de wet Fido.

 • e.

  Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Artikel 3 Verstrekken van leningen en garanties

 • a.

  Het verstrekken van leningen en garanties wordt uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van de te verstrekken leningen en garanties.

 • b.

  Het verstrekken van leningen en garanties kan slechts geschieden nadat de gemeenteraad hierover is gehoord. Bij wijze van uitzondering stelt de gemeente zich zonder kennisgeving vooraf aan de Raad garant voor:

  • 1.

   Leningen aangegaan door Waalrese stichtingen ten behoeve van sociale woningbouw, die voor het aangaan van hun lening een beroep doen op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit op basis van de ongelimiteerde achtervangovereenkomst die de gemeente in 2007 met WSW is aangegaan.

 • c.

  Aan het verstrekken van leningen en garanties worden nadere voorwaarden verbonden.

Artikel 4 Uitzettingen van (overtollige) middelen

Uitzettingen worden gedaan conform de Wet Verplicht schatkistbankieren en de regeling schatkist-bankieren decentrale overheden, waarbij de volgende uitgangspunten van toepassing zijn:

 • a.

  Gelden kunnen bij de schatkist worden aangehouden op een rekening-courant of in een deposito.

 • b.

  In afwijking van lid a. kunnen ook liquide middelen in de vorm van leningen uitgezet worden bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast (art 2.3 wet Fido).

Artikel 5 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 • a.

  De raad heeft een kaderstellende en controlerende functie en bepaalt, binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving, de kaders van de financieringsfunctie.

 • b.

  Het college van B&W is verantwoordelijk voor het vaststellen van de dagelijkse treasurypraktijk. Het college heeft de taak om het treasury beleid en de uitvoering hiervan binnen de kaders van de gemeenteraad uit te voeren.

 • c.

  De treasurer binnen de ambtelijke organisatie gaat over de beheersing en de dagelijkse uitvoering van het treasurybeleid binnen de kaders van de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie en geeft uitvoering aan de vastgestelede beleidsregels en het uitvoeringsbesluit treasury.

 • d.

  In het uitvoeringsbesluit treasury is een gedetailleerdere uitwerking van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is opgenomen.

Artikel 6 Uitvoeringsregels

De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om regels op te stellen ter uitvoering van het gestelde in dit statuut en legt deze vast te leggen in het uitvoeringsbesluit treasury.

Hoofdstuk II SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking per 1 november 2016, onder gelijktijdige intrekking van het treasurystatuut gemeente Waalre 2002.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als het “Treasurystatuut gemeente Waalre 2016”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering vanDatum besluit | 18 oktober 2016.
De raad van de gemeente Waalre,
de griffier, de voorzitter,
  
W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer