Regeling vervallen per 28-11-2013

Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen en openbare ruimte gemeente Nijmegen

Geldend van 15-10-2009 t/m 27-11-2013

Intitulé

Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen en openbare ruimte gemeente Nijmegen

Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen en openbare ruimte gemeente Nijmegen

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Openbaar gebouw: gebouw dat een functie heeft voor een publiek groter dan de directe gebruikers zoals bewoners of werknemers van het gebouw gelegen in de Gemeente Nijmegen.

 • 2.

  Bestaand gebouw: een gebouw dat minimaal 3 jaar voor indiening van de aanvraag is voltooid

 • 3.

  Openbare ruimte: gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Nijmegen met een openbare functie, niet zijnde gebouwen, waarvan de Gemeente Nijmegen het eigendom en/of beheer heeft en die reeds als openbare ruimte is ingericht.

2. Subsidieplafond

De raad stelt een budget vast.

3. Aard van de subsidie

Voorafgaande aan de subsidievaststelling wordt een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

Paragraaf 2. Subsidieverlening

4. Aanvraag

 • 1.

  Indien een eigenaar, beheerder of gebruiker van een openbaar gebouw een voorziening aan een gebouw wil treffen die bijdraagt aan het beter toegankelijk maken van het gebouw ten behoeve van invaliden en minder mobiele ouderen kan hij hiertoe subsidie aanvragen bij Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  Indien de Gemeente Nijmegen een voorziening in de openbare ruimte wil treffen die bijdraagt aan het beter toegankelijk maken van de openbare ruimte ten behoeve van invaliden en minder mobiele ouderen dient de directeur van de opdrachtgevende afdeling hiertoe een aanvraag in bij Burgemeester en Wethouders.

 • 3.

  De aanvraag bestaat uit een door Burgemeester en Wethouders vastgesteld formulier waarop een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, een raming van de meerkosten en het adres of de locatie van de aan te brengen voorziening dienen te zijn vermeld.

 • 4.

  Op aanvragen wordt beschikt in volgorde van ontvangst.

5. Weigeren

De aanvraag wordt geweigerd:

 • a.

  Als de voorgenomen voorziening niet voldoet aan de eisen van het Handboek voor toegankelijkheid (Uitgever Reed-Elsevier, 6e druk, maart 2008, ISBN 9789062286843);

 • b.

  Indien een bijdrage wordt gevraagd voor een voorziening in de openbare ruimte die nog niet is ingericht;

 • c.

  Indien het budget dat door de raad is vastgesteld door de aanvraag te boven wordt gegaan.

6. Kosten van een voorziening

Door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde kosten van het aanbrengen van voorzieningen die specifiek voor het verbeteren van de toegankelijkheid worden gemaakt ter zake van:

 • a.

  de aanneemsom voor het verrichten van de werkzaamheden;

 • b.

  het architectenhonorarium, voor zover dit niet hoger is dan het maximale honorarium, bedoeld in SR van de Bond van Nederlandse Architecten, zoals dat geldt op het moment van indiening van de aanvraag;

 • c.

  het toezicht op de uitvoering;

 • d.

  de leges van de bouwvergunning en precariorechten;

 • e.

  de aansluiting op de nutsvoorzieningen;

 • f.

  collectieve begeleidingskosten;

 • g.

  onderzoek en adviezen op het gebied van constructies of op bouwfysisch gebied;

 • h.

  administratieve kosten;

 • i.

  de kosten van een bouwtechnisch garantiecertificaat;

 • j.

  renteverlies voor zover dit verband houdt met het treffen van de voorzieningen;

 • k.

  een reservering voor kostenverhogingen van 5 %, goedgekeurd door Burgemeester en Wethouders, die ten tijde van de raming van de onder a. tot en met j. genoemde kosten redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

 • l.

  BTW indien en voor zover deze niet verrekenbaar is.

7. Subsidiabele kosten

Voor subsidie in aanmerking komt:

 • a.

  75 % van dat deel van de kosten van de voorziening dat specifiek voor de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar gebouw is bestemd met een maximum van € 10.000,--.

 • b.

  75 % van dat deel van de kosten van het daadwerkelijk toegankelijker maken van de openbare ruimte als aantoonbaar is dat de kosten niet uit reguliere budgetten of middelen kunnen worden bekostigd met een maximum van € 10.000,--.

 • c.

  75 % van dat deel van de kosten van het aanbrengen van een liftinstallatie met een maximum van € 25.000,-.

 • d.

  75 % van de kosten voor advies en begeleiding door het Expertisecentrum Toegankelijkheid van de WIG.

8. Vooruitlopen op subsidieverlening

 • 1.

  Met het uitvoeren van de voorziening mag niet worden gestart voordat Burgemeester en Wethouders de subsidie hebben verleend.

 • 2.

  Van het bepaalde in het eerste lid kan worden afgeweken indien Burgemeester en Wethouders hiervan ontheffing verlenen.

Paragraaf 3. Subsidievaststelling en betaling

9. Subsidievaststelling en betaling

 • 1.

  Binnen zes maanden na uitvoering van de werkzaamheden meldt de aanvrager dit bij Burgemeester en Wethouders.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen op verzoek ontheffing verlenen van deze termijn.

 • 3.

  De melding moet bestaan uit een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden , een opgave van de meerkosten, betalingsbewijzen en een opgave van het bank- of gironummer voor de uitbetaling.

 • 4.

  Burgemeester en Wethouders stellen binnen 8 weken na ontvangst de subsidie vast.

 • 5.

  Betaling vindt plaats binnen 4 weken na subsidievaststelling.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

10. Intrekking

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders kunnen de subsidieverlening intrekken indien zes maanden na de subsidieverlening geen begin is gemaakt met de uitvoering van de voorziening.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen op verzoek ontheffing verlening van de in het eerste lid genoemde termijn.

 • 3.

  Burgemeester en Wethouders kunnen de verlening intrekken indien blijkt dat de aangebrachte voorziening niet voldoet aan de voorwaarden van deze regeling.

11. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing, kunnen zij afwijken van de bepalingen van deze verordening.

12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening verbetering toegankelijkheid”.

Toelichting Verordening verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen en openbare ruimte gemeente Nijmegen

Algemeen

In het Collegeakkoord van de gemeente Nijmegen is het volgende opgenomen:

Om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en van de openbare ruimte te verbeteren voor gehandicapten en minder mobiele ouderen, zullen we een stimuleringsfonds vormen. In dit fonds storten we een bedrag van € 500.000,- dat onttrokken wordt aan de Reserve Strategische Investeringen. We denken dat dat voldoende is voor 2 à 3 jaar. Daarna evalueren we de werking van het stimuleringsfonds en doen we voorstellen voor voortzetting of beëindiging.

Het voorgaande is uitgewerkt in een verordening waarin definities, criteria, voorwaarden, procedure en de hoogte van de bijdrage zijn opgenomen. Ook is aangegeven wie de regeling uitvoert en hoe de uitvoering plaatsvindt.

Voor de duidelijkheid en een snelle uitvoering is getracht de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden.

De subsidie wordt alleen toegekend voor bouwkundige voorzieningen aan bestaande openbare gebouwen. Dit gebeurt omdat het Bouwbesluit de mogelijkheid biedt om de essentiële elementen van toegankelijkheid van nieuwbouw in veel gevallen af te dwingen. Een stimuleringspremie is daarom voor deze categorie niet zinvol. Bovendien kan er bij nieuwbouw uitgegaan worden van een eigen verantwoordelijkheid van de betreffende opdrachtgever. Daarnaast wordt subsidie verleend voor het treffen van voorzieningen die de toegankelijkheid van de openbare ruimte verbeteren.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd.

Paragraaf 1. Inleidende bepalingen

1. Begripsomschrijvingen

1.1 Openbare gebouwen

Onder openbare gebouwen worden gebouwen verstaan die, in de ruime zin des woords, een publieksfunctie hebben. Het begrip is echter ruimer gesteld dan de gebruikelijke definitie van openbare gebouwen. Het betreft ook bijvoorbeeld winkels, praktijken of kantoren. Woningen en woongebouwen zijn uitgesloten van de regeling omdat hiervoor via de Wet Voorzieningen Gehandicapten voorzieningen kunnen worden getroffen.

Een aparte categorie vormen de gemeentelijke gebouwen. Dit zijn openbare gebouwen die in eigendom of beheer zijn van de gemeente Nijmegen. Deze gebouwen zijn in principe uitgesloten van subsidiëring.

1.2 Openbare ruimte

Subsidiëring van ingrepen in de openbare ruimte is in principe uitgesloten. De bestuurlijk vastgestelde checklist openbare ruimte voorziet in voldoende aandacht voor het aspect van de toegankelijkheid bij ingrepen in de openbare ruimte. Onder openbare ruimte wordt verstaan het gebied van de bebouwde kom van de gemeente Nijmegen met uitzondering van gebouwen. In dit verband zal het concreet gaan om met name straten, pleinen en parken en de inrichting (inclusief de ‘stoffering en meubilering’) daarvan. In uitzonderlijke gevallen kunnen bijdragen worden verleend maar wel alleen voor voorzieningen en aanpassingen in een bestaande situatie; voorzieningen in nieuw te creëren openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld in de Waalsprong, zijn uitgesloten van subsidiëring. Dat betekent ook dat als een locatie in de bestaande stad grootschalig herontwikkeld wordt, zoals bijvoorbeeld het Dobbelmanterrein, hiervoor nooit een bijdrage verstrekt zal worden. Hierbij is de grens van het betreffende exploitatiegebied maatgevend.

Als er sprake is van voorzieningen die worden getroffen in een Woonservicegebied in de bestaande stad dan gelden de grenzen zoals die voor dit gebied gedefinieerd zijn. Ook hiervoor geldt voornoemde uitsluiting van grootschalige herontwikkelingslocaties.

1.3 Bestaande gebouwen

Gebouwen die minimaal drie jaar voor het tijdstip van indiening van de aanvraag om subsidie voltooid zijn. Voor deze definitie is gekozen omdat het aanbrengen van voorzieningen in gebouwen die kort geleden voltooid zijn zowel uit technisch als uit kostenoogpunt inefficiënt is.

Paragraaf 2. Subsidieverlening

1. Subsidievoorwaarden

De voorziening moet bijdragen aan het beter toegankelijk maken van openbare gebouwen of de openbare ruimte. De voorzieningen moeten voldoen aan de eisen volgens het Handboek voor Toegankelijkheid. Verder moet de uitvoering doelmatig en sober zijn. De Afdeling Bouwen en Wonen van de Gemeente Nijmegen zal voornoemde aspecten beoordelen.

Voor de verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt gekozen voor twee sporen. Ten eerste wordt aangesloten op de analyse en de aanbevelingen in de rapportage van de werkgroep ‘ouderen en mobiliteit’.

In voornoemde werkgroep waren onder andere de volgende instanties vertegenwoordigd:

 • -

  Seniorenraad

 • -

  Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen (SWON)

 • -

  Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG)

Ten tweede wordt aangesloten op de plannen voor Woonservicegebieden (vroeger Woonzorgzones genoemd) die momenteel in Nijmegen ontwikkeld worden. Dit betekent dat fysieke voorzieningen die de toegankelijkheid van de openbare ruimte in woonservicegebieden vergroten in uitzonderlijke gevallen voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen.

Voornoemde twee elementen vormen ook het kader. Aanvragen die geen betrekking hebben op deze twee sporen worden niet gehonoreerd.

Gestreefd is naar een eenvoudige regeling die weinig uitvoeringsuren en dus kosten met zich mee brengt. In een aantal gevallen zal er sprake zijn van niet-professionele opdrachtgevers terwijl de ervaring ook heeft geleerd dat er ook in de uitvoeringsfase dingen mis kunnen gaan. Om dit te voorkomen kan de aanvrager een beroep doen op het Expertisecentrum Toegankelijkheid van de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG). De adviezen en de begeleiding van dit Expertisecentrum helpen niet alleen de aanvrager van subsidie om de juiste beslissingen te nemen bij het verbeteren van de toegankelijkheid, maar waarborgen tevens de doelmatigheid en bruikbaarheid van de te realiseren voorzieningen. De kosten van deze advisering en begeleiding worden gezien als meerkosten en worden daarom gesubsidieerd.

Voor het overige worden deze aspecten beoordeeld door de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Nijmegen.

De voorzieningen moeten worden aangebracht in gebouwen die een bepaalde openbare of publieke functie hebben en daarom in principe voor iedereen of een specifieke klantengroep toegankelijk moeten zijn. Gebouwen die alleen een woonfunctie hebben zijn uitgesloten van subsidiëring.

2. Subsidiegegadigden

2.1 Categorie openbare gebouwen

De subsidie wordt verstrekt aan diegene die de voorzieningen bekostigt. Dit kan dus zowel de eigenaar of verhuurder als de huurder of gebruiker zijn. Duidelijk moet zijn dat de eigenaar instemt met het aanbrengen van de voorzieningen. Het kan bijvoorbeeld ondernemers, zelfstandigen of stichtingen betreffen.

2.2 Categorie gemeentelijke openbare gebouwen en de openbare ruimte

De gemeente Nijmegen

3. Subsidiabele kosten

Dat deel van de kosten dat specifiek voor de verbetering van de toegankelijkheid bestemd is. Als bijvoorbeeld de toegangsdeur van een winkel vernieuwd wordt en er wordt in plaats van een standaarddeur (die door duwen en trekken geopend wordt) een automatisch openende deur geplaatst vormt het prijsverschil tussen deze beide deurtypen de meerkosten.

Een ander voorbeeld: als de ingreep bestaat uit het verminderen of opheffen van hoogteverschillen (bijvoorbeeld het verwijderen van drempels met daarbij aanpassing van de hoogte van deuren) dan zijn alle kosten te beschouwen als meerkosten.

4. Hoogte van de subsidie

4.1 Openbare gebouwen

Voor een daadwerkelijk stimulerend effect is het belangrijk dat er een gedeelte van de daadwerkelijke meerkosten wordt vergoed. Gekozen is voor een bijdrage ter hoogte van 75 % van de subsidiabele kosten. In de praktijk is bij stimuleringsregelingen gebleken dat lagere percentages minder of helemaal niet werken. Grote investeringen (met name voor liften) zouden echter een onevenredig groot beroep op het beschikbare budget kunnen doen zodat een maximering wenselijk is. De maximum subsidie wordt daarom gesteld op € 10.000,--.

Veel ingrepen zullen relatief beperkte kosten met zich meebrengen. Het betreft vaak het opheffen van hoogteverschillen, het verbreden van toegangen en het aanbrengen van automatische deuren. Het is belangrijk om een zo groot mogelijk stimulerend effect te bereiken voor zoveel mogelijk projecten.

4.2 Gemeentelijke openbare gebouwen

In principe zijn deze gebouwen uitgesloten van deze regeling omdat hiervoor een afzonderlijk budget beschikbaar is. In uitzonderlijke gevallen zullen voor de voorzieningen in deze gebouwen de subsidiabele kosten voor 75 % worden vergoed. Ook hier geldt een maximum bijdrage per aanvraag van € 10.000,--.

4.3 Openbare ruimte

Omdat er een checklist openbare ruimte is vastgesteld is de noodzaak voor afzonderlijke subsidiëring via deze regeling in principe overbodig geworden. In uitzonderlijke gevallen wordt bij verbetering van de toegankelijkheid van de openbare ruimte 75 % van de subsidiabele kosten vergoed. Vooralsnog wordt de bijdrage gemaximeerd op € 10.000,-- per aanvraag. Een bijdrage wordt alleen verleend als aantoonbaar is dat de kosten niet uit reguliere budgetten of middelen kunnen worden bekostigd. Hierbij wordt uitgegaan van de daarvoor geldende regels en gemaakte afspraken.

De procedure met betrekking tot het aanvragen en de subsidiëring is gelijk aan die van openbare gebouwen met dien verstande dat de aanvragen ook zullen worden beoordeeld door de afdeling Openbare Ruimte van de Gemeente Nijmegen. Voor de voorzieningen die in de openbare ruimte uitgevoerd zullen worden zal de gemeente Nijmegen in de regel zowel opdrachtgever als uitvoerder zijn.

5. Aanvraag, subsidieverlening, gereedmelding, subsdidievaststelling, betaling en intrekking

5.1 Indiening aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend door diegene die de voorzieningen bekostigt.

De regeling wordt uitgevoerd door de afdeling Bouwen en Wonen van de Gemeente Nijmegen. Aanvragen moeten bij deze afdeling worden ingediend.

De aanvraag bestaat uit een formulier met een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met daarbij een gespecificeerde raming van de subsidiabele kosten en het adres of de locatie.

Als voldaan is aan alle voorwaarden verstrekt de gemeente een subsidieverlening.

In principe mag geen aanvang met de werkzaamheden worden gemaakt voordat er sprake is van een subsidieverlening. In voorkomende gevallen kan hiervoor ontheffing worden verleend.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en voor zover er nog voldoende budget aanwezig is.

Aanvragers kunnen gebruik maken van het Expertisecentrum Toegankelijkheid van de WIG voor advisering omtrent de noodzakelijke voorzieningen. Ook kan dit Expertisecentrum zorg dragen voor begeleiding in het gehele proces. De kosten van deze begeleiding kunnen door de aanvrager als meerkosten worden opgevoerd en komen derhalve voor subsidiëring in aanmerking.

Om een efficiënte en doelmatige benutting en een goede afstemming te waarborgen zal de afdeling Openbare Ruimte van de Gemeente Nijmegen in voorkomende gevallen worden geraadpleegd. Iedere instantie, persoon of belangenbehartiger kan signaleren en/of initiëren.

5.2 Subsidievaststelling en betaling

5.2.1 Gereedmelding

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd meldt de aanvrager dit aan de gemeente (Afdeling Bouwen en Wonen). Deze melding moet binnen zes maanden na voltooiing van de werkzaamheden geschieden. De melding moet vergezeld gaan van een omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, een gespecificeerde opgave van de definitieve subsidiabele kosten, betalingsbewijzen en een opgave van het bank-/gironummer waarop de bijdrage moet worden uitbetaald.

5.2.2 Subsidievaststelling

Op grond van voornoemde gereedmelding verstrekt de gemeente een subsidievaststelling.

De hoogte van de bijdrage in de subsidievaststelling kan, afhankelijk van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden, wel lager maar nooit hoger zijn dan die bij de subsidieverlening.

Burgemeester en Wethouders kunnen op verzoek ontheffing verlenen van de termijn van 6 maanden.

5.2.3 Uitbetaling

De bijdrage wordt uitbetaald nadat er een subsidievaststelling heeft plaatsgevonden. De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal worden gecontroleerd door de gemeente Nijmegen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de subsidie rechtmatig en doelmatig verstrekt wordt. De subsidie wordt binnen 4 weken na de subsidievaststelling uitbetaald.

6. Evaluatie

Om vast te stellen of de regeling het beoogde effect sorteert en om zonodig tussentijdse bijstellingen te kunnen doen zal er na 1 jaar een rapportage met daarin de voortgang en eventuele knelpunten opgesteld worden.

7. Adressen en contactpersonen

Bouwen en Wonen:

Gemeente Nijmegen

Directie Grondgebied

Afdeling Bouwen en Wonen G330

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Contactpersonen: Theo Stikkelman, Tom van der Borg en Gerry Janssen

Telefoon: 024-3293438, 3293480 of 3293439

E-mail:

t.stikkelman@nijmegen.nl

g.janssen@nijmegen.nl

t. van.der.borg@nijmegen.nl

Expertisecentrum toegankelijkheid WIG:

Werkgroep Integratie Gehandicapten

Expertisecentrum Toegankelijkheid

Julianaplein 1

6524 AG Nijmegen

Contactpersonen: Jos Kersten en Louis Bras

Telefoon: 024-3650100

E-mail:

j.kersten@wig.nl

l.bras@wig.nl

Openbare Ruimte:

Gemeente Nijmegen

Directie Grondgebied

Afdeling Openbare Ruimte G520

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

Contactpersoon: Klaas-Jan Gräfe

Telefoon: 024-3292831

E-mail: k.grafe@nijmegen.nl