Algemene subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Intitulé

Algemene subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Activiteit:

een samenhangend geheel van werkzaamheden die door een instelling zal worden uitgevoerd en die door het college kan worden gesubsidieerd. De prestaties worden in meetbare termen gedefinieerd, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

b. Activiteitenplan:

een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. Hierin zijn opgenomen de na te streven doelstellingen en per activiteit de daarvoor benodigde personele, materiële en financiële middelen.

c. Activiteitenverslag:

het activiteitenverslag beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen.

d. Afkoopsom:

het bedrag waarop een subsidie (jaarlijks) wordt vastgesteld.

e. Awb:

Algemene wet bestuursrecht

f. Bekostigingsoverzicht:

het overzicht dat deel uitmaakt van de begroting waarin de financiële gegevens staan vermeld ten aanzien van de structureel te subsidiëren vrijwilligersorganisaties.

g. Beleidsregel:

een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

h. Bestuursorgaan:

de raad dan wel het college van de gemeente Kerkrade.

i. Boekjaar:

een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

j.College:

het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade.

k. Instelling:

zie definitie rechtspersoon.

l. Leden:

de, op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar of periode waarover subsidie wordt verleend, bij een instelling ingeschreven en contributie betalende leden alsmede naar rato van omvang van een instelling een aantal buitengewone leden.

Jeugdleden:

de bij een instelling ingeschreven en contributie betalende leden, welke op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het jaar of periode waarover subsidie verleend wordt, jonger zijn dan 18 jaar.

Volwassen leden:

de bij een instelling ingeschreven en contributie betalende leden, welke op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het jaar of periode waarover subsidie verleend wordt, 18 jaar of ouder zijn.

Kerkraadse leden:

de bij een instelling ingeschreven en contributie betalende leden, welke op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het jaar of periode waarover subsidie verleend wordt, in de gemeente Kerkrade woonachtig zijn en als zodanig ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Actieve leden:

de leden die daadwerkelijk de activiteit van de vereniging verrichten en contributie betalen aan de betreffende vereniging.

Buitengewone leden:

de leden die niet daadwerkelijk de activiteit van de vereniging verrichten maar door de vereniging wel als lid zijn aangenomen of benoemd. Hiertoe behoren o.a. ereleden, kaderleden, bestuursleden en recreanten.

m. Raad:

de gemeenteraad van Kerkrade

n. Rechtspersoon:

een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die zich, zonder winstoogmerk, de behartiging van de belangen van ideële en/of materiële aard van (een deel van) de Kerkraadse bevolking ten doel stelt.

o. Stichting:

een stichting als bedoeld in Boek 2, titel 6 van het Burgerlijk Wetboek die beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken waarbij zij zich de behartiging van de belangen van ideële en/of materiële aard van (een deel van) de Kerkraadse bevolking ten doel stelt.

Kerkraadse stichting

een stichting die statutair gevestigd is in Kerkrade en wiens reguliere activiteiten plaats- vinden in Kerkrade.

p. Subsidie:

de aanspraak op financiële middelen door het bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuurs- orgaan geleverde goederen of diensten.

Structurele subsidie:

jaarlijks of meerjarig te verlenen subsidie in de kosten van reguliere activiteiten aan instellingen die door het college aangewezen zijn.

Incidentele subsidie:

een subsidie die het college verstrekt voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter.

Waarderingssubsidie:

een incidentele subsidie die wordt verleend als blijk van waardering of aanmoediging voor het uitvoeren van een activiteit of activiteiten en die past / passen binnen het vastgesteld gemeentelijk beleid.

q. Subsidiebeschikking:

een door het college genomen besluit tot:

 • ·

  het verlenen van subsidie;

 • ·

  het afwijzen van een verzoek om subsidie;

 • ·

  het definitief vaststellen van subsidie;

 • ·

  het intrekken of wijzigen van een besluit tot subsidieverlening of subsidievaststelling;

 • ·

  het verlenen van voorschotten.

r.Subsidieperiode:

het in de subsidiebeschikking bepaalde tijdvak waarvoor subsidie is verleend. De structurele subsidies kunnen voor één boekjaar of een aantal boekjaren worden verleend.

s. Subsidieplafond:

het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

t. Subsidievaststelling:

de beschikking waarbij het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld en dat een onvoorwaardelijke aanspraak geeft op betaling van het vastgestelde bedrag.

u. Subsidieverlening:

de beschikking die voorafgaand aan de subsidiabele activiteit wordt gegeven, waarbij een omschrijving van te leveren prestaties, de maximale hoogte van het subsidiebedrag en de aan de subsidie verbonden verplichtingen worden meegedeeld.

v. Subsidieverstrekking:

de verzamelterm voor het toekennen van subsidie wat zowel subsidieverlening als subsidievaststelling omvat.

w. Vereniging:

een vereniging als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die zich, zonder winstoogmerk, de behartiging van de belangen van ideële en/of materiële aard van (een deel van) de Kerkraadse bevolking ten doel stelt en die opgericht is door een bij een notaris vastgestelde akte en die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kerkraadse vereniging:

Een vereniging die statutair gevestigd is in Kerkrade, wier reguliere activiteiten plaatsvinden in Kerkrade en waarvan minimaal 30% van het totaal aantal actieve leden woonachtig is in de gemeente Kerkrade en als zodanig staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Wanneer van het totaal aantal actieve leden minder dan 30% woonachtig is in de gemeente Kerkrade en er binnen Parkstad geen andere soortgelijke vereniging actief is, wordt deze vereniging ook als Kerkraadse vereniging beschouwd, mits deze statutair gevestigd is in Kerkrade en de reguliere activiteiten in Kerkrade plaatsvinden.

x. Vrijwilliger:

een persoon die niet op grond van een arbeidsovereenkomst en die anders dan beroepsmatig actief is ten behoeve van een instelling.

y. Vrijwilligersorganisatie:

een met naam genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij de inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1. Deze verordening is van toepassing op alle subsidiebesluiten die betrekking hebben op vrijwilligersorganisaties die activiteiten verrichten of organiseren die gericht zijn op het gebied van ontwikkeling, ontplooiing, ontmoeting en ontspanning, een belangrijke bijdrage leveren aan het geestelijk, cultureel, sociaal en lichamelijk welbevinden van de Kerkraadse burgers en mede bepalend zijn voor de kwaliteit van het leven in onze samenleving.

  Als soorten subsidies onderscheidt de gemeente:

  • a.

   structurele subsidies;

  • b.

   incidentele subsidies.

 • 2. Voor subsidie komen alleen Kerkraadse vrijwilligersorganisaties in aanmerking. Op basis van vastgesteld beleid kan het college niet-Kerkraadse organisaties voor subsidie in aanmerking laten komen.

 • 3. Het college kan besluiten dat deze verordening buiten toepassing blijft, indien voor de te subsidiëren activiteiten subsidie wordt verstrekt door bestuursorganen van andere overheden of door additionele financiers.

Artikel 3 Algemene eisen

 • 1. Alleen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 • 2. In bijzondere gevallen kan incidentele subsidie worden verleend ten behoeve van door (een groep van) natuurlijke personen georganiseerde activiteiten. De in deze verordening opgenomen bepalingen worden dan – voorzover mogelijk – overeenkomstig toegepast.

 • 3. Subsidiëring van activiteiten vindt slechts plaats voorzover deze naar de mening van het college in voldoende mate voldoen aan een direct aanwijsbaar Kerkraads belang; passen binnen het door de raad geformuleerde beleid en die door het college als subsidiabel worden aangemerkt.

  Subsidieverlening kan geschieden indien:

  1. het activiteiten betreft waaraan inwoners van Kerkrade deelnemen, én

  2. de activiteiten niet door een reeds gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie (zouden kunnen) worden ondernomen, én

  3. de activiteiten niet reeds (toereikend) worden gesubsidieerd door een ander overheidsorgaan.

 • 4. Het college kan bij nadere regelgeving vaststellen welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor zover van toepassing, wordt hierin tevens bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

 • 5. Subsidiëring van activiteiten vindt in ieder geval niet plaats, indien de vrijwilligersorganisatie zelf in de kosten daarvan kan voorzien, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden of een combinatie daarvan, tenzij het college van oordeel is dat de te leveren prestaties dermate van belang zijn dat hiervan kan worden afgeweken.

 • 6. Ten aanzien van incidentele subsidies wordt een jaarlijks door het college te bepalen maximumbedrag gehanteerd. Aanvragen om een incidentele subsidie geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1.b.

 • 7. Indien bij een instelling sprake is van buitengewone kosten ten aanzien van de huisvesting kan onder bijzondere omstandigheden een aanvullende bijdrage in de huisvestingssfeer worden toegekend. Bij een beleidsregel kan het college nadere regels en criteria vaststellen.

 • 8. Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt ten behoeve van activiteiten waarvan niemand op grond van ras, godsdienst, geslacht, afkomst, seksuele voorkeur of anderszins wordt uitgesloten, tenzij dit geschiedt met het doel een bestaande achterstand te verminderen.

 • 9. Structurele subsidies worden slechts toegekend indien:

  • a.

   de rijks- en/of provinciale gelden die op het moment van de vaststelling van de begroting als bijdrage in de kosten van de uitvoering van het beleid verwacht mochten worden ook daadwerkelijk worden verkregen;

  • b.

   de vrijwilligersorganisatie heeft aangetoond dat zij reeds gedurende één jaar zelfstandig heeft gefunctioneerd.

 • 10. Waar de activiteiten worden uitgevoerd in een ruimtelijke voorziening, moet deze geschikt en toegerust zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Het college kan aangeven in welke ruimtelijke voorziening de activiteit dient plaats te vinden wanneer men voor subsidie in aanmerking wenst te komen.

Hoofdstuk 2 De subsidieaanvraag

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1. Ten aanzien van aanvragen tot subsidieverlening wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • a.

   aanvragen voor structurele subsidieverlening dienen vóór 1 april, voorafgaand aan de nieuwe subsidieperiode, te worden ingediend bij het college.

  • b.

   aanvragen voor incidentele subsidies dienen in een zo vroeg mogelijk stadium ingediend te worden bij het college. Bij beleidsregels worden de aanvraagtermijnen nader vastgesteld.

 • 2. Bij de indiening van de in artikel 4.1.a. bedoelde structurele subsidieaanvragen kunnen de vrijwilligersorganisaties volstaan met het indienen van het naar behoren ingevulde subsidieaanvraagformulier met bijbehorende bijlagen.

  Bij de aanvragen voor incidentele subsidies zoals bedoeld in artikel 4.1.b. overleggen de vrijwilligersorganisaties in ieder geval:

  • 1.

   het activiteitenplan, tenzij het college anders bepaalt;

  • 2.

   de begroting, tenzij deze voor de berekening van het bedrag van de subsidie niet van belang is;

  • 3.

   andere door het college gevraagde stukken, welke voor een goede beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

 • 3. Bij een eerste subsidieaanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm van de instelling, voor zover deze niet in de statuten is opgenomen;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel;

  • e.

   een activiteitenoverzicht van het afgelopen jaar;

  • f.

   een gespecificeerd financieel verslag van het laatste boekjaar;

  • g.

   andere door het college gevraagde stukken, welke voor een goede beoordeling van de aanvraag van belang zijn.

 • 4. Indien een aanvraag niet binnen de gestelde aanvraagtermijn is ingediend kan het college besluiten deze buiten behandeling te laten. Dit geldt eveneens ten aanzien van aanvragen die weliswaar tijdig maar niet volledig zijn ingediend.

  Het college geeft de aanvrager een termijn waarbinnen men het verzuim kan herstellen. Indien daaraan binnen de gestelde termijn niet is voldaan, kan het college eveneens besluiten het verzoek niet in behandeling te nemen dan wel kan het college besluiten om een korting op de subsidie toe te passen. De hoogte van de korting wordt door het college bepaald.

Hoofdstuk 3 De subsidieverlening

Artikel 5 Bevoegdheden

 • 1. Het college besluit tot subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties, tenzij de raad deze bevoegdheid aan zich houdt.

 • 2. Een wettelijke basis voor subsidiëring is niet vereist indien:

  a. subsidiëring geschiedt in afwachting van de totstandkoming van een wettelijk voor- schrift gedurende ten hoogste een jaar;

  b. het subsidiëring in incidentele gevallen betreft en de subsidie voor ten hoogste vier jaar wordt verstrekt;

  c. de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt.

 • 3. Voorzover bij wettelijk voorschrift, bij de gemeentebegroting of bij een verordening als bedoeld in artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet niet is voorzien in de verdeling van de beschikbare geldmiddelen, stelt het college omtrent die verdeling beleidsregels vast.

  Het college houdt daarbij in elk geval rekening met:

  a. de te verwachten effectiviteit van de subsidie;

  b. het tijdstip waarop de subsidie uiterlijk moet worden aangevraagd.

Artikel 6 Het subsidieplafond

 • 1. Het college stelt voor de subsidieperiode – binnen de afgesproken beleidskaders van de gemeenteraad – het subsidieplafond vast via het bekostigingsoverzicht.

 • 2. Voorzover een subsidie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan het voorbehoud worden gemaakt, dat voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

  Het voorbehoud vervalt, indien het college daarop niet binnen vier weken na vaststelling of ontvangst van het bericht van goedkeuring van de begroting een beroep heeft gedaan.

  Het beroep op het voorbehoud geschiedt bij een subsidie voor een activiteit die door het college ook in de voorgaande subsidieperiode werd gesubsidieerd door een intrekking wegens veranderde omstandigheden. In andere gevallen geschiedt het beroep op het voorbehoud door een intrekking overeenkomstig artikel 17.

 • 3. Het college maakt het te verwachten subsidieplafond bekend vóór de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld; bij die bekendmaking wordt de wijze van verdeling vermeld, wordt gewezen op de mogelijkheid tot verlaging van dat plafond en de gevolgen daarvan voor de reeds ingediende aanvragen om subsidie.

 • 4. Bij de toekenning van subsidies gaat het college uit van de mate waarin de vrijwilligersorganisatie en de door die organisatie ingediende activiteiten(plannen) voldoen aan de toekenningscriteria, met dien verstande dat de mate waarin deze criteria worden toegepast, per beleidsterrein kunnen verschillen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert een subsidie die op een wettelijk voorschrift berust of een incidenteel subsidie wegens het ontbreken van voor verstrekking beschikbare gelden, indien het subsidieplafond bij verstrekking zal worden overschreden.

 • 2. Het college weigert een instelling subsidie indien haar activiteiten naar het oordeel van het college niet, casu quo niet voldoende zijn ingericht op de gemeente Kerkrade of aanwijsbaar ten goede komen aan de ingezetenen van de gemeente.

 • 3. Het college kan een subsidie weigeren indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  a. de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  b. de aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  c. de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn;

  d. de vrijwilligersorganisatie niet in het belang van de plaatselijke gemeenschap werkt of gebruik maakt van middelen die naar het oordeel van het college in strijd zijn met de wet of het algemeen belang.

 • 4. Het college kan een subsidie voorts weigeren indien de aanvrager:

  a. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

  b. failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  c. de aanvrager doelstellingen beoogt of actviteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

 • 5. Het college kan een subsidie weigeren in de gevallen genoemd in artikel 3.8 van deze verordening.

Artikel 8 Meerjarige subsidie

 • 1. Het college kan voor maximaal vier boekjaren subsidie verlenen.

 • 2. Indien de subsidie voor meerdere boekjaren wordt verleend, wordt aan de subsidie de verplichting verbonden tot het periodiek aan het bestuursorgaan verstrekken van de gegevens die voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

 • 3. Het college geeft bij een meerjarig subsidie aan op welk bedrag de subsidieontvanger elk jaar maximaal recht heeft.

 • 4. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt welke gegevens de subsidieontvanger krachtens het tweede lid moet verstrekken alsmede op welke tijdstippen de gegevens moeten worden verstrekt.

 • 5. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar tenzij in de beschikking anders is bepaald.

Artikel 9 De subsidiebeschikking

 • 1. In de beschikking tot subsidieverlening staat:

  a. een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend;

  b. het (maximale) bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald of het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld;

  c. de betalingstermijn

 • 2. Als de subsidie wordt verleend in de vorm van een periodieke aanspraak op financiële middelen, wordt in de beschikking tot subsidieverlening het tijdvak vermeld waarvoor de subsidie wordt verleend.

 • 3.1 De beschikking op structurele subsidieaanvragen wordt uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of de subsidieperiode afgegeven.

 • 3.2 De afgifte van de beschikking op incidentele subsidieaanvragen wordt geregeld in de betreffende beleidsregels.

 • 4. Een subsidie kan niet worden verleend onder de voorwaarde dat uitsluitend het college of uitsluitend de aanvrager een bepaalde handeling verricht, tenzij het betreft de voor- waarde dat:

  • a.

   de aanvrager meewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitwerking van de beschikking tot subsidieverlening, of

  • b.

   de aanvrager aantoont dat een gebeurtenis, niet zijnde een handeling van het college of van de aanvrager, heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 Intrekking en wijziging subsidieverlening

 • 1. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het college de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen:

  a. voor zover de subsidieverlening onjuist is;

  b. voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, of

  c. in andere bij wettelijk voorschrift geregelde gevallen.

 • 2. Naast het bepaalde in lid 1 kan het college zolang de subsidie niet is vastgesteld, een lopende subsidieverlening tevens intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, indien de werkelijke kosten voor uitvoering van de activiteit(en) lager zijn uitgevallen dan de kosten die zijn opgenomen in de bij de subsidieaanvraag bijgevoegde begroting.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen

Artikel 11

 • 1. Het college kan de subsidieontvanger in een beschikking tot subsidieverlening verplichtingen (voorwaarden) opleggen.

 • 2. Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op:

  a. de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;

  b. de administratie van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;

  c. de voor het vaststellen van de subsidie te verstrekken gegevens en bescheiden die nodig zijn voor een beslissing omtrent de subsidie;

  d. de te verzekeren risico's;

  e. het stellen van zekerheid voor verleende voorschotten;

  f. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten;

  g. het beperken of wegnemen van de nadelige gevolgen van de subsidie voor derden.

 • 3. Het college kan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen opleggen conform artikel 4:38 lid 1 Awb die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

  Deze doelgebonden verplichtingen kunnen onder meer betrekking hebben op:

  a. de kennis en ervaring van het personeel voor zover dat personeel betrokken is bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten;

  b. de wijze waarop gebruikers, vrijwilligers en beroepskrachten worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid van de subsidieontvanger;

  c. aard, deugdelijkheid, inrichting, beheer en toegankelijkheid van voorzieningen.

 • 4. Het college kan tevens niet doelgebonden verplichtingen opleggen conform artikel 4:39 lid 1 Awb met het oog op onder meer:

  a. milieubelangen;

  b. bescherming van minderheden;

  c. emancipatorische aangelegenheden;

  d. publicatie van de door de gemeente Kerkrade verstrekte subsidie.

 • 5. De verplichtingen kunnen na de subsidieverlening worden uitgewerkt, voor zover de beschikking tot subsidieverlening dit vermeldt.

 • 6. Als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat onverwijld schriftelijk aan het college.

 • 7. Een subsidieontvanger informeert het college onverwijld schriftelijk over:

  a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;

  b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

  c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;

  d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.

Artikel 12 Controle

De subsidieontvanger is verplicht alle medewerking te verlenen aan een toezichthouder of ambtenaar, die belast wordt met het houden van toezicht of controles op de naleving van de aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen en mee te werken aan eventuele onderzoeken van de rekenkamercommissie.

Hoofdstuk 5 Subsidievaststelling

Artikel 13 De subsidievaststelling

 • 1. De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 2. Indien geen beschikking tot subsidieverlening is gegeven, bevat de beschikking tot subsidievaststelling een aanduiding van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 3. Het college kan direct tot vaststelling besluiten.

Artikel 14

 • 1. Het college stelt de subsidie vast na afloop van de activiteit of voor het einde van elk boekjaar van de subsidieperiode waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 3. De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend binnen een bij de beschikking tot subsidieverlening bepaalde termijn.

 • 4. Indien de aanvraag niet of niet tijdig wordt ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld.

Artikel 15

 • 1. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie geeft aan of de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de subsidieverlening, tenzij de subsidie voor de aanvang van de activiteiten wordt vastgesteld.

 • 2. Voorts wordt bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie rekening en verantwoording afgelegd omtrent de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, voorzover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

Artikel 16 Lagere vaststelling

Vaststelling van de subsidie kan geschieden voor een lager bedrag dan verlening van de subsidie indien:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

 • b.

  de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • c.

  de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

 • d.

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

Artikel 17 Intrekking en wijziging

 • 1. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het college de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen indien:

  a. de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

  b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

  d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten;

  e. met toepassing van artikel 6 een beroep wordt gedaan op de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 18

 • 1. Het college kan een beschikking tot subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen:

  a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

  b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten, of

  c. indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 3. De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd indien vijf jaren zijn verstreken sedert de dag waarop zij is bekendgemaakt dan wel, in het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, sedert de dag waarop de handeling in strijd met de verplichting is verricht of de dag waarop aan de verplichting had moeten zijn voldaan.

Hoofdstuk 6 Betaling en terugvordering

Artikel 19 Betaling

 • 1. Structurele subsidies worden overeenkomstig de beschikking tot subsidieverlening betaald.

 • 2. Structurele subsidies ter hoogte van een jaarlijks of periodiek vast te stellen bedrag worden ineens betaald op een nader door het college te bepalen tijdstip mits met betreffende subsidieontvanger geen andere afspraken zijn gemaakt inzake subsidiebetaling.

 • 3. Indien feiten of omstandigheden aanleiding geven tot een lagere vaststelling van de subsidie over het betreffende boekjaar of de betreffende subsidieperiode, kan verrekening plaatsvinden door inhouding op de nog uit te betalen subsidie in hetzelfde jaar of de resterende jaren uit de betreffende subsidieperiode dan wel bij de verlening van de subsidie over de volgende subsidieperiode.

 • 4. Incidentele subsidies worden binnen vier weken na de subsidievaststelling betaald.

 • 5. Indien door de subsidieaanvrager bezwaar wordt gemaakt tegen de subsidiebeschikking, kan het college toch tot gehele of gedeeltelijke uitbetaling overgaan zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist.

Artikel 20 Voorschotten

 • 1. Het college kan bij subsidieverlening voorschotten verlenen.

 • 2. De beschikking tot voorschotverlening vermeldt het bedrag van het voorschot, dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald, alsmede de data waarop de voorschotten betaald worden.

 • 3. Bij de subsidievaststelling worden betaalde voorschotten verrekend met het bedrag van de subsidie.

Artikel 21 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, nog geen vijf jaar zijn verstreken.

Hoofdstuk 7 Methode van structurele subsidieverlening

Artikel 22

 • 1. Voor de segmenten genoemd in hoofdstuk 8, Bijzondere bepalingen, wordt de subsidie verleend op grond van een basisbedrag per segment en een ledensubsidie, gebaseerd op een bedrag per actief en contribuerend lid op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of de subsidieperiode; tenzij uitdrukkelijk bepaald wordt dat de subsidie verleend wordt in de vorm van een afkoopsom ten behoeve van organisatie-, huisvestings- en activiteitenkosten.

  Binnen het onderdeel Amateurkunst- en cultuurbeoefening wordt verder voor de onderdelen instrumentale en vocale muziek een bijdrage toegekend voor uniformen, instrumenten en concertreizen. Dit is niet van toepassing voor het Kerkraads Symfonie Orkest en de segmenten Jeugdkoren en kerkelijke zanggezelschappen. Voor het onderdeel schutterijen wordt een bijdrage toegekend voor uniformen.

  Binnen het onderdeel Amateurkunst- en cultuurbeoefening wordt verder voor het onderdeel instrumentale muziek bij de segmenten drumbands, signaal instrumentenkorpsen, drumfanfares, pijper- en piccolokorpsen, harmonieën, fanfares en brassbands een extra activiteitensubsidie toegekend voor deelname aan door de gemeenteraad vastgestelde activiteiten.

 • 2. Bij de berekening van de ledensubsidie wordt een onderscheid gemaakt tussen het bedrag per contribuerend actief jeugdlid en het bedrag per contribuerend actief volwassen lid.

 • 3. a. Binnen het onderdeel Sport en Recreatie weegt het bedrag per subsidiabel jeugdlid voor de segmenten sport en scouting vijf keer zo zwaar als het bedrag per subsidiabel volwassen lid.

  b. Binnen het onderdeel Amateurkunst- en cultuurbeoefening weegt het bedrag per subsidiabel jeugdlid twee keer zo zwaar als het bedrag per subsidiabel volwassen lid, met uitzondering van het bedrag voor uniformen, instrumenten en concertreizen. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijk gewicht voor een jeugd en volwassen lid.

 • 4. Bij de berekening van de ledensubsidie wordt rekening gehouden met het aantal actieve en contribuerende jeugd en volwassen leden van een instelling en verder met een aantal buitengewone leden afhankelijk van het aantal subsidiabele jeugd en volwassen leden per instelling.

 • 5. De verleende ledensubsidie kan binnen de subsidieperiode alleen aangepast worden bij een stijging of daling van het aantal subsidiabele leden met minimaal 20%.

 • 6. Basisbedragen per segment, bedragen per jeugd en volwassen lid, overige bijdragen en/of afkoopsommen worden per subsidieperiode door het college vastgesteld in het bekostigingsoverzicht. Bevattende de op grond van deze verordening te verlenen subsidiebijdragen, uitgesplitst in een subsidieplafond per categorie van instellingen en verdeelmaatstaven.

 • 7.1 Het aantal te subsidiëren instellingen per segment en het aantal segmenten is gelimiteerd tot maximaal het aantal genoemd in het laatst vastgestelde bekostigingsoverzicht.

 • 7.2 In zijn algemeenheid wordt verdere uitbreiding van het aantal instellingen per segment en het aantal segmenten niet wenselijk geacht.

 • 7.3 Uitbreiding van het aantal te subsidiëren instellingen per segment en het aantal segmenten is ter beoordeling van het college en kan alleen plaatsvinden wanneer het college dit noodzakelijk en wenselijk acht.

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen structurele subsidieverlening

8.1 Ouderenwerk

Artikel 23

 • 1. Onder ouderenwerk wordt verstaan een door het college erkende organisatie, werkzaam op het terrein van het ouderenwerk, wier activiteiten specifiek er op zijn gericht haar leden een regelmatige en passende vrijetijdsbesteding te bieden en die verder activiteiten ontplooit, die gericht zijn op het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van ouderen door het organiseren van sociale, sociaal-culturele, recreatieve, vormende en voorlichtende activiteiten.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een vrijwilligersorganisatie voor ouderen door het college erkend te zijn als organisatie, werkzaam op het gebied van ouderenwerk.

 • 3. a. Ouderensociëteiten dienen om voor subsidie in aanmerking te komen aangesloten te zijn bij de Centrale voor Ouderen Kerkrade en voor iedereen toegankelijk te zijn.

  b. De ledensubsidie aan ouderensociëteiten wordt verstrekt op grond van het aantal contribuerende leden dat 55 jaar of ouder is op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of de subsidieperiode.

 • 8.2 Amateurkunst en Cultuurbeoefening

Artikel 24

 • 1. Onder amateurkunst- en cultuurbeoefening wordt verstaan de niet beroepsmatig in verenigingsverband verzorgde activiteiten, die gericht zijn op de ontwikkeling van het creatieve vermogen van de mens.

 • 2. Amateurkunst- en cultuurbeoefening valt te onderscheiden in:

  • -instrumentale muziek, zijnde de segmenten:

  • ·

   drumbands;

  • ·

   signaal instrumentenkorpsen;

  • ·

   drumfanfares;

  • ·

   pijper- en piccolokorpsen;

  • ·

   harmonieën, fanfares en brassbands;

  • ·

   mandoline- en accordeonverenigingen;

  • ·

   Kerkraads Symfonie Orkest (KSO).

   -vocale muziek, zijnde de segmenten:

  • ·

   wereldlijke koren;

  • ·

   jeugdkoren;

  • ·

   kerkelijke koren.

   • -

    toneel

   • -

    schutterijen, zijnde de Kerkraadse flobert- , kruisboog- en geweerschutterijen.

    - dialectverenigingen

Artikel 25 Instrumentale muziek

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een vrijwilligersorganisatie op het terrein van de instrumentale muziek:

  a. aangesloten te zijn bij de Federatieve Bond van Muziekgezelschappen Kerkrade;

  b. aangesloten te zijn bij een landelijk of provinciaal erkende bond of overkoepelend orgaan;

  c. Het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar muzikale medewerking te hebben verleend aan minimaal vier openbare voorstellingen in Kerkrade of Eurodeverband;

  d. lid a. is niet van toepassing voor de segmenten mandoline- en accordeonverenigingen en het Kerkraads Symfonie Orkest.

 • 2. De subsidie in het aantal leden wordt verstrekt op basis van het aantal leden, dat daadwerkelijk een instrument bespeelt en contributie betaalt op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of subsidieperiode.

  De subsidie aan het KSO wordt verleend in de vorm van een afkoopsom, waarbij rekening is gehouden met een bijdrage in de kosten van uniformen, instrumenten en concertreizen.

 • 3. Aan zelfstandige drumbands, signaalinstrumentenkorpsen, drumfanfares, pijper- en piccolokorpsen, harmonieën, fanfares en brassbands wordt bij de subsidievaststelling een vaste bijdrage toegekend voor het muzikaal opluisteren, het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar van: de carnavalsoptocht Kerkrade Centrum, carnavalsoptocht Kerkrade West, carnavalsoptocht Eygelshoven, kinderoptocht Kerkrade, processie, oranjefeesten, intocht St. Nicolaas en/of een muzikaal optreden op de Markt in Kerkrade, het winkelcentrum in het centrum van Kerkrade inclusief de winkelpassages, het toekomstige Martin Buberplein, het Theaterplein, het Stadspark of een ander door het college aangewezen activiteit. Het college stelt bij de vaststelling van het bekostigingsoverzicht de hoogte van de bijdrage per activiteit vast met een bepaald maximum bedrag aan beschikbaar te stellen extra activiteitensubsidie. De aan deze activiteiten verbonden subsidiabele voorwaarden zijn nader uitgewerkt in de toelichting op dit artikel.

 • 4. Aan instrumentale muziekverenigingen kan naast de structurele subsidie een tegemoetkoming verleend worden in de huisvestingskosten. Het college stelt ter zake beleidsregels vast.

Artikel 26 Vocale muziek

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen wereldlijke zangkoren en jeugdkoren:

  a. aangesloten te zijn bij de Federatie van Zanggezelschappen Kerkrade;

  b. aangesloten te zijn bij een provinciaal of landelijk erkende bond of koepelorganisatie van koren;

  c. het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar medewerking te hebben verleend aan minimaal vier openbare voorstellingen in Kerkrade of Eurodeverband;

  d. lid a. is voor het segment jeugdkoren facultatief van toepassing voor zover het betreft de verplichting aangesloten te zijn bij de Federatie van Zanggezelschappen Kerkrade

 • 2. De subsidie in het aantal leden van een wereldlijk koor wordt verstrekt op basis van het aantal leden, dat daadwerkelijk met zingen actief is in het betreffende koor en contributie betaalt op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of subsidieperiode.

 • 3. De subsidie in het aantal leden van een jeugdkoor wordt verstrekt op basis van:

  - het aantal leden dat daadwerkelijk met zingen actief is in het betreffende koor;

  - het aantal leden dat contributie betaalt op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of subsidieperiode;

  - de leden die op 1 januari voorafgaande aan de subsidieperiode de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben.

 • 4. a. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen kerkelijke koren aangesloten te zijn bij de Dekenale Koorkring Kerkrade en geregeld de kerkelijke plechtigheden in de parochie op te luisteren;

  b. Per parochie wordt slechts één kerkelijk koor gesubsidieerd;

  c. De subsidie aan een kerkelijk koor wordt verstrekt in de vorm van een afkoopsom.

 • 5. Aan vocale muziekverenigingen kan naast de structurele subsidie een tegemoetkoming verleend worden in de huisvestingskosten. Het college stelt ter zake beleidsregels vast.

Artikel 27 Toneel

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een toneelvereniging:

  a. aangesloten te zijn bij een provinciaal of landelijk erkende bond of koepelorganisatie van amateurtoneelverenigingen;

  b. het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar minimaal drie openbare voorstellingen te geven in Kerkrade of Eurodeverband.

 • 2. De subsidie aan een toneelvereniging wordt verstrekt in de vorm van een afkoopsom.

Artikel 28 Schutterijen

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een schutterij:

  a. aangesloten te zijn bij een provinciaal, landelijk of internationaal erkende bond of koepelorganisatie van schutterijen of, indien van toepassing, aangesloten te zijn bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA);

  b. het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar medewerking te hebben verleend aan minimaal vier openbare activiteiten in Kerkrade of Eurodeverband.

 • 2. De subsidie in het aantal leden wordt verstrekt op het basis van het aantal contribuerende leden, dat daadwerkelijk actief is als schutter of actief is in de muzikale begeleiding op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar of subsidieperiode.

Artikel 29 Dialectverenigingen

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de dialectverenigingen actief te participeren in de gemeentelijke werkgroep Dialect.

 • 2. De subsidie aan de dialectverenigingen wordt in de vorm van een afkoopsom verstrekt.

  8.3 Sport en Recreatie

Artikel 30

 • 1. Onder sport en recreatie wordt verstaan de niet beroepsmatig in georganiseerd verband verzorgde activiteiten, die gericht zijn op de sportieve en recreatieve ontspanning van de mens.

 • 2. Sport en recreatie wordt onderverdeeld in:

 • - sport;

 • - speeltuinwerk;

 • - scouting.

 • 3. Sport valt te onderscheiden in de volgende segmenten:

 • - voetbal;

 • - tennis;

 • - ruitersport;

 • - overige buitensport;

 • - verdedigingssport;

 • - binnensport;

 • - zaalvoetbal;

 • - turnen en gymnastiek;

 • - zwemsport;

 • - denk- en kegelsport;

 • - biljartsport (snooker en carambolebiljart);

 • - schietsport (pluimschieten, kogelschieten en handboog);

 • - hengelsport.

Artikel 31 Sport

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een sportvereniging aangesloten te zijn bij de Sportstichting Kerkrade en een door de NOC*NSF erkende landelijke organisatie en deel te nemen aan de door deze bond georganiseerde competitie.

 • 2. De subsidie in het aantal leden wordt verstrekt op basis van het aantal leden, dat daadwerkelijk de sport van de betreffende vereniging beoefent en contributie betaalt op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of subsidieperiode.

 • 3. Binnen het segment hengelsport wordt de subsidie verleend in de vorm van een afkoopsom.

Artikel 32 Speeltuinwerk

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een instelling, die actief is binnen het speeltuinwerk:

  a. aangesloten te zijn bij de Stichting Speeltuinen Kerkrade;

  b. aangesloten te zijn bij Speeltuinwerk Limburg (Spel) en of NUSO Nederland;

  c. een toezichthouder en/of beheerder te hebben aangesteld, die minimaal een E.H.B.O.- applicatiecursus, heeft gevolgd;

  d. een beheersovereenkomst af te sluiten met de gemeente Kerkrade en zich te conformeren aan de hierin gemaakte afspraken.

 • 2. De subsidie aan een instelling voor speeltuinwerk wordt verstrekt in de vorm van een afkoopsom.

Artikel 33 Scouting

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een scoutingvereniging aangesloten te zijn bij een bestaande landelijke, gewestelijke of provinciale organisatie ter ondersteuning van een scoutinginstelling.

 • 2. De subsidie in het aantal leden wordt verstrekt op basis van het aantal contribuerende leden, dat zich binnen de instelling daadwerkelijk actief bezig houdt met scoutingactiviteiten op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar of de subsidieperiode.

 • 3. Jaarlijks kan naast de structurele subsidie een tegemoetkoming verleend worden in de huisvestingskosten. De hoogte van deze tegemoetkoming en de voorwaarden om in aanmerking te komen, worden bepaald aan de hand van een door het college op te stellen beleidsregel.

 • 8.4 Vrouwenverenigingen

Artikel 34

 • 1. Onder vrouwenverenigingen wordt verstaan een door het college erkende organisatie, werkzaam op het gebied van vrouwenemancipatie, die activiteiten ontplooit die gericht zijn op het bevorderen van de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van vrouwen door het regelmatig organiseren van sociale, sociaal-culturele, recreatieve, vormende en voorlichtende activiteiten.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een vrouwenvereniging aangesloten te zijn bij het Netwerk Vrouwenverenigingen Kerkrade en voor alle vrouwen toegankelijk te zijn.

 • 3. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een afkoopsom.

 • 8.5 Jaarlijkse afkoopsommen

Artikel 35

 • 1. Op basis van het afgesloten convenant, conform het geformuleerde beleid inzake adviesorganen, wordt jaarlijks een afkoopsom verleend aan:

 • - de Seniorenraad Kerkrade;

 • - het Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade;

 • - de Sportstichting Kerkrade;

 • - de Cliëntenraad SWI.

 • 2. Een afkoopsom in de werkelijke kosten van het functioneren als gemeentelijk aanspreekpunt ten behoeve van belangenbehartiging van de aangesloten instellingen en kosten van intern overleg en communicatie kan jaarlijks verleend worden aan de erkende koepelorganisaties en federaties. Te weten:

 • - de Centrale voor Ouderen Kerkrade;

 • - de Federatieve Bond van Muziekgezelschappen Kerkrade;

 • - de Kerkraadse Federatie van Zanggezelschappen;

 • - de Dekenale Koorkring Kerkrade;

 • - de Federatie van Schutterijen en Schietverenigingen;

 • - de Stichting Speeltuinen Kerkrade;

 • - het Netwerk Vrouwenverenigingen Kerkrade.

 • 3. Aan de overige vrijwilligersorganisaties, welke door het college erkend en op basis van vastgesteld beleid voor subsidiëring in aanmerking komen, wordt een subsidie of afkoopsom toegekend in het door het college vast te stellen bekostigingsoverzicht. In een bij het bekostigingsoverzicht behorende bijlage wordt opgenomen op basis waarvan de hoogte van het verleende subsidiebedrag wordt bepaald.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 36

Bij aanvang van de nieuwe subsidieperiode wordt door het college bezien of de hoogte van de te verlenen structurele subsidies en afkoopsommen aangepast dient te worden.

Artikel 37

Wanneer twee of meer structureel gesubsidieerde rechtspersonen samen gaan en fuseren tot één rechtspersoon kan het college een incidentele subsidie toekennen.

Artikel 38 Waarderingssubsidie

Het college kan een subsidie verstrekken als waardering indien het bepaalde activiteiten van belang acht of deze wil aanmoedigen. Zonder deze naar aard en omvang te willen beïnvloeden.

Artikel 39 Hardheidsclausule

 • 1. Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kan het college een andere termijn vaststellen;

 • 2. Door het college kan van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze verordening worden afgeweken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen;

 • 3. Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 40 Bijzondere gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

Artikel 41 Overgangsbepalingen

Verleende subsidies die nog niet vastgesteld zijn vallen onder de werking van deze nieuwe verordening. Daar waar bij de vaststelling sprake is van gewijzigde voorwaarden zal de voor de instelling meest gunstige voorwaarde voor de vaststelling van de subsidie worden genomen.

Artikel 42 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2016 onder gelijktijdige intrekking van de “Subsidieverordening Gemeente Kerkrade 2012” zoals door de Raad vastgesteld op 30 mei 2012 en is voor de berekening van de structurele subsidieverlening voor het eerst van toepassing voor de subsidieperiode 2017 t/m 2020.

Artikel 43 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Algemene subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 19 oktober 2016.
De voorzitter van de raad, de griffier,
J.J.M. Som B.W.E. van der Wijst-Triepels

Toelichting Algemene Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017

1. Inleiding

In het kader van het vereenvoudigen, het creëren van helderheid en eenduidigheid en het terugbrengen van het aantal subsidiebepalingen was het noodzakelijk om in de bestaande verordeningen en de daaraan gekoppelde deelverordeningen met betrekking tot de professionele en niet-professionele welzijnsinstellingen, wijzigingen aan te brengen.

Vanaf 2008 wordt gekozen om de systematiek van een algemene subsidieverordening plus een of meer deelverordeningen niet langer te handhaven en in de plaats daarvan een algemene subsidieverordening voor professionele instellingen en een algemene verordening voor vrijwilligersorganisaties op te stellen.

De praktijk heeft uitgewezen dat deze systematiek goed functioneert. Zodoende is er ook nu voor gekozen om deze te handhaven.

In de onderliggende “Algemene subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017” zijn de algemene subsidiebepalingen voor vrijwilligersorganisatie in Kerkrade opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen structurele subsidiëring en incidentele subsidiëring. Voor het stellen van nadere inhoudelijke en financiële criteria kan het college beleidsregels opstellen

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikelen welke niet zijn opgenomen in deze toelichting, spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen:

Begrippen die niet zijn opgenomen in de toelichten op dit artikel, spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.

f. Bekostigingsoverzicht

In het bekostigingsoverzicht staat de verdeling van de structurele subsidies vermeld voor alle, op grond van deze verordening te subsidiëren instellingen.

g. Beleidsregel

Deze definitie is ontleend aan artikel 1:3, lid 4 Awb.

l. Leden

Deze begripsomschrijving bevat de omschrijving van de verschillende soorten leden op grond van deze verordening.

p. Subsidie

Het subsidiebegrip is exact vastgelegd in artikel 4:21 van de Awb.

Incidentele subsidie

Als voorbeelden gelden onder andere de waarderingssubsidies en subsidies voor activiteiten en evenementen.

s. Subsidieplafond

Het maximaal beschikbare budget in een boekjaar voor incidentele en structurele subsidies.

w. Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet. De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 26 tot en met 52.

Bij deze begripsomschrijving is tevens aangegeven wat precies verstaan wordt onder een Kerkraadse vereniging.

y. Vrijwilligersorganisatie

Hiertoe behoren de instellingen, stichtingen, verenigingen en overige rechtspersonen waarop deze verordening betrekking heeft.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1.

  Het is de bedoeling dat deze subsidieverordening betrekking heeft op alle subsidies aan vrijwilligersorganisaties werkzaam op het gebied van het welzijn van de burgers in de gemeente Kerkrade.

 • 2.

  Niet-Kerkraadse verenigingen en instellingen die in aanmerking wensen te komen voor subsidie dienen door het college als subsidiabel te zijn aangemerkt en de door hun te organiseren activiteiten dienen in voldoende mate te voldoen aan een direct aanwijs- baar Kerkraads belang. Wanneer Kerkraadse verenigingen of instellingen in voldoende mate in de behoefte voorzien, komen gelijksoortige activiteiten van niet-Kerkraadse verenigingen of instellingen niet in aanmerking voor subsidie. Voor incidentele subsidies worden in een beleidsregel de voorwaarden geregeld.

Artikel 3. Algemene eisen

Bedoeld is hiermee aan te geven, dat subsidies ten behoeve van individuele belangen, zoals huursubsidies, niet onder de werking van deze verordening vallen. Subsidies voor personen zijn daarmee niet uitgesloten (zie lid 2).

1.Onder rechtspersonen wordt als regel verstaan een naar Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid bezittende stichting of vereniging, wier statuten zijn vastgesteld bij notariële akte en die als zodanig ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Het hebben van rechtspersoonlijkheid is, zeker wanneer het om grotere subsidiebedragen gaat, van belang voor de rechtszekerheid in de betrekkingen tussen de subsidiënt en de subsidieontvanger.

Verder is het hebben van rechtspersoonlijkheid van bijzonder belang in verband met de bescherming van bestuursleden en leden van een vereniging tegen hoofdelijke aansprakelijkheid.

3.Duidelijk moge zijn, dat een subsidieverordening een middel is om aan het gemeentelijk welzijnsbeleid gestalte te geven. Tevens dient een verordening zodanig ingericht te zijn dat adequaat ingespeeld kan worden op beleidswijzigingen en –prioriteiten, die aan taakstellingen of groeperingen worden toegekend. In deze verordening worden daartoe de instrumenten van bekostigingsoverzicht en subsidieplafonds (jaarlijks / periodiek te bepalen maximum bedragen) gehanteerd.

Subsidieplafonds zijn afgeleid van de in de begroting opgenomen bedragen, die beschikbaar zijn voor subsidieverlening op onderdelen of artikelen uit deze verordening en welke prioriteiten op onderdelen worden toegekend. Op basis van deze budgetverdeling wordt via het bekostigingsoverzicht aangegeven welk subsidie maximaal aan welke instellingen wordt toegekend.

Het oordeel of een activiteit in een direct aanwijsbaar Kerkraads belang kan worden geacht, blijft voorbehouden aan het college. Uitgangspunt daarbij is verder dat een verzoek tot subsidieverlening moet passen binnen het door de raad geformuleerde beleid en als subsidiabel is aangemerkt.

Onder “direct aanwijsbaar Kerkraads belang” wordt in ieder geval verstaan dat de inwoners van Kerkrade aan de te subsidiëren activiteit kunnen deelnemen of dat het activiteiten betreft, welke in het kader van het door de raad geformuleerde beleid prioriteit verdienen en/of als subsidiabel zijn aangemerkt.

Verder spelen bij de afweging van subsidieverzoeken ook overwegingen van doelmatigheid, van het bewaken van samenhang en het tegengaan van overlappingen een rol. Zo kunnen of mogen de activiteiten niet door een reeds gesubsidieerde instelling worden ondernomen; of mogen de activiteiten niet reeds toereikend worden gesubsidieerd door een ander overheidsorgaan.

4. Bij nadere regeling (beleidsregel) kunnen de activiteiten, waarvoor subsidie kan worden verstrekt, nader worden bepaald. Daarbij kunnen ook regels worden vastgesteld met betrekking tot de verplichtingen die aan de subsidiebeschikking kunnen worden verbonden. Voorts kan het college beleidsregels vaststellen met betrekking tot de toegankelijkheid voor gehandicapten, de inschakeling van werklozen en vrijwilligers, de groepsgrootte, het aantal uren voor de activiteiten, het (maximaal) aantal deelnemers, leeftijdsgrenzen en de uitvoeringsaccommodaties.

5. Het subsidie-instrument moet het sober gebruik ervan mede tot doel hebben. Aan een instelling wordt daarom alleen subsidie verstrekt, wanneer ze niet in staat is om de kosten van een activiteit zelf te dragen. Tenzij het college van oordeel is dat de te organiseren activiteit dermate van belang is dat hiervan kan worden afgeweken.

7. De beoordeling of er sprake is van buitengewone kosten ten aanzien van huisvesting, is aan het college.

8. Dit artikel heeft ten doel te voorkomen dat activiteiten worden gesubsidieerd die strijdig zijn met het bepaalde in artikel 1 van de Grondwet, tenzij dit geschiedt met het doel om

bepaalde achterstanden te verminderen.

9. In dit artikel worden de basisvoorwaarden genoemd voor structurele subsidietoekenning.

Een instelling dient op de datum van aanvraag aan te tonen dat zij reeds gedurende één jaar zelfstandig heeft gefunctioneerd wanneer zij voor subsidie in aanmerking wenst te komen. Als datum van oprichting wordt de datum gehanteerd die in de notariële akte als oprichtingsdatum is vermeld.

Aanvragen voor structurele subsidieverlening dienen voor 1 april voorafgaande aan het subsidiejaar of subsidieperiode te worden ingediend. Een instelling dient voor 1 april, voorafgaande aan het subsidiejaar of subsidieperiode, één jaar zelfstandig te hebben gefunctioneerd wanneer zij voor structurele subsidie in aanmerking wil komen.

Hoofdstuk 2 De subsidieaanvraag

Artikel 4. Subsidieaanvraag

Voor structurele subsidies geldt een vaste datum voor het aanvragen. De gegevens die instellingen daarvoor dienen te overleggen staan vermeld in artikel 4.2 en 4.3.

De voor structurele subsidie in aanmerking komende verenigingen en instellingen wordt een aanvraagformulier toegestuurd.

Uitgangspunt ten aanzien van subsidieaanvragen dient te zijn dat er voor de afhandeling zo weinig mogelijk administratieve handelingen nodig zijn; zowel voor de instellingen als ook voor het ambtelijk apparaat.

De procedure met betrekking tot het aanvragen van incidentele subsidies is in de betreffende beleidsregels opgenomen.

Hoofdstuk 3. De subsidieverlening

Artikel 5. Bevoegdheden

De Awb kent sinds 1-1-1998 stringente voorschriften met betrekking tot delegatie en mandaat in hoofdstuk 10. Het is verplicht (bij delegatie) en aan te bevelen (bij mandaat) deze toedeling van bevoegdheden exact schriftelijk vast te leggen en extern bekend te maken, ook aan de instellingen.

In casu beslist het college krachtens delegatie in beginsel omtrent de subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties. De raad kan echter beslissen om de bevoegdheid tot subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties aan zich te houden. Uitgangspunt is echter dat het college deze subsidies verleent. Mandatering op ambtelijk niveau behoort ook tot de mogelijkheden.

Artikel 6. Subsidieplafond

De artikelen 4:22 en 4:25 van de Awb vormen de juridische basis voor het subsidieplafond. De regeling van het subsidieplafond komt er globaal op neer, dat er voorafgaande aan een subsidieperiode een bedrag dient te worden vastgesteld en bekendgemaakt, dat voor de betreffende periode per boekjaar beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies.

De invulling daarvan kan op verschillende manieren geschieden zoals bij de jaarlijkse vaststelling van de begroting of bij afzonderlijk besluit van de gemeenteraad of het college. Verder is een bestuursorgaan verplicht om bij dreigende overschrijding van een subsidieplafond de subsidie te weigeren (artikel 4:25 Awb).

Het college stelt als uitvoerend orgaan van het gemeentelijk beleid het subsidieplafond voor de vrijwilligersorganisaties met betrekking tot structurele subsidies vast via het bekostigingsoverzicht binnen de door de raad afgesproken beleidskaders.

Artikel 7. Weigeringsgronden

De Awb gaat uit van een drietal soorten weigeringsgronden

1. de Awb-grond, vermeld in artikel 4:25 (het bereiken van het subsidieplafond): zie artikel 7.1.

2. Awb-gronden vermeld in artikel 4:35 : zie artikel 7.3 en 7.4.

3. autonome weigeringsgronden zie de artikelen 7.2 en 7.5.

Deze weigeringsgronden kunnen alleen worden gehanteerd indien deze nadrukkelijk een wettelijke basis hebben in een verordening of beleidsregel. In artikel 7.5 wordt een relatie gelegd met artikel 3.7.

Artikel 9. De subsidiebeschikking

De Awb regelt in artikel 4:30 en volgende wat de inhoud moet zijn van een subsidiebeschikking.

Artikel 9.4 (=artikel 4:33 Awb) bepaalt dat een subsidie niet kan worden verleend onder de voorwaarde dat uitsluitend het bestuursorgaan of uitsluitend de subsidieontvanger een bepaalde handeling verricht.

Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid is het bijvoorbeeld ongewenst de subsidieverlening afhankelijk te stellen van een ander besluit van de verlener. Te denken valt daarbij aan subsidieverlening onder voorwaarde dat gewijzigd beleid wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen

Afdeling 4.2.4 van de Algemene wet bestuursrecht biedt het college de mogelijkheid om de subsidieontvanger verplichtingen op te leggen. In dit hoofdstuk staan de verplichtingen vermeld die het college aan de instellingen via de beschikking tot subsidieverlening kan opleggen en de algemene verplichtingen van subsidieontvangers.

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling

Artikel 13. De subsidievaststelling

De Awb biedt de mogelijkheid in de beschikking de subsidie direct vast te stellen zonder dat daarvoor een besluit tot subsidieverlening is genomen. Dit bespaart veel administratief en bestuurlijk werk. Het college is volstrekt vrij in het bepalen van de financiële grens en/of het aanwijzen van bepaalde categorieën instellingen.

Artikel 14.

Ten aanzien van bepaalde activiteiten kan het echter wenselijk zijn dat aan de vaststelling een beschikking tot subsidieverlening voorafgaat. Van belang daarbij kunnen zijn de aard, omvang en de frequentie van de activiteiten en de hoogte van het te verlenen subsidiebedrag.

Door een beschikking tot subsidieverlening ontstaat er een voorwaardelijke aanspraak op subsidie. De voorwaarde bestaat uit het uitvoeren van de activiteit waarvoor subsidie is verleend. Bij een beschikking tot subsidieverlening kan sprake zijn van bevoorschotting. Zodra de voorwaarde is vervuld, zal het subsidiebedrag door het bestuursorgaan definitief worden vastgesteld.

Artikel 17. Intrekking en wijziging

De Awb kent in afdeling 4.2.6. uniforme normen bij sancties en dergelijke. Het verdient aanbeveling tijdig tevoren overleg te plegen (hoorplicht) met de instelling, ook al heeft men nog rechtsbescherming via bezwaar en beroep.

Hoofdstuk 6 Betaling en terugvordering

Artikel 19. Betaling

Een besluit tot vaststelling van een subsidie heeft een betalingsplicht tot gevolg.

Feiten en omstandigheden welke kunnen leiden tot een lagere vaststelling van het subsidie worden vermeld in artikel 16 tot en met 19. Bij een lagere vaststelling van de subsidie over een jaar vindt in de regel verrekening plaats door inhouding op het nog uit te betalen subsidiebedrag in hetzelfde jaar of bij de vaststelling van de subsidie over het volgende subsidiejaar.

Voor het betalingsgemak worden de structurele subsidies ter hoogte van een te bepalen bedrag ineens uitbetaald op een door het college te bepalen tijdstip.

Artikel 20. Voorschotten

Als regel vindt bevoorschotting plaats op basis van de beschikking tot subsidieverlening. Daarin worden behoudens de te stellen andere voorwaarden bepaald de hoogte van de voorschotten in relatie tot de verleende maximale subsidie, de wijze waarop de bevoorschotting plaats vindt en voor welke datum de verantwoording en financiële afrekening moet worden ingediend. Na het indienen van de afrekening volgt de beschikking tot subsidievaststelling, waarin de betaalde voorschotten verrekend worden met het bedrag van de vastgestelde subsidie.

Een besluit met betrekking tot het al dan niet verlenen van een voorschot is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Daartegen kan dan ook bezwaar worden gemaakt.

Hoofdstuk 7 Methode van structurele subsidieverlening

De hoofdstukken 7 en 8 omvatten de bijzondere subsidiebepalingen en subsidiecriteria voor de structurele subsidieverlening aan de vrijwilligersorganisaties.

Het uitgangspunt, dat het door de raad vastgesteld beleid een belangrijk ijkpunt is voor subsidiëring, heeft in de structurele subsidieverlening op diverse plaatsen gestalte gekregen, zoals bijvoorbeeld de wegingsfactor van het bedrag per jeugdlid in relatie tot het bedrag per volwassen lid.

De instrumenten van basisbedragen, het bedrag per lid, overige bijdragen of afkoopsommen en verdere subsidievoorwaarden zijn verdere middelen om de beleidsprioriteiten van de raad tot uiting te brengen. Zo geeft het verschil in het bedrag per jeugdlid en per volwassen lid aan, dat het gemeentebestuur zeer veel waarde hecht aan de participatie van jeugd en jongeren in het maatschappelijk leven in Kerkrade.

Vervolgens worden de instrumenten van subsidieplafonds en bekostigingsoverzicht gehanteerd. Met inachtneming van de bepalingen uit deze verordening en eventueel verder vast te stellen beleidsregels, bepaalt het college aan de hand van de subsidieplafonds in het jaarlijkse/periodieke bekostigingsoverzicht de subsidiebedragen, welke aan categorieën van instellingen, segmenten en afzonderlijke vrijwilligersorganisaties worden toegekend. Op deze wijze wordt een "open-einde-regeling" voorkomen en blijven de gemeentelijke uitgaven beheersbaar. Het college is namelijk verplicht subsidie te weigeren bij overschrijding van een subsidieplafond.

Uniformiteit en het principe van "gelijke monniken, gelijke kappen" nemen binnen deze verordening een belangrijke plaats in. Dit komt tot uitdrukking in: het zoveel mogelijk hanteren van gelijke bepalingen om voor subsidiëring in aanmerking te komen; het hanteren van uniforme criteria of vergelijkbare bedragen en het op gelijke wijze uitleg kunnen geven aan de verordening.

Sinds 2012 is vooral bij de structurele subsidiëring gestreefd naar vereenvoudiging. Instellingen kunnen volstaan met een keer per vier jaar een subsidieaanvraagformulier met bijbehorende bijlagen aan te leveren. Hiermee wordt een verzoek gedaan voor het verlenen van subsidie voor een door het college vastgestelde periode van vier jaar. Vervolgens hoeven de instellingen elk jaar alleen nog maar een controleformulier aan te leveren waaruit de NAW-gegevens blijken en de verrichte activiteiten.

Middels dit controleformulier verzoeken de instellingen tevens voor vaststelling van de verleende structurele subsidies voor het betreffende jaar.

Tenslotte beoogt deze verordening de primaire verantwoordelijkheid voor het functioneren van de instellingen en het eigen initiatief te benadrukken. In dit kader past het werken met afkoopsommen of met bedragen per lid en all-in basisbedragen, in plaats van het doen van subsidieverzoeken van uiteenlopende aard, zoals bijvoorbeeld voor jubilea, prijzen, concert- en andere reizen, aanschaf uniformen en instrumenten, opleidingskader e.d. De instellingen krijgen in deze verordening de ruimte en de vrijheid om zelf te bepalen, waarvoor zij in hun begroting ruimte wensen te reserveren. De in het verleden beschikbaar gestelde subsidiebedragen voor o.a. kaderopleiding zijn verdisconteerd in de basisbedragen en de bedragen per lid.

Ter versterking van de communicatie tussen de gemeentelijke overheid en de veelheid van gesubsidieerde instellingen, als ook voor de noodzakelijke afstemming en onderlinge communicatie over voor de aangesloten instellingen relevante zaken, is het aangesloten zijn bij een erkende Kerkraadse federatie of overkoepeling als subsidievoorwaarde gehandhaafd. Met name voor het gemeentebestuur is het van belang, dat de erkende federaties en overkoepelingen als aanspreekpunt functioneren en niet de individuele instellingen.

Artikel 22

Het basisbedrag dient beschouwd te worden als een vaste bijdrage aan de instellingen ter compensatie van een aantal reguliere kostenposten, zoals bestuurs-, secretariaats-, en organisatiekosten. Het moge duidelijk zijn dat deze kosten per segment en grootte van de instelling kunnen verschillen en dat er derhalve per segment en categorie instellingen verschillende basisbedragen verleend worden.

Een jaarlijkse afkoopsom wordt met name gehanteerd in situaties, waarin het gemeentebestuur waardering hecht aan een bepaalde activiteit of instelling. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de raden van advies, federaties, speeltuinwerk, gehandicaptenorganisaties, volksfeesten en carnavalsverenigingen.

Onder het begrip leden vallen in principe slechts de actieve leden bij een instelling, welke contributie betalen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugd en volwassen leden. Jeugdleden zijn de contributie betalende en actieve leden onder de 18 jaar.

In dit artikel wordt verder de methode van subsidieverlening aangegeven. Deze is gebaseerd op een basisbedrag per categorie of segment, een ledensubsidie, gebaseerd op een bedrag per actief contribuerend jeugd en volwassen lid, dan wel een afkoopsom, waarbij verder ook rekening gehouden kan worden met een bijdrage in de kosten van uniformen, instrumenten en concertreizen.

Gelet op het feit, dat het college nadrukkelijk belang hecht aan sport- en cultuurbeoefening in georganiseerd verband en aan de participatie van jeugd en jongeren in het maatschappelijk leven, wordt in de systematiek bewust gekozen voor een hoger subsidiebedrag per jeugdlid dan voor een volwassen lid.

Binnen het onderdeel Sport en Recreatie weegt binnen de segmenten sport en scouting het bedrag per jeugdlid 5 maal zo zwaar als een volwassen lid. Binnen het onderdeel Amateurkunst en Cultuurbeoefening is deze verhouding 2:1, met uitzondering voor het bedrag ten behoeve van uniformen, instrumenten en concertreizen. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijk gewicht voor jeugd en volwassen leden (1:1).

In verband met het belang van kadervorming en honorering van buitengewoon belangrijke leden voor een vereniging wordt bij de berekening van de ledensubsidie ook rekening gehouden met een naar rato van grootte van de instelling maximaal aantal buitengewone leden.

Voor de verdeling van de basisbedragen en het aantal buitengewone leden wordt uitgegaan van een categorie-indeling, waarbij per onderscheiden categorie een bedrag wordt vastgesteld. Op deze wijze wordt recht gedaan aan het feit, dat in de regel grotere verenigingen meer organisatiekosten hebben en over meer kader e.d. beschikken.

Bij onderstaande categorie-indeling naar aantal subsidiabele leden wordt bij de berekening van de ledensubsidie rekening gehouden met het volgend aantal buitengewone leden:

Categorie indeling:

Subsidiabel aantal buitengewone leden:

1 t/m 49 subsidiabele leden

10

50 t/m 100 subsidiabele leden

15

100 t/m 149 subsidiabele leden

20

150 t/m 199 subsidiabele leden

25

200 t/m 249 subsidiabele leden

30

250 subsidiabele leden of meer

35

Wanneer het berekende aantal buitengewone leden groter is dan het aantal subsidiabele leden, wordt maximaal het aantal subsidiabele leden als subsidiabel aantal buitengewone leden gesubsidieerd.

De hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag per buitengewoon lid is gelijk aan de hoogte van het subsidiebedrag per jeugdlid.

Dit artikel hanteert verder het begrip bekostigingsoverzicht, zijnde het per subsidieperiode door het college op te stellen overzicht waarin de maximale subsidiebedragen per categorie van instellingen (subsidieplafonds) en de subsidiebedragen per instelling worden genoemd. Hierin zijn verder aangegeven de basisbedragen, uitgesplitst per segment, en de bedragen per lid die hebben geleid tot de berekening van de eerder vermelde subsidiebedragen, voor zover nodig voorzien van een toelichting op de basisbedragen en de bedragen per lid. Tevens kan daarin kort toegelicht worden welke beleidswijzigingen door de raad bij de begrotingsbehandeling zijn geformuleerd.

De beschikking tot subsidieverlening kan binnen de subsidieperiode alleen aangepast worden wanneer het aantal actieve leden met minimaal 20% stijgt of daalt. De aanvrager dient deze ledenstijging of daling zelf kenbaar te maken en aan te tonen. Ook wanneer door controle, zoals vermeld in artikel 12, blijkt dat het subsidiabel aantal leden met het gestelde percentage afwijkt, kan aanpassing van de subsidiebeschikking plaatsvinden.

Vanaf de inwerkingtreding van de “Subsidieverordening Gemeente Kerkrade 2012” is het aantal structureel te subsidiëren instellingen gelimiteerd tot een maximum.

Alleen de vrijwilligersorganisaties vermeld in het eerste bekostigingsoverzicht na inwerkingtreding de “Verordening Gemeente Kerkrade 2012” komen nog voor reguliere subsidie in aanmerking.

Uitbreiding van het aantal te subsidiëren instellingen wordt niet meer wenselijk geacht en kan alleen nog plaatsvinden wanneer het college dit noodzakelijk en wenselijk acht. Het college zal advies inwinnen bij het betreffende Kekraads adviesorgaan, koepelorganisatie of federatie, zoals vermeld in artikel 35.1 en 35.2, wanneer een aanvraag tot structurele subsidie wordt ontvangen door een vereniging behorende tot een van deze segmenten. De definitieve besluitvorming ligt bij het college.

Hoofdstuk 8 Bijzondere bepalingen structurele subsidieverlening

Onverminderd het vermelde in deze verordening heeft dit hoofdstuk betrekking op de bijzondere bepalingen ten aanzien van de structurele subsidieverlening aan categorieën van vrijwilligersorganisaties.

Artikel 23

In artikel 23 wordt aangegeven welke voorwaarden gehanteerd worden voor het toekennen van subsidie aan instellingen voor ouderenwerk.

De gehanteerde leeftijdsgrens bij ouderensociëteiten strookt met het integrale ouderenbeleid, waarin de leeftijdsgrens voor ouderen eveneens op 55 is gesteld.

Artikel 24

Aangegeven wordt wat verstaan wordt onder amateurkunst en cultuurbeoefening en welke categorieën van vrijwilligersorganisaties daaronder vallen. Bij de categorie instrumentale muziek is de segmentindeling gehandhaafd aan de sectie-indeling, zoals gehanteerd door de landelijke Muziekbond KNMO. Een indeling van de blaasmuziek, welke algemeen aanvaard wordt en als zodanig maatgevend dient te zijn voor het subsidiebeleid en de aansluiting bij een erkende federatie.

Onder schutterijen vallen de Kerkraadse flobert-, kruisboog- en geweerschutterijen. Schuttersbroederschappen, -sociëteiten en gilden komen niet in aanmerking voor structurele subsidie.

Artikel 25

In dit artikel zijn de voorwaarden vermeld waaraan vrijwilligersorganisaties, die actief zijn op het gebied van instrumentale muziek, moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

De voorwaarde aangesloten te zijn bij een landelijk of provinciaal erkende bond of overkoepelend orgaan komt voort uit de wenselijk geachte profilering van Kerkrade als "Klankstad". Het subsidiebeleid ten aanzien van de amateurkunst en cultuurbeoefening is ook gericht op kwaliteitsbevordering. Naar de mening van het college kan de ondersteuning van kwaliteitsbevordering, het volgen van ontwikkelingen en te hanteren kwaliteitscriteria veel beter overgelaten worden aan de erkende bonden en overkoepelingen.

Vandaar dat deze verplichtende bepaling algemeen van toepassing is voor de instellingen voor amateurkunst en cultuurbeoefening.

In artikel 25.1.c, is het minimum aantal te verzorgen openbare voorstellingen opgenomen. Een openbare voorstelling wordt in dit verband als volgt gedefinieerd :

"een optreden in het openbaar of het geven van een concert of voorstelling, of de deelname aan een evenement, welke openbaar toegankelijk zijn".

Onder deze definitie vallen o.a.: het deelnemen aan een carnavals-, oranjeoptocht of processie; een openbare generale repetitie in het kader van de voorbereiding op een bondsconcours of zangersdag; een concert of voorstelling in het verenigingslokaal, gemeenschapshuis, Theater Kerkrade, Rodahal, of elke andere openbare lokaliteit in Kerkrade (binnen of buiten); dan wel het opluisteren van een kerkelijke plechtigheid in een parochiekerk of de kapel van het ziekenhuis, verpleeg- of bejaardentehuis e.d.; dan wel de deelname aan een in Kerkrade of Eurode georganiseerd evenement. Gelet op deze ruime omschrijving van het begrip openbare voorstelling zal elke vereniging ruimschoots voldoen aan het in deze verordening opgenomen minimum aantal openbare voorstellingen.

Tot de in artikel 25.2 bedoelde actieve leden behoren bij een instrumentale muziekvereniging ook de tamboer-maitre en maximaal twee dragers van een vaandel, verenigingsstandaard of schellenboom.

Artikel 25.3 biedt aan zelfstandige drumbands, signaalinstrumentenkorpsen, drumfanfares, pijper- en piccolokorpsen, harmonieën, fanfares en brassbands de mogelijkheid om via het muzikaal opluisteren van de in het artikel vermelde activiteiten in aanmerking te komen voor een extra activiteitensubsidie. Voor deze subsidie komen alleen in aanmerking, uitvoeringen verzorgt door de statutaire vereniging en dus niet onderdelen van de vereniging zoals o.a. de drumband van de harmonie/fanfare, jeugd- of pieperorkest van een vereniging of ensembles van een vereniging.

Aan het optreden om voor een activiteitensubsidie in aanmerking te komen voor het vermelde optreden op de Markt in Kerkrade, het winkelcentrum in het centrum van Kerkrade inclusief de winkelpassages, het toekomstige Martin Buberplein, het Theaterplein en het Stadspark, zijn enkele extra voorwaarden verbonden. Het optreden dient plaats te vinden in de periode van april t/m oktober en wel op de vrijdag, zaterdag of zondag, dan wel op een algemeen erkende feestdag. Het tijdstip van het optreden dient zijn gelegen tussen 11.00 en 22.00 uur (vrijdags op de Markt tussen 14.00 en 22.00 uur). Het optreden dient minimaal één uur te duren en de vereniging dient zelf zorg te dragen voor de benodigde faciliteiten. Een vereniging kan slechts één keer per jaar gebruik maken van de subsidiemogelijkheid. Het opnemen van het optreden in de gemeentelijke jaarplanning houdt in dat de benodigde Apv-vergunning automatisch is verleend, behalve wanneer er van geluidsversterkende apparatuur gebruik gemaakt wordt.

Voor subsidiëring van optredens op de Markt in Kerkrade, het winkelcentrum in het centrum van Kerkrade inclusief de winkelpassages, het toekomstige Martin Buberplein, het Theaterplein en het Stadspark komen niet in aanmerking:

 • ·

  uitvoeringen die reeds door andere instanties gefinancierd worden;

 • ·

  opluisteren van activiteiten, georganiseerd door derden;

 • ·

  een door het gemeentebestuur aangewezen openbare voorstelling om aan de reguliere subsidieverplichtingen te voldoen.

Artikel 26

De subsidievoorwaarden voor wereldlijke zangkoren en jeugdkoren zijn in lid 1 tot en met 3 van dit artikel omschreven. Voor een nadere toelichting op de subsidievoorwaarden wordt verwezen naar de toelichting bij art. 25.

Lid 3 van dit artikel vermeldt welke leden bij een jeugdkoor als subsidiabel worden aangemerkt.

Lid 4 van dit artikel vermelden de subsidievoorwaarden voor de kerkelijke koren.

Artikel 27

De voorwaarden, waaraan toneelverenigingen moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, staan in lid 1 van dit artikel vermeld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij art.25.

Artikel 28

Dit artikel vermeldt de voorwaarden waaraan een schutterij moet voldoen om voor structurele subsidie in aanmerking te komen.

Met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel opgenomen subsidievoorwaarde wordt verwezen naar de toelichting bij art. 25.

Onder lid 1.b. staat het aantal minimale openbare activiteiten vermeld waaraan een schutterij dient deel te nemen om voor structurele subsidie in aanmerking te komen. Het begrip openbare activiteit wordt in dit verband als volgt gedefinieerd: "een optreden in het openbaar of de deelname aan een evenement, welke openbaar toegankelijk zijn". Onder deze definitie vallen o.a. deelname aan oranjeoptocht, processie, bondschuttersfeesten, Kerkraadse kampioenschappen, organisatie koningsschieten en overige openbare culturele en schuttersactiviteiten.

Artikel 29

Dit artikel vermeldt de voorwaarde waaraan de dialectverenigingen moeten voldoen om voor reguliere subsidie in aanmerking te komen.

Artikel 30

Wat onder sport en recreatie wordt verstaan en welke vrijwilligersorganisaties daartoe behoren staat vermeld in artikel 30. Gelet op de verschillen tussen sportverenigingen voor wat betreft onderhoud, accommodatie, eigen inkomsten, etc. is het onderdeel sport onderverdeeld in segmenten, waarbij per segment verschillende basisbedragen en bedragen per lid kunnen worden vastgesteld, die zoveel mogelijk recht doen aan de specifieke inkomsten- en uitgavenpositie van de desbetreffende verenigingen in dat segment. Bij de sportverenigingen is in het subsidiebedrag per lid een bedrag voor kadervorming verdisconteerd.

Artikel 31

De subsidievoorwaarden voor sportverenigingen staan in dit artikel vermeld.

Artikel 32

Artikel 32 vermeldt de subsidievoorwaarden voor speeltuinwerk, die enigszins uitgebreider zijn dan bij de andere categorieën, een en ander in verband met veiligheid voor de spelende jeugd en de toegankelijkheid van de speeltuinen. Tevens wordt verwezen naar de gebruiksovereenkomst die sinds 2015 met elke speeltuinorganisatie afgesloten dient te worden.

Artikel 33

De subsidievoorwaarden voor scoutingverenigingen staan in dit artikel vermeld. Om pragmatische reden is een bijdrage in de huisvestingskosten in deze verordening opgenomen als nadere verbijzondering van artikel 3.6 van deze subsidieverordening dat handelt over buitengewone kosten ten aanzien van de huisvesting. Met betrekking tot de subsidiabele huisvestingskosten van een scoutingvereniging, wordt door het college een beleidsregel opgesteld.

Artikel 34

Dit artikel vermeldt de subsidievoorwaarden ten aanzien van vrouwenverenigingen.

Artikel 35

In dit artikel wordt de formele grondslag voor de subsidiëring van genoemde raden, adviesorganen, federaties en koepelorganisaties, alsmede overige welzijnsinstellingen, vallende onder de reikwijdte van deze verordening, geregeld. Vaak is het heel bewerkelijk om precies te omschrijven wat wordt beoogd en aan welke verplichtingen moet worden voldaan, terwijl het voor iedereen duidelijk is wat met de subsidie wordt beoogd.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 37

Onder fusie wordt verstaan: het opgaan van twee (of meer) rechtspersonen in één (nieuwe) rechtspersoon. Subsidie kan alleen worden verleend in de eenmalig te maken kosten die te herleiden zijn in de kernactiviteit van de gefuseerde vereniging.

Artikel 40 Bijzondere gevallen

Dit artikel is bedoeld om het college de bevoegdheid te geven in bijzondere gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, een beslissing te nemen. Deze bijzondere gevallen moeten wel passen in de geest van deze verordening.

Artikel 41 Overgangsbepaling

Belangrijk is juridische duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de status van bestaande regelingen.

Artikel 42 Inwerkingtreding

Zodra deze verordening in werking treedt vervallen in principe alle bestaande subsidieverordeningen en –regels. Het is echter mogelijk om bepaalde subsidieverordeningen en/of subsidieregels daarvan uit te zonderen.