BELEIDSREGELS HULP BIJ HET HUISHOUDEN (AANVULLING OP BELEIDSREGELS WMO EN JEUGDHULP GEMEENTE HEUSDEN 2016)

Geldend van 28-10-2016 t/m 31-12-2016

Intitulé

BELEIDSREGELS HULP BIJ HET HUISHOUDEN (AANVULLING OP BELEIDSREGELS WMO EN JEUGDHULP GEMEENTE HEUSDEN 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

gelet op Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de Verordening Wmo gemeente Heusden 2015 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Heusden 2015;

overwegende dat de raad in de hiervoor genoemde verordeningen heeft bepaald dat het college nadere regels dient te stellen in gemeentelijke Beleidsregels Wmo en jeugdhulp;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregels hulp bij het huishouden gemeente Heusden’,

als aanvulling op de ‘Beleidsregels Wmo en jeugdhulp gemeente Heusden 2016’.

Dit besluit treedt een dag na de voorafgaande publicatie daarvan in werking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van Heusden, gehouden op 25 oktober 2016.

Het college van Heusden

De secretaris,  De burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming

Hoofdstuk 1: Hulp bij het huishouden

De Wmo heeft als doel dat de cliënt ondersteund wordt in zijn zelfredzaamheid en kan participeren in de samenleving. De inzet van hulp bij het huishouden kan op een of meerdere specifieke resultaatsgebieden plaatsvinden waardoor de cliënt en eventuele huisgenoten ondersteund kunnen worden in het voeren van het huishouden. Tijdens de beoordeling of een inwoner in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden uit de Wmo, wordt onderzocht in hoeverre de inwoner zelf, de mantelzorger of het sociaal netwerk deze taken kan compenseren. De ondersteuning wordt dus niet standaard op alle resultaatgebieden toegekend als deze ook kan worden overgenomen door derden.

Artikel 1. Proces toekenning huishoudelijke ondersteuning

 • 1. Door middel van een gesprek met een inwoner wordt individueel onderzocht of deze in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning. De onderbouwing hiervoor wordt vastgelegd in het persoonlijk plan. In het persoonlijk plan staat tevens beschreven welke resultaten (Schoon en leefbaar huis of Persoonlijke ondersteuning) behaald moeten worden;

 • 2. De inwoner maakt een keuze voor Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget (pgb). Indien de inwoner kiest voor ZiN, dan maakt de gecontracteerde zorgaanbieder een ondersteuningsplan samen met de inwoner. Als de inwoner kiest voor een pgb dan dient de inwoner een budgetplan op te stellen. In het ondersteuningsplan of het budgetplan staat beschreven op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de te behalen resultaten. In het budgetplan moet de inwoner motiveren waarom deze kiest voor een pgb en aantonen dat hij/zij een pgb kan beheren;

 • 3. Het ondersteuningsplan of budgetplan wordt toegevoegd aan het persoonlijk plan. Pas bij akkoord door het college op het ondersteuningsplan of het budgetplan kan de ondersteuning worden afgegeven.

Artikel 2. Algemene uitgangspunten

Huishoudelijke ondersteuning is een maatwerkvoorziening, hierdoor kan niet precies worden uitgeschreven welke werkzaamheden voor alle inwoners gelden. Dit moet individueel worden onderzocht. Bij het onderzoek wordt ook rekening gehouden met de gebruikelijke hulp zoals beschreven in artikel 3 van de Beleidsregels WMO en jeugdhulp gemeente Heusden 2016. Welke resultaten met de daarbij behorende activiteiten en frequenties worden beschreven in de onderstaande artikelen onderverdeeld in Schoon en leefbaar huis en Persoonlijke ondersteuning. De frequenties die per activiteit zijn beschreven, zijn richtlijnen. De frequentie is bijvoorbeeld afhankelijk van:

 • ·

  wat een cliënt of zijn/haar netwerk zelf kan of geleerd kan worden;

 • ·

  wat de aard van de beperkingen van de cliënt is;

 • ·

  in hoeverre er gebruik gemaakt kan worden van voorliggende voorzieningen (zoals maaltijdservice, boodschappendienst, was- en strijkservice of klussendienst).

In het gesprek tussen de aanbieder en de cliënt wordt bepaald welke activiteiten inclusief de frequentie wordt aangehouden om het resultaat te behalen. Een schoon huis wil niet zeggen dat alle ruimten/objecten wekelijks schoongemaakt moeten worden. Het betekent dat het huis periodiek schoongemaakt moet worden, waardoor het dus niet vervuilt, om een zo algemeen aanvaardbaar niveau van schoon te realiseren. Daarnaast moet het huis opgeruimd en functioneel zijn, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Onder een algemeen aanvaardbaar niveau van schoon verstaan we: een niveau van schoon, net en georganiseerd, gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie, dat past bij de situatie van de individuele inwoner. Daarbij kan worden gekeken naar de situatie van personen in vergelijkbare omstandigheden en in dezelfde leeftijdscategorie die geen beperkingen hebben. Om die reden moet de inwoner zich er soms bij neer leggen dat zijn verwachtingen ten aanzien van de huishoudelijk ondersteuning afwijken van de persoonlijke normen.

Het onderhoud van een tuin en het verzorgen van huisdieren (niet zijnde hulphonden/dieren) of extra bevuiling als gevolg van een huisdier behoort in principe niet tot huishoudelijke ondersteuning. Dergelijke aspecten worden beschouwd als keuzes waarop de cliënt zelf invloed kan uitoefenen. Van de cliënt en/of zijn/haar sociaal netwerk wordt verwacht dat er medewerking wordt verleend aan een zo efficiënt mogelijke ondersteuning. Dit betekent dat van de betrokkenen mag worden verwacht dat hiermee rekening wordt gehouden bij de inrichting van de woning en planning van huishoudelijke werkzaamheden. Te denken valt aan het zo mogelijk voorbereiden van de was en dat de inrichting van de woning toestaat dat er op een efficiënte manier schoongemaakt kan worden. Zo kan worden gevraagd dat de inwoner, voordat de hulp komt, alvast wat spulletjes van het dressoir of de tafel afhaalt en het later weer terug plaatst. Of dat er wat spullen worden opgeruimd. De inwoner kan er voor kiezen om dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de wijze waarop wordt schoongemaakt.

Artikel 3. Toetsing van afspraken en klanttevredenheid

Om te toetsen of de aanbieders voldoen aan de gemaakte afspraken in het persoonlijk plan (met het ondersteuningsplan in de bijlage), wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd of het huis schoon en leefbaar is. Daarnaast wordt de ervaring van de cliënten gemeten met het klanttevredenheidsonderzoek.

Artikel 4. Opmerkzaam zijn en melden

De professional die de hulp bij het huishouden levert is de eerste persoon die verandering van leven en/of leefomgeving kan constateren bij de cliënt. Als de professional (negatieve) veranderingen opmerkt tijdens de werkzaamheden, dient deze hiervan melding te maken bij zijn/haar leidinggevende/coördinator. Deze kan dan de afweging maken om de situatie voor te leggen aan de gemeente om te kijken of de toewijzing moet worden bijgesteld of dat er mogelijk een andere vorm van zorg noodzakelijk is.

Artikel 5. Inhoud resultaten en bijbehorende activiteiten

Schoon en leefbaar huis;

Waar bestaat het uit?

Wat willen we bereiken?

Welke activiteiten voeren we uit?

Zijn er bijzonderheden?

Schoon en leefbaar huis

De cliënt ontvangt hulp bij het huishouden zodat hij in een woning woont die op orde en schoon is conform de algemeen gebruikelijke hygiënische norm. Iedereen in de leefeenheid moet (op zijn minst) gebruik kunnen maken van een schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes (inclusief schoon beddengoed), de keuken, sanitaire ruimtes (maximaal 1 badkamer en 2 toiletten) en de gang.

Concrete taken bij deze vorm van ondersteuning kunnen zijn: opruimen, stof afnemen, bedden verschonen, afwassen, stofzuigen, reinigen van vloeren, ramen zemen binnen, keuken en tafels en sanitair schoonmaken;

Overige ruimten of niet in gebruik zijnde ruimten/objecten mogen incidenteel worden schoongemaakt.

In artikel 6 is voor deze activiteiten een frequentietabel ingevoegd.

Het gaat bij dit resultaat alleen om binnenruimte van de woning. De buitenruimte (zoals het zemen van ramen aan de buitenkant of het tuinonderhoud) behoren niet tot dit resultaat. Voor deze activiteiten kan er gekeken worden naar passende voorliggende voorzieningen.

Het is aan de inwoner en aanbieder samen om in goed overleg te besluiten welke ruimten/objecten in welke frequentie worden schoongemaakt. Dit is om maatwerk mogelijk te maken.

Persoonlijke ondersteuning;

Waar bestaat het uit?

Wat willen we bereiken?

Welke activiteiten voeren we uit?

Zijn er bijzonderheden?

Een hoger niveau van hygiëne of schoonhouden realiseren (>3,5 uur Schoon en leefbaar huis)

Indien het college vaststelt dat de inwoner meer dan 3,5 uur hulp bij het huishouden nodig heeft kan van dit resultaat gebruik worden gemaakt. In dit resultaat kan de inwoner met medisch geobjectiveerde beperkingen (extra) ondersteuning krijgen, zodat de inwoner alsnog het resultaat schoon en leefbaar huis kan behalen. Deze vorm wordt apart per uur toegekend met als richtlijn het i186547.pdf [Klik hier om het document te downloaden] . Voorbeelden van de hiervoor in aanmerking komende beperkingen zijn:

·allergieën voor huisstofmijt;

·COPD;

·gebruik van noodzakelijke hulpmiddelen, waardoor huis sneller vervuilt raakt;

·bedlegerige patiënten;

·incontinentie, overmatige transpiratie, speekselverlies, spugen;

·ernstige lichamelijke- en of psychische/psychiatrische beperkingen;

·in de persoon gelegen factoren (zoals tremoren, blind of slechtziend).

Extra lichte- en zware taken uitvoeren of extra bewassing van linnen- en beddengoed.

Het klaarzetten van primaire levensbehoeften

De inwoner ontvangt ondersteuning zodat hij over de benodigde maaltijden kan beschikken. Dit resultaat wordt pas afgegeven als voorliggende voorzieningen niet (voldoende) compenseren.

De volgende activiteiten kunnen worden uitgevoerd: broodmaaltijd bereiden en klaarzetten, warme maaltijd opwarmen en klaarzetten en benodigdheden afruimen en afwassen. Het verzorgen van de boodschappen en de bereiding van warme maaltijden behoren niet tot de uit te voeren activiteiten.

Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van twee broodmaaltijden en één warme maaltijd per dag, waarbij een of twee keer in de week ook in plaats van een warme maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan komen.

Indien bijvoorbeeld het toedienen van voedsel noodzakelijk is, dan spreken we over persoonlijke verzorging dat behoord onder de Zorgverzekeringswet.

Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn: boodschappendiensten, maaltijdservices, kant en klaar maaltijden en andere voorzieningen buiten de Wmo 2015.

Beschikken over schone kleding

De inwoner ontvangt ondersteuning zodat hij over schone kleding kan beschikken. Hieronder wordt ook het wassen van bed- en linnengoed (en handdoeken) verstaan. Dit resultaat wordt pas afgegeven als voorliggende voorzieningen niet (voldoende) compenseren.

De concrete activiteiten bij deze vorm zijn: wasgoed sorteren, wassen, drogen, strijken. Bij geval van strijken, wordt er in beginsel vanuit gegaan dat enkel zichtbare bovenkleding gestreken dient te worden. Ook hier kan in overleg met de cliënt van worden afgeweken om maatwerk mogelijk te maken.

Het strijken van onderkleding of het bedden- en linnengoed behoort niet tot dit resultaat.

Artikel 6. Frequentie activiteiten

Activiteiten basis in schoon en leefbaar huis

Frequentie

Opruimen, genoemde ruimten inclusief het huishoudelijke afval

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Stof afnemen van oppervlakten die nodig zijn voor het dagelijkse gebruik

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Nat afnemen van oppervlakten de nodig zijn voor het dagelijkse gebruik

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Stofzuigen

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Dweilen van harde vloeren

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Schoonmaken kookomgeving- en keukenapparatuur

Eenmaal per vier weken of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Bedden verschonen

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Schoonmaken toiletruimte

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Schoonmaken doucheruimte (en/ of de badruimte indien dit noodzakelijk is) en wasbakken

Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Ramen lappen binnenzijde

Eenmaal per zes weken of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Activiteiten incidenteel in schoon en leefbaar huis (let op: dit zijn voorbeelden)

Frequentie (maximaal)

Schoonmaken niet in gebruik zijnde ruimten

Eenmaal per 6 weken of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Gordijnen wassen / het afnemen van lamellen

Eenmaal per jaar of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Radiotoren afnemen

Tweemaal per jaar of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Deuren/deurposten nat afdoen

Tweemaal per jaar of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Vriezer binnenkant reinigen (ontdooien)

Eenmaal per jaar of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Afzuigkap reinigen

Tweemaal per jaar of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Keukenkastjes bovenkant en binnenzijde / koelkast binnenkant reinigen

Driemaal per jaar of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Afnemen van tegelwanden in badkamer en toilet

Eenmaal per 6 weken of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

ActiviteitenPersoonlijke ondersteuning; Klaarzetten van primaire levensbehoeften

Frequentie (maximaal)

Broodmaaltijden bereiden (brood smeren, maaltijd klaarzetten, tafel dekken en afruimen)

Zeven maal per week, één maal per dag of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Warme maaltijden (opwarmen, tafel dekken en afruimen en afwassen)

Zeven maal per week, één maal per dag of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd Eenmaal per week of het aantal keer zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Activiteiten Persoonlijke ondersteuning; Beschikken over schone kleding

Frequentie (maximaal)

Wasgoed sorteren en in de daarvoor benodigde machines plaatsen

Eenmaal per week, of het aantal keren zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Wasgoed opvouwen en opbergen

Eenmaal per week, of het aantal keren zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan

Strijken, indien kledingstukken dit vereisen (zichtbare bovenkleding)

Eenmaal per twee weken, of het aantal keren zoals is overeengekomen met cliënt en vastgelegd in het ondersteuningsplan